21 martie 2018

ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ    Vizat,

PRIMĂRIA COMUNEI    Secretar

ACĂŢARI    Jozsa Ferenc

 

 

 

 

 PROIECT DE HOTARARE

 privind aprobarea  Contractului de colaborare  privind efectuarea stagiului de pregătire în cadrul programului de formare profesională SERVANT POMPIER

 

 

Primarul comunei Acățari,

Având  în vedere  adresa nr. 82/12.02.2018 a  SC TFB SECURITATE SRL , cu privire la aprobarea, Contractului de colaborare  privind efectuarea stagiului de pregătire în cadrul programului de formare profesională SERVANT POMPIER

Analizând expunerea de motive a primarului nr. 2012/2018 și raportul de specialitate nr.2018/2018;

În conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Acățari,

Ținând cont de prevederile Legii nr.273/2006,privind finanțele publice locale ,

Văzând prevederile  art.7 din Legeanr. 52/2003 privind tansparența decizională în  administrația  publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

In temeiul prevederilor art. 36, alin.(1), alin.(2), lit.”d”, art. 46, lit. “a”, pct. 7,8,9, art. 45, alin.(2), lit. „a”, art. 115, alin.(1), lit. „b” din Legea nr.215/2001  privind administraţia publică locală, republicată,

 

 

 

propune :

 

 

 

  Art.1. Aprobă încheierea Contractului de colaborare  privind efectuarea stagiului de pregătire în cadrul programului de formare profesională SERVANT POMPIER  între  SC TFB SECURITATE SRL şi Consiliul Local al comunei Acățari, conform anexei  ,  care face parte integrantă din prezenta .

Art.2. Se mandatează Primarul comunei Acățari  să semneze a Contractul de colaborare..

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului judeţul Mureş în vederea exercitării controlului cu privire la legalitatea actelor administrative; Primarul comunei Acățari; SC TFB SECURITATE SRL şi se va aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei .

 

 

 

  Vizat

Comisia  juridică

  Nam Vilmos     Primar,

    Osvath  Csaba