21 martie 2018

R O M A N I A

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA ACĂȚARI

PRIMAR

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea plafonului pentru publicarea listelor debitorilor care  înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul local al comunei Acățari

 

  Primarul comunei Acățari, judeţul Mureș, în temeiul art.45 alin.6 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere:

  • Expunerea de motive a primarului comunei Acățari, nr.2010/2018  privind  aprobarea plafonului pentru publicarea listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul local al comunei Acățari.

Tinând cont de prevederile:

  • art.162 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
  • art.7, alin.(13) din Legea nr.52/2003  privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

In temeiul  art.36, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.c), art.45 alin.(2), și art.115 alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

PROPUNE:

 

 

  Art.1. Aprobă plafonul aferent obligaţiilor de plată restante şi neachitate faţă de bugetul local datorate  de persoane fizice şi juridice necesar publicării pe pagina de internet proprie a listelor cu debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante, astfel:

- pentru persoane fizice cu creanţe mai mari de: 1.000 lei;

- pentru persoane juridice cu creanţe mai mari de: 2.000 lei.

  Art.2. Se aprobă procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul comunei Acățari, conform anexei nr.1 la prezenta .

  Art.3. Biroul financiar contabil și resurse umane va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.4.Prezenta  hotărâre se poate contesta în condiţiile Legii nr.554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

  Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului, judeţul Mureș;

- Primarului comunei Acățari;

- Biroului financiar contabil și resurse umane ;

- prin afişare.

 

 

 

 

 

    Comisia buget finanţe

    More Tibor

  Primar,

     Osvath Csaba

 

 

 

  Anexa nr.1 la Proiectul de hotărâre  nr.

 

 

P R O C E D U R A

de publicare a listelor debitorilor persoane fizice și persoane juridice care înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul local  al comunei Acățari.

 

Având în vedere prevederile art.162 din Legea nr.207/2015 privind Codul  de Procedură Fiscală se stabileşte următoarea procedură de publicare a listei debitorilor persoane fizice și juridice care înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul local al comunei Acățari, precum şi cuantumul acestor obligaţii:

Art.1. Dispoziţii generale:

(1)  In vederea neconformării voluntare a contribuabililor care datorează impozite și

taxe locale la bugetul local al comunei Acățari, Compartimentul Impozite și taxe publică pe pagina de internet www.acatari.ro lista debitorilor persoane fizice și persoane juridice care înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul local al comunei, inclusiv amenzile contravenţionale, precum și cuantumul acestor obligaţii , conform Anexei 1 şi 2.

(2)  Listele se publică separat pentru debitorii persoane fizice peste plafonul datoriei

de 1000 lei și pentru debitorii persoane juridice peste plafonul datoriei de 2000 lei. Obligaţiile fiscale restante sunt cele existente la sfârşitul trimestrului de raportare și neachitate la data publicării listei.

(3)  Prin obligaţii fiscale restante se înţelege:

a)Obligaţii fiscale pentru care s-a îndeplinit scadenţa sau termenul de plată;

b)Diferenţele de obligaţii fiscale principale și accesorii stabilite prin decizii de  impunere,

chiar dacă pentru acestea nu s-a  împlinit termenul de plată prevăzut de art.156 alin.1 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

(4)  Nu sunt considerate obligaţii fiscale restante:

a) Obligaţii fiscale pentru care au fost acordate înlesniri la plată care sunt în derulare, potrivit legii;

b)Obligaţii fiscale stabilite prin acte administrativ fiscale a căror executare este suspendată

prin hotărâre a instanţei de judecată în procedura de contencios administrativ prevăzută de Legea nr.554/2004;

c)Obligaţii fiscale de plată cu termene viitoare stabilite în planul de reorganizare judiciară

aprobat în procedura insolvenţei.

Art.2. Nu fac obiectul publicării obligaţiilor fiscale restante:

a)  Ale persoanelor juridice aflate în procedura de insolvenţă, reorganizare  juridică sau faliment prevăzută de Legea nr.85/2014;

b)  Al căror cuantum este în cazul persoanelor fizice sub plafonul de 1000 lei, respectiv  în cazul persoanelor juridice sub plafonul de 2000 lei.

Art.3. Obligaţiile fiscale stabilite prin titluri de creanţă contestate pe  calea contestaţiei

administrative, a căror  conterstaţii sunt nesoluţionate, fac obiectul publicării, caz în care organul fiscal are obligaţia de a consemna această situaţie în lista debitorilor transmisă spre publicare. 

  Art.4. Lista va cuprinde denumirea/numele și prenumele debitorilor, codul de

 identificare fiscală, cu excepţia persoanelor fizice, caz în care nu se va menţiona codul numeric personal, ci doar localitatea domiciliului fiscal, precum și cuantumul total al obligaţiilor fiscale restante, din care:

a)  Obligaţii fiscale principale și obligaţii fiscale accesorii, inclusive amenzile

contravenţionale;

b)  Obligaţii fiscale principale și accesorii necontestate, precum  și cele contestate,

respectiv cele asupra cărora contribuabilul a exercitat căile de atac prevăzute de lege. Aceste obligaţii vor fi menţionate în listă până la soluţionarea căilor de atac asupra acestora. 

Art.5. Compartimentul impozite și taxe comunică debitorului o notificare/înștiinţare de plată până în data de 15 a primei luni din trimestrul următor celui de raportare, cu privire la obligaţiile fiscale restante.

  Art.6.Actualizarea și publicarea listei debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligaţii se face trimestrial până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare.

  Art.7. In cazul persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, informaţiile referitoare la obligaţiile fiscal restante vor cuprinde atât obligaţiile fiscal restante datorate de persoana fizică, cât și obligaţiile fiscal datorate din desfăşurarea de activităţi economice în mod independent sau exercitarea de profesii libere. Publicarea acestor obligaţii se face în numele persoanei fizice, conform anexei nr.2

  Art.8. In termen de 15 zile de la achitarea integral a obligaţiilor fiscale datorate, Compartimentul Impozite și taxe operează din oficiu , modificările pentru fiecare debitor care și-a achitat aceste obligaţii, în sensul eliminării din liste.

  Art.9. In situaţia în care se constată erori materiale și omisiuni cu privire la informaţiile cuprinse în listele publicate, Compartimentul impozite și taxe locale , în baza unui referat aprobat de către primar, sau viceprimar, prelucrează de îndată în sistem informatic, modificările informaţiilor publicate pentru fiecare debitor.

Prin eroare materială se înţelege:

a)  Preluarea eronată a datelor din evidenţele fiscale existente;

b)  Publicarea eronată a unor debitori care, potrivit legii, sunt exceptaţi de la publicarea pe site.

c)  Anexele 1-2 fac parte integrantă din procedură.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.1 la procedura

 

LISTA DEBITORILOR PERSOANE FIZICE CARE ÎNREGISTREAZĂ OBLIGAȚII FISCALE RESTANTE LA BUGETUL LOCAL AL COMUNEI ACĂȚARI

 

Nr.

Crt

Numele și prenumele debitorului

Localitatea domiciliului fiscal

 

 

Obligaţii fiscal restante la bugetul comunei Acățari

-lei-

Obligaţii fiscale principale

Obligaţii fiscale accesorii

Total obligaţii fiscal din care:

Obligaţii fiscal necontes-tate

Obligaţii fiscale contes-tate

0

  1

  2

  3

  4

5=3+4

5=6+7

  6

  7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

  Anexa nr. 2 la procedură

 

 

 

LISTA DEBITORILOR PERSOANE  JURIDICE  CARE ÎNREGISTREAZĂ OBLIGAȚII FISCALE RESTANTE LA BUGETUL LOCAL AL COMUNEI ACĂȚARI

 

 

Nr.

Crt

Denumirea debitorului

Codul de identita-te fiscala

Obligaţii fiscal restante la bugetul comunei Acățari

   -lei-

Obligaţii fiscale principale

Obligaţii fiscale accesorii

Total obligaţii fiscale din care:

Obligaţii fiscale necontes-tate

Obligaţii fiscale contes-tate

0

  1

  2

  3

  4

5=3+4

5=6+7

  6

  7