20 noiembrie 2018

ROMÂNIA                                                                                               Vizat

JUDEȚUL MUREȘ                                                                                Secretar

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂȚARI                                                     Józsa ferenc

PRIMAR

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

    Privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al

 Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Acățari

 

 

 

                   Primarul comunei  Acățari,

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului comunei Acățari nr.6457/22.10.2018 , raportul  de specialitate  nr. 7182 /2018 ,  la  proiectul  de  hotărâre   privind  aprobarea  noului  regulament, 

Ținând cont de avizul nr.11021 din data  de 14.11.2018 al Direcției pentru  Evidența  Persoanelor  și  Administrarea   Bazelor  de Date  București,  înregistrat  la Primăria comunei  Acățari  sub nr.16781/14.11.1018                                           

În conformitate  cu prevederile  art. VI și a punctului 1 din  anexa  la O.U.G nr. 63/2010 pentru  modificarea și  completarea  Legii  nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare și cele ale art. 107 din Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată  cu modificările ulterioare,

Având  în  vedere  prevederile H.G. nr.2104/2004  privind criteriile de dimensionare  a numărului  de funcții din aparatul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, constituirea patrimoniului și managementul resurselor umane, financiare și materiale,

Văzând prevederile O.U.G. nr. 33/2016 pentru  modificarea și completarea unor acte normative privind actele de stare civilă și actele de identitate ale cetățenilor români,

Potrivit  prevederilor   art.  1, 4  și 9,  alin.  (3)  din  O.U.G nr. 84/2001 privind  înființarea, organizarea   și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență  a  persoanelor, aprobată prin Legea nr. 372 din 2002,  cu modificarile și completările  ulterioare,

Văzând prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,      

În temeiul  prevederilor art.36,  alin (2) litera (a) coroborat  cu alin. (3) lit.b, art.45 alin (1) și art.115  alin.(l) lit.  (b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările  ulterioare,

 

 

P r o p u n:

 

 

Art.l Se aprobă Regulamentul   de Organizare  și Funcționare  al  Serviciului  Public  Comunitar  Local de Evidență  a Persoanelor  Acățari,  conform  Anexei  care face  parte  integrantă  din prezentul proiect de hotărâre.

Art.2 Dispozițiile  contrare  hotărârii  adoptate se abrogă.

Art.3 Cu ducerea la îmdeplinire a hotărârii ce se va adopta se încredințează primarul comunei Acățari,  prin Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Acățari.

Art.4 Prezenta se comunică:Instituției Prefectului Mureș, Primarului comunei Acățari, D.E.P.A.B.D București, D.J.E.P Mureș și se aduce la cunoștință publică, conform prevederilor legale.

 

 

 

        

                     Vizat,

              Comisia juridică                                            Primar,

                  Nam Vilmos                                                 Osvath Csaba