25 octombrie 2019

ANEXAT GASITI DOCUMENUL INTEGRAL

 

ROMANIA                                                                                      VIZAT

JUDEŢUL MUREŞ                                                                          Secretar,

COMUNA  ACĂŢARI                                                                              Jozsa  Ferenc
PRIMAR    
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind  aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019

 

 

                             Primarul comunei Acăţari,

                            Conform referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.7314/2019 , raportul  compartimentului de resort  nr. 7318/2019,

         Având în vedere prevederile art.129, alin.(4) "a"din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

În conformitate cu prevederile Legeii nr.273/2006, privind finanlele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare

                            Ţinând cont de prevederile Legii 50/2019 ,privind bugetul de stat pe anul 2019,

                            Văzând Hotărârea Guvernului României nr. 752/2019 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

Ținând cont de prevederile Legii nr.52/2003 ,privind transparența decizionalã în administrația publicã, republicatã, cu modificările și  completările ulterioare,

Conform Convenției de împrumut 594228/7562/2018

         În temeiul art.136  alin "1"  din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrative,

 

 

P r o p u n e :

 

Art.1.Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta  propunere  cu următorii indicatori principali: