20 decembrie 2018

ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ                                                     Vizat,

PRIMĂRIA COMUNEI                                                        Secretar

ACĂŢARI                                                                 Jozsa Ferenc

                             

             

PROIECT DE HOTĂRÂRE

PRIIVIND APROBAREA UTILIZĂRI EXCEDENTULUI BUGETAR AL ANULUI 2018
 

 

                                   Primarul comunei Acăţari,

                                   În conformitate cu prevederile art.58 din Ordonanţa de Urgenţă    Nr. 63 din 30 iunie 2010 ,pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006  privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare,

Având în vedere prevederile Ordinul nr. 3809/2018 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018,

În conformitate cu prevederile art.61 alin (2)  din Legea nr.500/2002,privind finanţele publice locale,

Ținând cont de prevederile Legii nr.52/2003 ,privind transparența decizionalã în administrația publicã, republicatã, cu modificările și completările ulterioare   

Conform art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;            

                            În temeiul art.45  precum şi  art. 115 alin. (1) lit. “b”    din Legea nr.215/2001,privind administraţia publică locală,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,

 

                           

                        H o t ă r â ş t e:

 

                  

                   Art.1.Se aprobă utilizarea în anul 2019 a excedentul anual al bugetului local  în valoare de 300.000 lei, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă a secţiunii de funcţionare, provenite  din decalajale între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare în anul curent.

                   Art.2.Ordonatorul principal  şi Biroul financiar contabil şi resurese umane  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei   hotărâri.

 

  Vizat favorabil

Comisia pentru activități economico financiare,

Agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism

                       More Tibor

                                                                                          Primar,

                                                                                     Osvath Csaba