20 decembrie 2018

ROMANIA                                                                                                              VIZAT

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                               Secretar,

COMUNA ACĂŢARI                                                                                         Jozsa Ferenc

PRIMAR 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

pentru validarea Dispoziţiei nr. 257 din 17 decembrie 2018

pentru rectificarea Bugetului Local a Comunei Acăţari pe anul 2018

 

 

 

         Primarul comunei Acăţari,

Ţinând seama de prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere Decizia AJFPM Nr. 27709/05.12.2018 privind retrimestrializarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizare la nivelul comunelor,

       Ținând cont de prevederile HG 977/2018 privind privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale,

       Având în vedere Hotărârea Consiliului Judetean Mures Nr. 152/2018 privind suplimentarea sumelor partizate pentru echilibrarea bugetelor locale

Conform art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

În temeiul prevederilor art.68, alin.(1) şi ale art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată cu modificările şi completările ulterioare,

 

P r o p u n e:

 

Art.I. Se validează Dispoziţia nr. 257 din 17 decembrie 2018 privind aprobarea Rectificării Bugetului Local a comunei Acăţari pe anul 2018.

         Art.II. De executarea prezentei hotărâri răspund Ordonatorul principal de credite şi biroul financiar contabil.

 

  

                   

   Vizat favorabil

Comisia pentru activități economico financiare,

Agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism

                       More Tibor                                                                    Primar,

                                                                                                        Osvath Csaba

 

ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI

ACĂŢARI

PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I A  NR. 257

din  17 decembrie 2018

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli a Consiliului Local Acatari pe anul 2018

 

                   Primarul Comunei Acăţari,

        În baza art.19 şi 50 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

        Având în vedere Decizia AJFPM Nr. 27709/05.12.2018 privind retrimestrializarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizare la nivelul comunelor,

       Ținând cont de prevederile HG 977/2018 privind privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale,

       Având în vedere Hotărârea Consiliului Judetean Mures Nr. 152/2018 privind suplimentarea sumelor partizate pentru echilibrarea bugetelor locale

                    Conform art. 82 și art. 49 alin 4.) 5.) din Legea 273/2006 finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

        În temeiul prevederilor art.68 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

 

                   d i s p u n:

 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 după cum urmează:

-Se majorează veniturile trimestrului IV cu suma de 260.000 lei, după cum urmează:

- 54.000 lei la capitolul 11.02.02

            - 66.000 lei la capitolul 04.02.04

            - 134.000 lei la capitolul 11.02.06

            - 6.000 lei la capitolul 37.02.01

-Se majorează cheltuielile trimestrului IV la cu suma de 260.000 lei, după cum urmează

            - 54.000 lei la capitolul 68.02, titlul 57

            - 30.000 lei la capitolul 67.02, titlul 20

            - 150.000 lei la capitolul 67.02, titlul 71

            - 26.000 lei la capitolul 70.02, titlul 20

 

Art.2. Bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018, conform prevederilor prezentei dispoziţii, se supune validării la următoarea şedinţă a Consiliului Local Acăţari.

 

Art.3. De ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii răspund primarul Comunei şi Biroul Financiar Contabil.

 

 

        Primar,

Osvath Csaba                                                                                                                                                                                                                                         Secretar,

                                                                                                      Jozsa Ferenc