21 martie 2018

ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ    Vizat,

PRIMĂRIA COMUNEI    Secretar

ACĂŢARI    Jozsa Ferenc

 

 

 

 

 PROIECT DE HOTARARE

 privind aprobarea  Convenţiei de cooperare pentru implementarea Proiectului de interes public  „Poliţie – Autorităţi locale servicii publice în parteneriat”

 

 

Primarul comunei Acățari,

Având  în vedere  adresa nr. 505210/23.02.2018 a I.P.J Mures , cu privire la aprobarea Convenţia de cooperare  pentru implementarea Proiectului de interes publicla  l „Poliţie – Autorităţi locale servicii publice în parteneriat” ,

Analizând expunerea de motive a primarului nr. 2011/2018 și raportul de specialitate nr.2017/2018

În conformitate cu prevederile art.23 și art.24 din Legea nr.218/2002,privind organizarea și funcționarea Poliției Române,HG nr.196/2005,privind aprobarea Strategiei Ministerului Administrației și Internelor,de realizare a ordinii și siguranței publice,pentru creșterea siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității,

Ținând cont de prevederile Legii nr.273/2006,privind finanțele publice locale ,

Văzând prevederile  art.7 din Legeanr. 52/2003 privind tansparența decizională în  administrația  publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

In temeiul prevederilor art. 36, alin.(1), alin.(2), lit.”d”, art. 46, lit. “a”, pct. 7,8,9, art. 45, alin.(2), lit. „a”, art. 115, alin.(1), lit. „b” din Legea nr.215/2001  privind administraţia publică locală, republicată,

 

 

propune :

 

 

  Art.1. Aprobă încheierea Convenţiei de cooperare pentru implementarea Proiectului de interes public  „Poliţie – Autorităţi locale servicii publice în parteneriat” între Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş şi Consiliul Local al comunei Acățari, conform anexei la prezenta ,  care face parte integrantă din prezenta .

Art.2. Se mandatează Primarul comunei Acățari  să semneze a Convenţia de cooperare.

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului judeţul Mureş în vederea exercitării controlului cu privire la legalitatea actelor administrative; Primarul comunei Acățari; Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mures şi se va aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei .

 

 

 

  Vizat

Comisia  juridică

  Nam Vilmos     Primar,

     Osvath  Csaba