20 noiembrie 2018

 ROMANIA                                                                                    VIZAT

JUDEŢUL MUREŞ                                                               Secretar,

COMUNA  ACĂŢARI                                                                   Jozsa  Ferenc
PRIMAR 
 


PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea transformării unui post  de personal contractual

 

 

                                     Primarul comunei Acăţari,

 

            Văzând expunerea de motive a Primarului comunei Acățari nr.7134/2018 și raportul  de specialitate  nr. 7139/2018,

Având în vedere prevederile:

-    Hotărârii Guvernului României  nr. 286 din 23 martie 2011,pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

-   Legii cadru nr.153 din 28 iunie 2017,privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,

-   Legii nr.53  din 24 ianuarie 2003,republicată privind Codul Muncii,cu modificările și completările ulterioare,

-     Hotărârea Consiliului local nr. 3 din 31 ianuarie 2018 ,privind aprobarea  statului de funcţii pentru aparatul  de specialitate al Primarului comunei Acățari,

 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a, art. 3 lit. b) şi art. 45 alin.(6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, modificată şi completată;

 

 

P r o p u n e:

 

 

Art.1. Se aprobă transformarea postului  (funcția)  contractual  de referent,treapta I din cadrul Biroului financiar contabil și resurse umane în postul (funcția ) de administrator public.

 

Art.2. Criterile specifice pentru ocuparea funcției ,procedura de selecție a candidaților și atribuțiile specifice postului  vor fi stabilite printr-o hotărâre ulterioară.

 

Art.3.Organigrama și Statul de funcții se modifică corespunzător.

 

Art.4.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul comunei Acățari,prin Biroul financiar contabil și resurse umane.

 

Art.5.Prezenta se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţul Mureș, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului Comunei Acățari.

 

 

Vizat favorabil

                       Comisia juridică

                           Nam Vilmos      

                                                                                                                       Primar,

                                                                                                      Osvath Csaba