25 octombrie 2018

ROMANIA                                                                                                     VIZAT

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                        Secretar,

COMUNA  ACĂŢARI                                                                                Jozsa  Ferenc

PRIMAR    


PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018

 

 

                                     Primarul comunei Acăţari,

     Avînd în vedere prevederile art.38 (2) litera "d"din Legea nr.215/2001,privind administraţia publică locală, republicată;

     În conformitate cu prevederile art.16 din Legea nr.500/2002,privind finanţele publice locale;

     Ţinând cont de Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018

     În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 78/2018 din 5 septembrie 2018

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018

    Se propune aprobare bugetului pe 2018 conform legea 273/2006

În temeiul art.45 alin. (6)  din Legea nr.215/2001,privind administraţia publică locală,republicată

                           

 P r o p u n e :

 

                   Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018, conform tabelului, care face parte integrantă din prezenta  propunere  cu următorii indicatori principali:

                                                                                                                           Lei            

Nr.

Crt.
Denumirea Indicator
Cod Ind
Program 2018
 

Influențe
 

Rectificat
1
Venituri proprii de la pers fizice şi pers juridice
 
2.239.000
 
2.239.000
2
Cote def. Din Impozitul pe venit
040201
804.000
 
804.000
3
Sume alocate din cote def. Imp. Venit ptr. Echilibrare
040204
1.070.000
 
1.070.000
3.1
Sume alocate din cote def. Imp. Venit ptr. Echilibrare- Direcţia Finanţelor Publice
040204
372.000
 
372.000
3.2
Sume alocate din cote def. Imp. Venit ptr. Echilibrare- Consiliul Judetean
040204
630.000
 
630.000
4
Sume defalcate din TVA,

din care:
110202
668.000
 
668.000
4.3
Sume def. Din TVA din Învăţământ – cheltuieli cu bunuri si servicii
110202
0
 
0
4.4
Sume def. Din TVA ptr. Asistenţi handicapaţi
110202
538.000
 
538.000
4.5
Sume def. Din TVA ptr. Evidenţa Populaţiei si ajutor de incalzire
110202
15.000
 
15.000
4.6
Sume def. Din TVA ptr. ajutor de incalzire
110202
14.000
 
14.000
4.7
Sume def. Din TVA ptr. Stimulente educationale
110202
27.000
 
27.000
4.8
Sume def. Din TVA ptr. Elevi cu cerinte educationale speciale
110202
74.000
 
74.000
5
Sume def. Din TVA ptr. Pentru drumuri
110205
5.000
 
5.000
6
Sume def. Din TVA ptr. Echilibrare Buget,

Din care:
110206
1.473.000
 
1.473.000
7
Subvenţii de la alte bugete,

din care:
4202
3.450.000
 
3.450.000
7.1
Subvenţii pentru încălzirea loc.
420234
10.000
 
10.000
7.2
Subvenţii de la buget de stat ptr. Finanţarea sănătăţii
420241
215.000
 
215.000
7.3
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala
420265
3.040.000
 
3.040.000
7.4
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală
42020401
230.000
 
230.000
7.5
Donatii si sponsorizari
370201
35.000
+26.000
61.000
 
TOTAL VENITURI conf. anexei
 
10.130.000
+26.000
10.156.000
 
TOTAL CHELTUIELI
 
11.081.000
+26.000
11.107.000
 
TOTAL VENITURI sectiunea de functionare
 
6.079.000
+26.000
6.105.000
 
TOTAL CHELTUIELI sectiunea de functionare
 
6.079.000
+26.000
6.105.000
 
TOTAL VENITURI sectiunea de dezvoltare
 
3.913.000
 
3.913.000
 
TOTAL CHELTUIELI sectiunea de dezvoltare
 
5.027.000
 
5.027.000
 
Deficitul secţiunii de dezvoltare acoperit din excedentul anului 2017
 
1.114.000
 
1.114.000
                       

Se aprobă - Cheltuieli Secţiunii de Funcţionare 6.079.000 lei

                - Cheltuieli Secţiunii de Dezvoltare     5.027.000 lei

 

           

Art.2.Ordonatorul principal  şi compartimentul financiar  vor duce la îndeplinire prevederile prezentului  proiect.

 

 

Vizat favorabil

Comisia pentru activități economico financiare,

Agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism

                       More Tibor                                                                    Primar,

                                                                                                        Osvath Csaba