25 octombrie 2018

ROMANIA                                                                  VIZAT

JUDEŢUL MUREŞ                                                       Secretar,

COMUNA  ACĂŢARI                                                       Jozsa  Ferenc
PRIMAR
 
 
                                                       PROIECT   DE    HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de 

specialitate al Primarului comunei Acăţari, pentru anul 2019

 

 

 

Primarul comunei Acăţari,

Având în vedere expunerea de motive a Primarului comunei Acățari nr.6580/2018 ,raportul  de specialitate nr. 6575/ 2018 și avizul Comisiei de specialitate ,

         În conformitate cu prevederile art.23, alin.(1) lit.a) – g) şi alin.(2) lit.b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

         Având în vedere Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.7660/2006, de aprobare a Instrucţiunilor pentru elaborarea planului de ocupare a funcţiilor publice,

Ținând cont de prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

         În temeiul art.45 alin. (6)  din Legea nr.215/2001,privind administraţia publică locală,republicată cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

 

 P r o p u n e:     

 

 

         Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului comunei Acăţari, pentru anul 2019, conform anexei ,care face parte integrantă din prezenta propunere.

         Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  se însărcinează Biroul financiar contabil şi resurse umane.

 

 

 

         Comisia  juridică

                       Nam Vilmos

                                                                           Primar,

                                                                      Osvath Csaba