20 septembrie 2018

ROMANIA    VIZAT

JUDEŢUL MUREŞ    Secretar,

COMUNA  ACĂŢARI      Jozsa  Ferenc

PRIMAR 


PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018

 

 

       Primarul comunei Acăţari,

  Avînd în vedere prevederile art.38 (2) litera "d"din Legea nr.215/2001,privind administraţia publică locală, republicată;

  În conformitate cu prevederile art.16 din Legea nr.500/2002,privind finanţele publice locale;

  Ţinând cont de Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018

 

Se propune aprobare bugetului pe 2018 conform legea 273/2006

 

În temeiul art.45 alin. (6)  din Legea nr.215/2001,privind administraţia publică locală,republicată

 

 P r o p u n e :

 

  Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018, conform tabelului, care face parte integrantă din prezenta  propunere  cu următorii indicatori principali:

       Lei  

Nr.

Crt.

Denumirea Indicator

Cod Ind

Program 2018

 

Influențe

 

Rectificat

1

Venituri proprii de la pers fizice şi pers juridice

 

2.090.000

+149.000

2.090.000

2

Cote def. Din Impozitul pe venit

040201

893.000

-89.000

804.000

3

Sume alocate din cote def. Imp. Venit ptr. Echilibrare

040204

1.002.000

+68.000

1.070.000

3.1

Sume alocate din cote def. Imp. Venit ptr. Echilibrare- Direcţia Finanţelor Publice

040204

372.000

 

372.000

3.2

Sume alocate din cote def. Imp. Venit ptr. Echilibrare- Consiliul Judetean 

040204

630.000

 

630.000

4

Sume defalcate din TVA,

din care:

110202

668.000

 

668.000

4.3

Sume def. Din TVA din Învăţământ – cheltuieli cu bunuri si servicii

110202

0

 

0

4.4

Sume def. Din TVA ptr. Asistenţi handicapaţi

110202

538.000

 

538.000

4.5

Sume def. Din TVA ptr. Evidenţa Populaţiei si ajutor de incalzire

110202

15.000

 

15.000

4.6

Sume def. Din TVA ptr. ajutor de incalzire

110202

14.000

 

14.000

4.7

Sume def. Din TVA ptr. Stimulente educationale

110202

27.000

 

27.000

4.8

Sume def. Din TVA ptr. Elevi cu cerinte educationale speciale

110202

74.000

 

74.000

5

Sume def. Din TVA ptr. Pentru drumuri

110205

5.000

 

5.000

6

Sume def. Din TVA ptr. Echilibrare Buget,

Din care:

110206

1.473.000

 

1.473.000

7

Subvenţii de la alte bugete,

din care:

4202

3.450.000

 

3.450.000

7.1

Subvenţii pentru încălzirea loc.

420234

10.000

 

10.000

7.2

Subvenţii de la buget de stat ptr. Finanţarea sănătăţii

420241

215.000

 

215.000

7.3

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala

420265

3.040.000

 

3.040.000

7.4

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală

42020401

230.000

 

230.000

7.5

Donatii si sponsorizari

370201

 

+35.000

35.000

 

TOTAL VENITURI conf. anexei

 

9.804.000

+163.000

10.130.000

 

TOTAL CHELTUIELI

 

10.918.000

+163.000

11.081.000

 

TOTAL VENITURI sectiunea de functionare

 

5.916.000

+163.000

6.079.000

 

TOTAL CHELTUIELI sectiunea de functionare

 

5.916.000

+163.000

6.079.000

 

TOTAL VENITURI sectiunea de dezvoltare

 

3.888.000

 

3.888.000

 

TOTAL CHELTUIELI sectiunea de dezvoltare

 

5.002.000

 

5.002.000

 

Deficitul secţiunii de dezvoltare acoperit din excedentul anului 2017

 

1.114.000

 

1.114.000

 

Se aprobă - Cheltuieli Secţiunii de Funcţionare 5.916.000 lei

     - Cheltuieli Secţiunii de Dezvoltare  5.002.000 lei

 

 

Art.2.Ordonatorul principal  şi compartimentul financiar  vor duce la îndeplinire prevederile prezentului  proiect.

 

 

Vizat favorabil

Comisia pentru activități economico financiare,

Agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism

  More Tibor    Primar,

     Osvath Csaba