25 ianuarie 2018

ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ  Vizat,

PRIMĂRIA COMUNEI    Secretar

ACĂŢARI    Jozsa Ferenc

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Statului de funcții și Organigrama aparatului de specialitate al Primarului comunei Acățari

 

 

 

    Primarul comunei Acățari;

  Văzând expunerea de motive a Primarului comunei Acățari nr.454/2018 și raportul  de specialitate  nr. 459/2018;

  În conformitate cu prevederile  Legii nr.188/1999,privind Statutul funcționarilor publici,republicată,cu modificările și completările ulterioare;

  Ținând cont de  prevederile  Hotărârii Guvernului României nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

  Având în vedere prevederile  Legii-Cadru nr.153/2017,privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

  În temeiul art.36, alin.(3), lit.”b” coroborat cu  art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată,

 

 

  P r o p u n e:

 

 

 

  Art.1.Se aprobă  Statul de funcții și Organigrama  pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului comunei Acățari ,conform anexei nr.1 și nr.2,care fac parte integrantă din prezenta.

  Art.2.Prezenta se comunică Primarului comunei Acățari,Biroului financiar contabil și resurse umane ,Instituției Prefectului-județul Mureș și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului comunei.

 

 

 

 

    Vizat

  Comisia juridică

  Nam Vilmos     Primar,

     Osvath Csaba