25 noiembrie 2019

 

ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ                                                     Vizat,

PRIMĂRIA COMUNEI                                                        Secretar

ACĂŢARI                                                                Jozsa Ferenc

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea  inițierii întocmirii  documentatiei de urbanism PUZ ,, ACĂȚARI NORD-CONSTRUIRE CASĂ MORTUARĂ’’

 

 

            Primarul comunei Acăţari,

Văzând  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.7913/2019 , și raportul  compartimentului de resort  nr.7920/2019,

            Având în vedere prevederile  art. 25, alin 1, art 32 lit c, si art. 56 alin. 1 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificarile si completarile ulterioare,

In conformitate cu art.129 alin.(2),lit”c”,coroborat cu alin.(6), lit.”c”   din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările  si completările  ulterioare ,

Ținând cont de  documentația de urbanism PUZ, pentru investitia ,, PUZ Acățari Nord- Construire Casă Mortuară’’, obiectiv situat în com.Acățari,sat.Acățari,f.nr., intocmită de SC Arch –Pin-Plus SRL , pe terenul inscris in CF 50724/Acățari, nr cad : 50724, arabil in suprafata de 1.768 mp, proprietar Comuna Acățari,

Conform prevederilor  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

            În temeiul  art.136  alin. "1"  din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul  administrativ,

 

 

P r o p u n e:

 

 

         Art.1. Se aprobă  avizul de inițiere pentru întocmirea  documentației de urbanism PUZ ,, Acățari Nord- Construire Casă Mortuară’’, obiectiv situat în com.Acățari,sat.Acățari,f.nr., intocmită de SC Arch –Pin-Plus SRL , pe terenul inscris in CF 50724/Acățari, nr cad : 50724, arabil in suprafata de 1.768 mp, proprietar Comuna Acățari.

Art 2. Până la etapa următoare, respectiv aprobarea documentatiei de urbanism PUZ ,,  Acățari Nord- Construire Casă Mortuară’’ , aceasta se va completa cu toate avizele solicitate în certificatul de urbanism nr. 36/2.09.2019.

Art. 3. Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei.

 

 

                                      Vizat

Comisia   amenajarea teritoriului şi urbanism

                                      More Tibor

 

                                                                                                                                                             Primar,

                                                                                           Osvath Csaba

 

ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro,  www.acatari.ro

 

 

         Nr. 7913 / 21 noiembrie 2019

 

                                                                 

                                      REFEREAT DE APROBARE

privind aprobarea  inițierii întocmirii  documentatiei de urbanism PUZ ,, ACĂȚARI NORD-CONSTRUIRE CASĂ MORTUARĂ’’

 

 

            Terenul care face obiectul prezentului Plan Urbanistic Zonal este situat în extravilanul localității Acățari, jud. Mureș. Din drumul european E60, pe direcția Târgu Mureș - Sighișoara, după iesirea din localitătea Acățari către Târgu Mureș, se desprinde un drum la stânga (drum de exploatare pietruit) care face legătura cu amplasamentul studiat.

Terenul reglementat are o suprafață de 1.768 mp, din care 1.768 mp arabil.

            Conform PUG Acățari, zona studiată este situată în extravilanul localității.

Prin prezentul proiect proprietarul – comuna Acățari - îşi propune:

-          introducere teren în intravilan pentru următoarele funcțiuni:construire casă mortuară.

-         rezolvarea circulației carosabile şi pietonale în interiorul parcelei (inclusiv parcaje)

-          indicare trasee utilități (apă, canalizare, electrice, etc.) și modul de racordare.

Fiind o zonă situată în  extravilanul localității, în prezent zonă agricolă, la limita intravilanului comunei Acățari, zona propusă pentru construirea casei mortuare, prin izolarea ei, lângă cimitirul comunal, nu deranjează teritoriile locuite.

Pentru respectarea propunerilor UE fiecare localitate trebuie să dețină o capelă mortuară, pentru asigurarea condițiilor optime de pastrare și înmormântare a consătenilor trecuți în neființă.

Comuna Acățari nu deține nici un spațiu destinat scopului sus amintit,  astfel construirea unei capele este necesară

 Documentația s-a întocmit în scopul stabilirii condițiilor de construibilitate a terenului - în vederea realizarii obiectivului propus .

Planul urbanistic de zona are un caracter de reglementare specifică dezvoltării urbanistice a unei zone din localitate. PU.Z.-uI nu reprezintă o fază de investiţie, ci o fază premergătoare realizării investiţiei.

            Studiul de fata a avut scopul analizarii zonei luata in considerare, pentru gasirea unor solutii optime de organizare a functiunilor propuse pentru aceasta investitie nepoluanta din toate punctele de vedere, care sa corespunda optiunilor factorilor de decizie, reglementarilor urbanistice in vigoare, si cerintelor proprietarilor de teren.

            De asemenea, s-a urmarit organizarea zonei in contextul creerii unui cadru arhitectural – urbanistic construit unitar și armonios, care va contribui la dezvoltarea in ansamblu a localitatii .

Planul urbanistic zonal – împreună cu regulamentul aferent devin, ca urmare a aprobării lor, acte de autoritate ale administrației publice locale, pe baza cărora se pot elibera autorizații de construire.

                                                                                    

                                                                                              Primar,

                                                                                              Osvath Csaba