20 martie 2019

ROMANIA                                                                                                         Vizat

 JUDEŢUL MUREŞ                                                                                           Secret

COMUNA ACĂȚARI                                                                                            Jozsa Ferenc

PRIMAR

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea Planului Strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de către Compartimentul de Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară în perioada 2019 – 2024,

 

 

Primarul comunei Acăţari;

Văzând expunerea de motive a Primarului comunei Acățari  nr.1860/2019 și raportul  de specialitate  nr. 1866/2019;

         Având în vedere:

o   Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale;

o   Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;

o   Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare;

o   Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

o   Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare;

o   Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenţei în familie, cu modificările şi completările ulterioare;

o   Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

o   HGR nr. 463/2005 privind modificarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap;

o   Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie, cu modificările şi completările ulterioare.

o   Prevederile art. 36 alin. (4) litera „d ”din Legea nr.215 / 2001 privind administraţia publică republicată .

Ținând cont de prevederile Legii nr.52/2003 ,privind transparența decizionalã în administrația publicã, republicatã, cu modificările și  completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin (6) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală republicată.

 

 

 

P r o p u n e :

 

Art.1.- Se aprobă Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019-2024 la nivelul Comunei Acățari, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Se aprobă Planul local de acţiuni în domeniul serviciilor sociale la nivelul Comunei Acățari, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.-  Se aprobă Procedura de identificare a situaţiilor de risc de separare a copiilor de părinţi şi a monitorizării situației familiilor cu copii în situație de risc și a copiilor separați de părinți elaborate în baza H.G. nr.691/2015, conform Anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.- Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei Acățari, prin aparatul de specialitate cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale.

Art. 5.- Prezenta hotărâre poate fi contestată la Instanţa de contencios administrativ în termenul prevăzut de Legea nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6.- Prezenta hotărâre se comunică:    

-         Instituţiei Prefectului, Judeţul Mureș;

-         Primarului comunei Acățari;

-         Compartimentul Asistență socială;

-         Prin afişare.

 

 

 

 

 

            Comisia juridică

             Nam Vilmos

 

                                                                                Primar,

                                                                              Osvath  Csaba