25 octombrie 2019

ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ                                                                             Vizat,

PRIMĂRIA COMUNEI                                                                   Secretar

ACĂŢARI                                                                                      Jozsa  Ferenc

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE
 

privind aprobarea statului de  funcţii al aparatului de specialitate al primarului 

din cadrul Primăriei comunei Acățari

 

 

 

            Primarul comunei Acăţari,

Văzând  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.7316/2019 , și raportul  compartimentului de resort  nr.7320/2019,

                        Având în vedere prevederile :

Ø  Art.11, art.38 alin.(1) și alin.(2) lit.”b” și art.40 din Legea-Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și H.C.L. nr.42/2017 privind stabilirea salariilor de bază a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Păsăreni;

Ø  H.G.R. nr. Nr. 937/2018 din 7 decembrie 2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

Ø  art. VI din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;

Ø  art.611 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrative

Ținând cont de  Hotărârea Consiliului Local al comunei Acățari nr. 34 din 24 iulie 2019 privind aprobarea Statului de funcții și Organigrama aparatului de specialitate al Primarului comunei Acățari
Având în vedere Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

Văzând prevederile art.7 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

                  În temeiul art.136  alin "1"  din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

P r o p u n e :

 

 

 

 

 

 

                        Art.1. – (1) Începând cu data adoptării prezentei  se stabilește funcția publică specifică de ”secretar general al unității administrativ-teritoriale” , prin transformarea funcției publice generale de ”secretar al unităţii administrativ-teritoriale” din organigrama și statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei  Acățari, județul Mureș.

                                      (2) Funcționarul public care la data aprobării structurii organizatorice potrivit alineatului precedent ocupă funcția publică  generală de secretar al unităţii administrativ-teritoriale se reîncadrează în funcția publică specifică de secretar general al unității administrativ-teritoriale, cu menținerea drepturilor salariale prevăzute de Legea-Cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare.

 

Art.2. – Se aprobă Statul de funcții și  Organigrama pentru  personalul din aparatul de specialitate al Primarului comunei Acățari,conform anexei nr.1 și nr.2,care fac parte integrantă din prezenta.

                        Art.3 . -  Prezenta se comunică Primarului comunei Acățari,Biroului financiar contabil și resurse umane ,Instituției Prefectului-județul Mureș și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al comunei.

 

 

 

                  

                   Vizat

  Comisia  juridică

                  Nam Vilmos                                               Primar,

                                                                                       Osvath Csaba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA                                                       

JUDEŢUL MUREŞ                                                                     

COMUNA  ACĂȚARI

 

 Nr.7316/24 .10. 2019

 

 

Referat de aprobare

privind aprobarea statului de  funcţii al aparatului de specialitate al primarului

din cadrul Primăriei comunei Acățari

 

 

 

 

În art.611 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ se prevede:

”Art. 611 - (1)Autorităţile publice locale au obligaţia ca în termen de maximum 120 de zile de la data intrării în vigoare a titlului II al părţii a VI-a să aprobe structura organizatorică prin care se stabileşte funcţia publică specifică de secretar general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, prin transformarea funcţiei publice generale de secretar al unităţii administrativ-teritoriale, respectiv al subdiviziunii administrativ-teritoriale.

(2)Funcţionarii publici care la data aprobării structurii organizatorice potrivit alin. (1) sunt numiţi în funcţiile publice generale de secretari ai unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale se reîncadrează în maximum 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) în funcţiile publice specifice de secretari generali ai unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, cu menţinerea drepturilor salariale prevăzute în Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)Condiţiile de vechime în specialitatea studiilor prevăzute la art. 468 alin. (2), precum şi condiţiile de studii prevăzute la art. 465 alin. (3) nu se aplică funcţionarilor publici care au îndeplinit condiţiile prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice la data numirii pe durată nedeterminată în funcţia publică.”

În Monitorul Oficial nr. 492 din 28 iunie a fost publicată Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, act care a intrat în vigoare la data de 1 iulie 2017.

Potrivit art. 11, alin. 1 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice „pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale şi din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor”.

La art. 11 alin. (4) se specifică că nivelul veniturilor salariale se stabileşte fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar.

 

 

 

                                                                                     Primar,

                                                                                     Osvath Csaba