16 iulie 2019

ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                     Vizat,

PRIMĂRIA COMUNEI                                                       Secretar

ACĂŢARI                                                               Jozsa Ferenc

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Statului de funcții și Organigrama aparatului de specialitate al Primarului comunei Acățari

 

 

                   Primarul comunei Acățari;

                        Având în vedere referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.5209 /2019 , raportul  compartimentului de resort  nr. 5213/2019,

În conformitate cu prevederile art.129, lit”a”  din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

Conform  prevederilor art.554, alin.(2-4),   coroborat cu prevederile art.557 ,alin.(1)  din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

Ținând cont de Hotărârea Guvernului României  nr. 286 din 23 martie 2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

            Având în vedere prevederile  Legii-Cadru nr.153/2017,privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

            Văzând prevederile  art.7 din Legeanr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art.136  alin "1" din din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

                   P r o p u n e:

 

 

 

         Art.1.Se aprobă Statul de funcții și  Organigrama pentru  personalul din aparatul de specialitate al Primarului comunei Acățari,conform anexei nr.1 și nr.2,care fac parte integrantă din prezenta.

         Art.2.Prezenta se comunică Primarului comunei Acățari,Biroului financiar contabil și resurse umane ,InstituțieiPrefectului-județul Mureș și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului comunei.

        

 

 

         Vizat

Comisia  juridică                                                                   Primar,

       Nam Vilmos                                                                Osvath Csaba

 

 

 

ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI
Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro,  www.acatari.ro
 

Nr. 5213 din  16 iulie  2019
 

                                                                                           

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea Statului de funcții și Organigrama aparatului de specialitate al Primarului comunei Acățari

 

 

 

În data de 5 iulie 2019 a intrat în vigoare Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ.

În art.554 este stipulat:

(1)Încadrarea şi promovarea personalului contractual se fac potrivit prevederilor din statute sau alte acte normative specifice domeniului de activitate, aprobate prin legi, hotărâri ale Guvernului sau act administrativ al ordonatorului principal de credite.

(2)În situaţia în care legea specială nu dispune altfel, promovarea personalului contractual se face de regulă pe un post vacant existent în statul de funcţii.

(3)În situaţia în care nu există un post vacant, promovarea personalului contractual se poate face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acestea sunt încadrate într-unul de nivel imediat superior.

(4)Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se realizează pe baza criteriilor stabilite prin regulament-cadru, ce se aprobă prin hotărâre a Guvernului, dacă nu este reglementată altfel prin statute sau alte acte normative specifice.

Având în vedere că în statul de funcții nu există posture vacante ,se propune transformarea unor posturi la SMURD Acățari,pentru a promova  angajații care au absolvit cursuri de asistenți medicali, într-o categorie  de nivel imediat superior,respectiv din soră medical în asistenți medical.

Promovare se va face pe baza  alin.(4) din articolul susmenționat pe baza Hotărâri Guvernului României  nr. 286 din 23 martie 2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,care momentan este în vigoare.

         În consecință aprobarea noului Stat de funcții și Organigramă se referă numai la personalul contractual de la SMUR Acățari,fără a modifica funcțiile publice.

 

 

                                                                  Primar,

                                                                  Osvath Csaba