21 februarie 2018

ROMANIA    VIZAT

JUDEŢUL MUREŞ     Secretar,

COMUNA ACĂŢARI     Jozsa Ferenc

PRIMAR 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

pentru validarea Dispoziţiei nr. 67 din 14 februarie 2018

pentru rectificarea Bugetului Local a Comunei Acăţari pe anul 2018

 

 

 

 Primarul comunei Acăţari,

Ţinând seama de prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere Decizia AJFPM Nr. 433/13.02.2018 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizare la nivelul comunelor, partea destinată finănțării cheltuielilor cu bunuri și servicii,

Conform art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

În temeiul prevederilor art.68, alin.(1) şi ale art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

 

P r o p u n e:

 

 

Art.I. Se validează Dispoziţia nr. 67 din 14 februarie 2018 privind aprobarea Rectificării Bugetului Local a comunei Acăţari pe anul 2018.

 Art.II. De executarea prezentei hotărâri răspund Ordonatorul principal de credite şi biroul financiar contabil.

 

 

 

  Vizat favorabil

Comisia pentru activități economico financiare,

Agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism

  More Tibor    Primar,

    Osvath Csaba

 

 

 

ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI

ACĂŢARI

PRIMAR

 

 

D I S P O Z I Ţ I A  NR. 67

din  14 februarie 2018

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli a Consiliului Local Acatari pe anul 2018

 

  Primarul Comunei Acăţari,

  În baza art.19 şi 50 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

  Având în vedere Decizia AJFPM Nr. 433/13.02.2018 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizare la nivelul comunelor, partea destinată finănțării cheltuielilor cu bunuri și servicii

  În temeiul prevederilor art.68 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

  d i s p u n:

 

 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 după cum urmează:

-Se majorează veniturile 11.02.02 cu suma de 179.000 lei

-Se majorează cheltuielile capitolul 6502 cu suma de 179.000 lei

 

Art.2. Bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018, conform prevederilor prezentei dispoziţii, se supune validării la următoarea şedinţă a Consiliului Local Acăţari.

Art.3. De ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii răspund primarul Comunei şi Biroul Financiar Contabil.

 

 

   Primar,

Osvath Csaba    Secretar,

    Jozsa Ferenc