22 februarie 2018

ROMANIA  VIZAT

JUDEŢUL MUREŞ    Secretar,

COMUNA  ACĂŢARI      Jozsa  Ferenc

PRIMAR  

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea consumului mediu de carburant pentru autoturisme, şi  alte utilajele aflate în dotarea Primăriei comunei  Acățari, precum și alte normative de cheltuieli 

 

 

       Primarul comunei Acăţari,

  Avînd în vedere prevederile art.36 (4) litera "a" din Legea nr.215/2001,privind administraţia publică locală, republicată;

  Având in vedere prevederile O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice , cu modificările şi completările ulterioare;

Având in vedere prevederile Ordinului nr.14/1982 al Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor pentru aprobarea normativului privind consumul de combustibil si ulei pentru automobile ;

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,  cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere avizele comisiilor  de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Acățari , judeţul Mureș, prin care avizează favorabil dezbaterea şi adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea consumului mediu de carburant pentru pentru autoturisme , și utilaje;

În temeiul art.45 alin. (6)  din Legea nr.215/2001,privind administraţia publică locală,republicată

 

 P r o p u n e :

 

Art.1. – Se aprobă consumul mediu de carburant pentru autoturisme , şi  alte utilajele aflate în dotarea Primăriei comunei  Acățari, judeţul Mureș, după cum urmează :

-  Autoturism Dacia Pickup – MS10PCA– 100 litri/lunar;

-  Tractor Multidunctional Farmtrac –MS04PCA- 760 litri/ lunar;

-  Microbuz Scolar Fiat – MS09PCA – 350 litri/lunar;

-  Microbuz Scolar Fiat – MS28PCA – 350 litri/lunar;

-  Microbuz Scolar Wolksvagen – MS07RWW– 350 litri/lunar;

-  Autoutilitara Ford – MS90PCA – 100 litri/lunar;

-  Cositoare sport – 30 litri/luna;

-  Autoturism Dacia Duster – 100 litri/luna

Pentru autoturismele și utilajele utilizate de Poliția locală și Serviciul Voluntar pentru Situațiide Urgență nu se aplică normă de consum.

Art.2. – Toate consumurile de carburant vor fi justificate prin documente ,

conform legislaţiei în vigoare.

Art.3. - Cheltuieli și acțiuni de protocol:

A. Organizarea de mese oficiale și de cocteiluri de către primarul comunei Acatari

 1. Organizarea de mese oficiale – limitele valorice pentru mesele oficiale sunt stabilite până la suma de: 45 lei/persoană;

2. Organizarea de cocteiluri - limitele valorice pentru cocteiluri sunt stabilite până la suma de: 12,50 lei/persoană;

B.Invitarea în țară a unor delegați pe cheltuiala părții române de către primarul Comunei Acatari

1. Cheltuieli zilnice de masă pentru invitați sunt stabilite până la suma de : 60 lei/persoană/zi 2. Alte cheltuieli:

a) Cafea, apă minerală, sucuri sau alte tratații oferite în timpul tratativelor sau al ședințelor, în limita sumei de : 6,50 lei/persoană/zi

b) Cadouri în limita sumei de: 225 lei/delegație

 

Art.4. Costurile pentru convorbirile telefonice

A. Cheltuielile privind convorbirile telefonice (telefonie mobilă, telefonie fixă, acces internet), se stabilesc prin bugetul anual aprobat de consiliul local și nu pot depăși suma de 3.000 lei/lună

B. Cheltuielile privind convorbirile telefonice pot fi majorate de ordonatorul principal de credite, pentru organizarea și desfășurarea unor activități specifice dacă prin acte normative speciale se prevede această posibilitate

Art.4. - Primarul comunei Acățari , judeţul Mureș va asigura  aducerea  la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. - Secretarul comunei Acățari, judeţul Mureș, va comunica un exemplar din prezenta hotărâre , primarului comunei Acățari, judeţul Mureș, biroul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Acățari ,  precum şi Instituţiei Prefectului judeţului Mureș  -  Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ.

 

Vizat favorabil

Comisia pentru activități economico financiare,

Agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism

  More Tibor    Primar,

     Osvath Csaba