21 decembrie 2018

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA ACĂȚARI

   PRIMAR

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează în anul 2019 din fondul forestier proprietatea publică al comunei  Acățari şi aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase aferente anului de producţie 2019

 

      Primarul comunei Acățari,

            Văzând expunerea de motive a Primarului comunei Acățari nr.7783 / 2018 și raportul  de specialitate  nr.7780/2018;

     În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1), art. 6 din H.G. nr. 715/2017, pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, art. 59 din Legea 46/2008, privind Codul silvic, republicată, art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) litera „b”, art. 123  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată,

      Vazând adresa nr.1492/2018 a Ocolului Silvic Tg-Mureș și actele de punere în valoare.

            Ținând cont de  prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

    În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată,

 

PROPUNE :

 

            Art.1.Se aprobă volumul de masa lemnoasă  de 394 mc,care se va recolta în anul 2019 ,din fondul forestier   aflată în proprietatea  comunei,conform actelor de punere în valoare.

Art.2.Se aprobă ca volumul de masa lemnoasă de 394 mc să fie valoriificată ca ”lemn fasonat”

Art.3. Se împuternicește administratorul fondului forestier aflat in proprietatea publică a comunei Acățari , prin Comitetul director al Direcției Silvice Mureș să aprobe tipul licitațiilor organizate în cursul anului 2019 pentru valorificarea masei lemnoase provenită din fondul forestier aflat în propriea publică a comunei Acățari.

Art.4. Se aprobă ca prețurile de referintă pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează în cursul anului 2019 din fondul forestier proprietate publică a comunei Acățari  să fie cele prevăzute în Decizia nr. 566/16.10.2018 , cuprinzând anexele 1-5, a Directorului General al Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva privind aprobarea prețurilor de referință pentru anul 2019 pe specii/grupe de specii,grade de accesibilitate, sortimente dimensionale și natura produsului, stabilite in condiții de piață pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publica a statului administrat de Regia Națională a Pădurilor-Romsilva.

Art.5. (1) Se aprobă ca lemnul de lucru fasonat cu diametrul la capătul gros mai mare de 24 cm, provenit din partizele exploatate în regie proprie de către Ocolul Silvic Tg-Mureș sau de către prestatorii de servicii de exploatări forestiere, să fie valorificat direct către populație sau către unitațile de interes local finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat sau de la bugetul local, in vederea satisfacerii solicitărilor de lemn pentru încălzire , în condițiile art. 45 alin.(11) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier  proprietate publică, aprobat prin H.G. nr. 715/2017.

                         ( 2) Vânzarea lemnului pentru foc va fi făcută pe baza tabelelor întocmite de către proprietar sau  a cererilor depuse la Ocolul Silvic Tg-Mureș.

                          Art.6. Se imputernicește administratorul fondului forestier aflat în proprietatea publică a comunei Acățari , prin Comitetul director al Direcției Silvice Mureș, să aprobe prețurile de pornire la licitație pentru masa lemnoasă fasonată

  Art.7. Se aprobă prețurile de vânzare directă a materialelor lemnoase, în faza de “fasonat la cioată“ si respective la “drum auto”, conform anexelor nr.1 și nr.2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, pornind de la prețurile de referință aprobate prin Decizia nr. 566/16.10.2018 a Directorului General al Regiei Naționale a Pădurilor- Romsilva.

Art.8. Se împuternicește administratorul fondului forestier aflat în proprietatea publică a comunei Acățari , prin Comitetul director al Direcției Silvice Mureș, să aprobe prețurile de pornire pentru licitația de achizitie a serviciilor de exploatări forestiere sau prețurile ce rezultă din procesele tehnologice de exploatare pentru partizele ce se vor exploata în regie proprie, conform art.52 din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G. nr. 715/2017.

Art.9. Ducerea la indeplinire a prezentei hotarâri revine viceprimarului comunei Acățari

Art.10. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, Ocolului Silvic Tg. Mureş, Primarului comunei  Acățari  şi la cunoştinţă publică.

          

 

 

Vizat favorabil
                 Comisia buget finanțe

                          More Tibor                                                                        Primar,

                                                                                                              Osvath Csaba