20 decembrie 2018

 
ROMANIA                                                                                   VIZAT

JUDEŢUL MUREŞ                                                     Secretar,    

COMUNA ACĂŢARI                                                Jozsa Ferenc 

PRIMAR

 

 

             

 PROIECT DE HOTĂRÂRE

PRIIVIND APROBAREA ACOPERIRII DEFICITULUI SECŢIUNII DE DEZVOLTARE
 

 

 

                                   Primarul comunei Acăţari,

                                   Având în vedere prevederile Ordinul nr. 3809/2018  al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018

                            În conformitate cu prevederile art.58 din Ordonanţa de Urgenţă    Nr. 63 din 30 iunie 2010 ,pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006  privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare,

În conformitate cu prevederile art.61 din Legea nr.500/2002,privind finanţele publice locale,

Conform art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

                            În temeiul art.45  alin.(6) din Legea nr.215/2001,privind administraţia publică locală,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,

                  

                                    P r o p u n e:

 

                  

                   Art.1. Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local sursa A, a deficitului secţiunii de dezvoltare în valoare de ___________ lei.

                   Art.2.Ordonatorul principal  şi Biroul financiar contabil şi resurese umane  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei   hotărâri.

 

 

 

Vizat favorabil

Comisia pentru activități economico financiare,

Agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism

                       More Tibor     

                                                                                        Primar,

                                                                                    Osvath Csaba