16 iulie 2019

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                     Vizat,

COMUNA ACĂȚARI                                                                                Secretar,

 PRIMAR                                                                                             Jozsa  Ferenc

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în judeţul Mureş

 

Primarul comunei Acățari,

Având în vedere referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.4743/2019 , raportul  compartimentului de resort  nr. 4753/2019,

Ţinând cont de prevederile:

 - art. 30 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 6, alin. 1, lit. „k”, art. 25, art. 26 și art. 27 din Legea nr 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 454  lit.”g” și 484 alin (1)-(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 8, alin. 3, lit. „i” și „j” din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- OUG nr. 196 /2005 actualizată, privind Fondul pentru mediu, cu modificările și actualizările ulterioare;

- Ordinului nr.578/2006 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu;

- OUG nr. 198/2005, actualizată, privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistența financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;

Cu respectarea procedurilor reglementate de Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

În considerarea prevederilor art.17 din contractul de asociere încheiat la data de 02.11.2009 de către toate UAT din județ,

În temeiul  prevederilor art.136  alin. "1" din din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

P r o p u n e :

Art.1. Se aprobă Regulamentul de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în judeţul Mureş, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă nivelul taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019, pentru fiecare categorie distinctă de utilizatori, inclusiv cota aferentă contribuţiilor legale la Fondul de Mediu, după cum urmează:

·        Taxa utilizatori casnici din mediul urban: 8,93 lei/pers/luna;

·        Taxa utilizatori casnici din mediul rural: 1,62 lei/pers/luna;

·        Taxa utilizatori non-casnici: 436,05 lei/tona.

Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe site-ul Consiliului Local al com.Acățari , se comunică Consiliului Judeţean Mureş, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara ECOLECT MURES, Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, precum şi  Primarului comunei Acățari ,Biroului financiar contabil și resurse umane  care vor răspunde  de aducerea sa la îndeplinire.

 

 

Comisia juridică

             Nam Vilmos

 

         Comisia buget finante

                  More Tibor

 

 

                                                                           Primar,

                                                                      Osvath  Csaba

 

TEXTUL INTEGRAL IN ANEXA