25 octombrie 2019

ANEXAT GASITI DOCUMENTUL INTEGRAL

 

ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ                                                                       Vizat,

PRIMĂRIA COMUNEI                                                              Secretar

ACĂŢARI                                                                                 Jozsa  Ferenc

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Comunei Acățari  , județul Mureș ,revizuit conform  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările  și complările ulterioare

           

 

            Primarul comunei Acăţari,

Văzând  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.7315/2019 , și raportul  compartimentului de resort  nr. 7319/2019,

Adresa nr. 10179/I/SVI/2019,a Instituției Prefectului-jud.Mureș,

In conformitate cu art.632  din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările  si completările  ulterioare ,

         Ținând cont de dispozițiile  Legii  nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare

Ținând cont de prevederile Legii nr.52/2003 ,privind transparența decizionalã în administrația publicã, republicatã, cu modificările și  completările ulterioare,

            În temeiul art.136  alin "1"  din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

P r o p u n e :

 

Art.1.SeaprobăRegulamentuluideOrganizareșiFuncționareal Consiliului Local al comunei Acățari   , județul Mureș, revizuit conform  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ  conform Anexei  atașate  , ce  face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2.Un exemplar din prezenta hotărâre se comunică  de către secretar :Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş,Primarului  comunei Acățari   , persoanelor interesate și se afișează  la sediul  și pe situl  Primăriei  comunei Acățari .

 

 

Comisia  juridică

                      Nam Vilmos

 

                                                                           Primar,

                                                                      Osvath Csaba