12 septembrie 2019

ANEXAT GASITI PROIECTUL DE HOTARARE IN FORMAT DOC.

 

 

ROMANIA                                                                                      VIZAT

JUDEŢUL MUREŞ                                                                          Secretar,

COMUNA  ACĂŢARI                                                                              Jozsa  Ferenc
PRIMAR    
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind  aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019

 

 

                             Primarul comunei Acăţari,

                            Conform referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.6409/2019 , raportul  compartimentului de resort  nr. 6414/2019,

         Având în vedere prevederile art.129, alin.(4) "a"din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

În conformitate cu prevederile Legeii nr.273/2006, privind finanlele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,

                            Ţinând cont de prevederile Legii 50/2019 ,privind bugetul de stat pe anul 2019,

                            Văzând Hotărârea Consiliului local Acățari nr. 19 din  11 aprilie 2019,privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019

Având în vedere OUG 12/2019 privind rectificarea bugetuluii de stat pe anul 2019, anexa 4, privind Sume defalcatre din Taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale,

Conform Convenției de împrumut 594228/7562/2018,

Ținând cont de prevederile Legii nr.52/2003 ,privind transparența decizionalã în administrația publicã, republicatã, cu modificările și  completările ulterioare,

         În temeiul art.136  alin "1"  din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

P r o p u n e :

 

Art.1.Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta  propunere  cu următorii indicatori principali:

                                                                                                                           Lei            

Nr.

Crt.
Denumirea Indicator
Cod Ind
Buget inițial 2019
Influențe
Buget rectificat
1
Venituri proprii de la pers fizice şi pers juridice
 
2.667.000
 
2.667.000
2
Cote def. Din Impozitul pe venit
040201
1.232.000
 
1.232.000
3
Sume alocate din cote def. Imp. Venit ptr. Echilibrare
040204
300.000
 
300.000
4
Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Mureș
040205
1.065.000
 
1.065.000
5
Sume defalcate din TVA,

din care:
110202
282.000
 
282.000
5.1
Sume def. Din TVA din Învăţământ – cheltuieli cu bunuri si servicii
110202
181.000
 
181.000
5.2
Sume def. Din TVA ptr. Evidenţa Populaţiei si ajutor de incalzire
110202
17.000
 
17.000
5.3
Sume def. Din TVA ptr. ajutor de incalzire
110202
13.000
 
13.000
5.4
Sume def. Din TVA ptr. Stimulente educationale
110202
10.000
 
10.000
5.5
Sume def. Din TVA ptr. Elevi cu cerinte educationale speciale
110202
61.000
 
61.000
6
Sume defalcate din TVA pentru drumuri
110205
18.000
 
18.000
7
Sume def. Din TVA ptr. Echilibrare Buget,

 
110206
1.992.000
+21.000
2.013.000
8
Subvenţii de la alte bugete,

din care:
4202
3.677.000
 
3.677.000
8.1
Subvenţii pentru încălzirea loc.
420234
10.000
 
10.000
8.2
Subvenţii de la buget de stat ptr. Finanţarea sănătăţii
420241
264.000
 
264.000
8.3
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala
420265
3.000.000
 
3.000.000
8.4
Sume alocate din bugetul ANCPI pt. fin. Lucrarilor de inregistrare sistematica în cadrul Programului National de cadastru și carte fuinciară
430234
387.000
 
387.000
8.5
Planuri și regulamente de urbanism
420205
16.000
 
16.000
9
Finanțare de la Uniunea Europeana – Town Twinning
48021201
115.000
 
115.000
 
TOTAL VENITURI conf. anexei
 
11.348.000
+21.000
11.369.000
 
TOTAL CHELTUIELI
 
12.073.000
+21.000
12.094.000
 
TOTAL VENITURI sectiunea de functionare
 
6.782.000
+21.000
6.803.000
 
TOTAL CHELTUIELI sectiunea de functionare
 
6.782.000
+21.000
6.803.000
 
TOTAL VENITURI sectiunea de dezvoltare
 
4.566.000
 
4.566.000
 
TOTAL CHELTUIELI sectiunea de dezvoltare
 
5.291.000
 
5.291.000
 
Deficitul secţiunii de dezvoltare acoperit din excedentul anului 2018
 
725.000
 
725.000
           

 

 

Se aprobă - Cheltuieli Secţiunii de Funcţionare   6.803.000 lei

                - Cheltuieli Secţiunii de Dezvoltare     5.291.000 lei

 

Art. 2. Se aprobă Bugetul creditelor interne, după cum urmează:

 

Nr.

Crt.
Denumirea Indicator
Cod Ind
Buget inițial 2019
 
TOTAL VENITURI conf. anexei
 
222.000
 
TOTAL CHELTUIELI
 
222.000
 
TOTAL VENITURI sectiunea de dezvoltare
 
222.000
 
TOTAL CHELTUIELI sectiunea de dezvoltare
 
222.000
 

 

Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului finanțate integral din venituri proprii pin majorarea veniturilor și cheltuielilor cu suma de 14.000 lei, suma proveita din donatii si sponsorizări.

 

 

 

 

Vizat favorabil

Comisia pentru activități economico financiare,

Agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism

                       More Tibor                                                                    Primar,

                                                                                                        Osvath Csaba