23 ianuarie 2018

ROMANIA    VIZAT

JUDEŢUL MUREŞ    Secretar,

COMUNA  ACĂŢARI      Jozsa  Ferenc

PRIMAR  

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018

 

 

       Primarul comunei Acăţari,

  Avînd în vedere prevederile art.38 (2) litera "d"din Legea nr.215/2001,privind administraţia publică locală, republicată;

  În conformitate cu prevederile art.16 din Legea nr.500/2002,privind finanţele publice locale;

  Ţinând cont de Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018

  Având în vedere Decizia Nr. 1290 din 15.01.2018 AJFP Mures privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate

  Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Nr.1 din 15.01.2018  privind repartizarea sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale si finantarea cheltuielilor cu drumuri.

Se propune aprobare bugetului pe 2018 conform legea 273/2006

 

În temeiul art.45 alin. (6)  din Legea nr.215/2001,privind administraţia publică locală,republicată

 

 P r o p u n e :

 

  Art.1.Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta  propunere  cu următorii indicatori principali:

       Lei  

Nr.

Crt.

Denumirea Indicator

Cod Ind

Program 2018

1

Venituri proprii de la pers fizice şi pers juridice

 

2.019.000

2

Cote def. Din Impozitul pe venit

040201

893.000

3

Sume alocate din cote def. Imp. Venit ptr. Echilibrare

040204

1.002.000

3.1

Sume alocate din cote def. Imp. Venit ptr. Echilibrare- Direcţia Finanţelor Publice

040204

372.000

3.2

Sume alocate din cote def. Imp. Venit ptr. Echilibrare- Consiliul Judetean 

040204

630.000

4

Sume defalcate din TVA,

din care:

110202

668.000

4.3

Sume def. Din TVA din Învăţământ – cheltuieli cu bunuri si servicii

110202

0

4.4

Sume def. Din TVA ptr. Asistenţi handicapaţi

110202

538.000

4.5

Sume def. Din TVA ptr. Evidenţa Populaţiei si ajutor de incalzire

110202

15.000

4.6

Sume def. Din TVA ptr. ajutor de incalzire

110202

14.000

4.7

Sume def. Din TVA ptr. Stimulente educationale

110202

27.000

4.8

Sume def. Din TVA ptr. Elevi cu cerinte educationale speciale

110202

74.000

5

Sume def. Din TVA ptr. Pentru drumuri

110205

5.000

6

Sume def. Din TVA ptr. Echilibrare Buget,

Din care:

110206

1.473.000

7

Subvenţii de la alte bugete,

din care:

4202

3.450.000

7.1

Subvenţii pentru încălzirea loc.

420234

10.000

7.2

Subvenţii de la buget de stat ptr. Finanţarea sănătăţii

420241

170.000

7.3

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala

420265

3.040.000

7.4

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală

42020401

230.000

 

TOTAL VENITURI conf. anexei

 

9.538.000

 

TOTAL CHELTUIELI

 

10.652.000

 

TOTAL VENITURI sectiunea de functionare

 

5.712.000

 

TOTAL CHELTUIELI sectiunea de functionare

 

5.712.000

 

TOTAL VENITURI sectiunea de dezvoltare

 

3.826.000

 

TOTAL CHELTUIELI sectiunea de dezvoltare

 

4.940.000

 

Deficitul secţiunii de dezvoltare acoperit din excedentul anului 2017

 

1.114.000

 

Se aprobă - Cheltuieli Secţiunii de Funcţionare 5.712.000 lei

     - Cheltuieli Secţiunii de Dezvoltare  4.940.000 lei

 

Art.2.Se aprobă bugetul activităţii autofinanţate, conform anexei,care face parte  integrantă din prezenta, cu următorii indicatori:

 

  Cheltuieli

  - serviciul public de reparaţii   170.000

  - cămin cultural     100.000 

- silvicultură     67.000

 

     Propus

Total  venit      337.000 

Total  cheltuieli   337.000

 

 

Art.3. Repartizarea excedentului anului 2017:

Total excedent:      1.114.000

Finanţare secţiune de dezvoltare 2018       1.114.000 

 

Art.4 Se propune finanţarea următoarelor lucrări/dotări de investiţii din bugetul local 

 

Nr. Crt.

Denumirea investiţiei

Suma propusă cu TVA

- Lei -

Cod. Ind.

1

SF, PT  Camin Cultural Gaiesti

50.000

67.02

2

SF PT Casa Toldalaghi

100.000

67.02

3

Casă de tineret cu piscină

1.400.000

67.02

4

PT -Canalizare menajeră și stație de epurare în com. Acățari, jud. Mureș - Etapa 1

100.000

70.02

6

Construire grădiniță cu program prelungit și școală generală cu clasele I-IV în localitatea Acățari, județul Mureș

2.970.000

65.02

7

PT - Construire grădiniță cu program prelungit și școală generală cu clasele I-IV în localitatea Acățari, județul Mureș

50.000

65.02

8

PT Teren de sport în localitatea Valenii

20.000

67.02

9

Teren de sport în localitatea Valenii

250.000

67.02

 

TOTAL 

4.940.000 

 

 

Art.6. Se aprobă alocarea sumei de 100.000 lei pentru finanțrea asociaților și cultelor religioase.

Art.7. Se aprobă Bugetul și tariful pentru colectarea deșeurilor pe anul 2018 a SC. Salubritate Valea Nirajului SRL.

Art.8. Se aproba planul achizitiilor publice pe anul 2018 (anexa la prezentul hotarare)

Art.9.Ordonatorul principal  şi compartimentul financiar  vor duce la îndeplinire prevederile prezentului  proiect.

 

 

Vizat favorabil

Comisia pentru activități economico financiare,

Agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism

  More Tibor    Primar,

    Osvath Csaba