25 ianuarie 2018

ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ  Vizat,

PRIMĂRIA COMUNEI    Secretar

ACĂŢARI    Jozsa Ferenc

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului  reţelei şcolare pentru anul școlar 2018-2019 de pe raza teritorială a comunei Acăţari

 

 

 

  Primarul comunei Acăţari,

  Văzând expunerea de motive a Primarului comunei Acățari nr.452 /2018 și raportul de specialitate nr. 457/2018,

  Ținând cont de  Avizul conform privind reţeaua şcolară pentru anul școlar 2018-2019, de pe raza comunei Acăţari,comunicat de Inspectoratul Şcolar judeţean Mureş cu adresa nr.12.804/18 decembrie 2017,

  Având în vedere prevederile art.61 alin.(2)  din Legea nr.1/2011,privind Legea Educaţiei Naţionale,

  În conformitate cu prevederile  Ordinul  Nr. 5472/2017 din 7 noiembrie 2017, pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018 – 2019,

  În temeiul art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată;

 

 

  P r o p u n e :

 

 

 

  Art.1.Se aprobă reţeaua şcolară pentru anul școlar 2018-2019 de pe raza teritorială a comunei Acăţari,conform anexei,care face parte integrantă din prezenta.

  Art.2.Primarul comunei şi  Consiliul de administraţie a şcolii gimnaziale Acăţari vor respecta prevederile prezentei.

 

 

 

 

  Vizat,

  Comisia învățământ  Primar,

  Menyhart Balint  Osvath  Csaba