20 iunie 2019

ROMANIA                                                                                                     VIZAT

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                        Secretar,

COMUNA  ACĂŢARI                                                                                                          Jozsa  Ferenc
PRIMAR    

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind  aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019

 

 

                                     Primarul comunei Acăţari,

                                   Avînd în vedere prevederile art.38 (2) litera "d"din Legea nr.215/2001,privind administraţia publică locală, republicată;

                                   Ţinând cont de prevederile Legii 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019

                                   Având în vedere:

-         Contractul de finanțare încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Consiliul Județean Mureș, comunicat prin adresa nr. 15.366/19.06.2019

Ținând cont de prevederile Legii nr.52/2003 ,privind transparența decizionalã în administrația publicã, republicatã, cu modificările și  completările ulterioare;

În temeiul art.45 alin. (6)  din Legea nr.215/2001,privind administraţia publică locală,republicată

                           

 P r o p u n e :

 

                   Art.1.Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta  propunere  cu următorii indicatori principali:

        Pentru accesarea proiectului dechideți anexa atașată