09 august 2018

ROMANIA    VIZAT

JUDEŢUL MUREŞ    Secretar,

COMUNA  ACĂŢARI      Jozsa  Ferenc

PRIMAR

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018

 

 

       Primarul comunei Acăţari,

  Avînd în vedere prevederile art.38 (2) litera "d"din Legea nr.215/2001,privind administraţia publică locală, republicată;

  În conformitate cu prevederile art.16 din Legea nr.500/2002,privind finanţele publice locale;

  Ţinând cont de art.5, alin (2) din Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art.45 alin. (6)  din Legea nr.215/2001,privind administraţia publică locală,republicată

 

 

 P r o p u n e :

 

  Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli a activității finanțate integral sau parțial din veniturile proprii (Sursa E) cu suma de _________ lei reprezentând donații și sponsorizări.

 

Art.2.Ordonatorul principal  şi compartimentul financiar  vor duce la îndeplinire prevederile prezentului  proiect.

 

 

 

  Vizat favorabil

Comisia pentru activități economico financiare,

Agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism

  More Tibor  

       Primar,

    Osvath Csaba