08 mai 2019

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                                    Vizat,

COMUNA ACĂȚARI                                                                         Secretar,

   PRIMAR                                                                                           Jozsa  Ferenc

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează în anul 2019 din fondul forestier proprietatea publică al comunei  Acățari şi aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase aferente anului de producţie 2019

 

 

 

Primarul  comunei  Acățari,

 Văzând expunerea de motive a Primarului  commune  Acățari nr.3503/ 2019 și raportul  de specialitate  nr.35082019;

În  conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1), art. 6 din H.G. nr. 715/2017, pentru aprobarea  Regulamentului de valorificare a masei  lemnoase din fondul forestier  proprietate  publică,cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de  prevederile art. 10 alin.(2) lit.b), art.12, art.59 alin.(1) si (2), art.62 alin.(2) din Codul Silvic aprobat prin Legea nr.46/2008,cu modificările și completările ulterrioare,

Conform prevederilor  art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) litera „b”, art. 123  din Legea  nr. 215/2001 privind  administraţia publică  locală, cu modificările  şi  completările  ulterioare, republicată,

Vazând   adresa nr.1492/2018 a   Ocolului Silvic Tg-Mureș și   actele de punere  în  valoare.

Ținând cont de prevederile  art.7 din Legeanr. 52/2003 privind transparența  decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată,

 

 

P R O P U N E  :

 

 

 

            Art.1 .Se aprobă scoaterea la licitație a lemnului  provenit  din exploatarea   volumului  de masa lemnoasă  de 394 mc, care se va  recolta  în anul 2019 ,din fondul forestier aflată în  proprietatea  comunei,conform actelor de punere  în valoare.

 

Art.2. Se aprobă ca întreaga cantitate de lemn exploatat în condițiile  art. 45, alin. (1)- cu diametrul la capătul gros mai mic de 24 de cm- , respectiv  art. 45, alin. (11)- lemnul de lucru fasonat cu diametrul la capătul gros mai mare de 24 cm, provenit din partizele exploatate- din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică , aprobat prin H.G. nr. 715/2017 ,să fie valorificat direct către populație în vederea satisfacerii solicitărilor de lemn pentru încălzire ,

 

Art. 3.(1) Licitația va fi organizată de Primăria comunei Acățari,cu respectarea prevederilor legale  și va fi  de tip: licitație cu strigare.

          (2) Condițiile de participare și actele necesare vor fi cele prevăzute   în   H.G. nr. 715/2017, pentru aprobarea  Regulamentului de valorificare a masei  lemnoase din fondul forestier  proprietate  publică,cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. (1)  Lemnul de foc  se va valorifica de către  câștigătorul licitației ,prin  vânzare   pentru familiile care au domiciliul sau reședinta în comuna Acățari   și care nu dețin pădure în proprietate/nu pot obține autorizație de tăiere , în cantitate de 5 metri cub /familie.

 

                       (2) În cazul în care în termen de 30 de zile  de la anunțul  făcut cetățenilor,privind posibilitatea de a cumpăra  lemn de foc, nu se vinde întreaga  cantitate,câștigătorul licitației va avea dreptul să valorifice lemnul și altor persoane fizice/juridice.

   Art. 5. (1) Câștigătorul licitației  va exploata masa lemnoasă și va  transporta lemnul la o locație ușor accesibilă populației- drum auto/depozit - , de unde  populația pe cheltuiala proprie  va transporta lemnul la domiciliu/reședință.

           (2) Vânzarea lemnului pentru foc va fi făcut pe baza tabelelor întocmite de către proprietar, respective U.A.T. Acățari , având la bază  cererile depuse  la Primărie /Ocolul Silvic

            (3) Masa lemnoasă va fi pusă la dispoziția familiilor de câtre câștigătorul licitației   numai  în zilele special stabilite în acest scop.

      Art.6.  Prețul de pornire la licitație  în conformitate cu  Decizia nr. 566/16.10.2018 , cuprinzând anexele 1-5, a Directorului General al Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva privind aprobarea prețurilor de referință pentru anul 2019 pe specii/grupe de specii,grade de accesibilitate, sortimente dimensionale și natura produsului, stabilite in condiții de piață pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publica a statului administrat de Regia Națională a Pădurilor-Romsilva,va fi de : media de 100 lei/mc

                       

Art.7. Ducerea la indeplinire a prezentei  revine viceprimarului comunei Acățari

 

Art.8 Prezenta  se vacomunica: Instituţiei  Prefectului  Judeţului  Mureş, Ocolului Silvic Tg. Mureş, Primarului  comunei  Acățari şi se aduce la  cunoştinţă   publică.

          

 

 

 

 

 

Vizat favorabil
                   Comisia buget  finanțe

                          More Tibor                                                            Primar,

                                                                                                    Osvath Csaba

 

 

 

 

ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro,  www.acatari.ro

 

 

Nr. 3503 din  8 mai 2019
 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează în anul 2019 din fondul forestier proprietatea publică al comunei  Acățari şi aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase aferente anului de producţie 2019

 

 

 

 

         Pentru valorificarea  masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică este în vigoare  Hotărârea Guvernului României   nr.  715/2017 din 5 octombrie 2017, care a adus multe modificări Hotărârii Guvernului României   nr.  617/2016 din 31 august 2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică .

         În noua Hotărâre  este stipulat că: valorificarea masei lemnoase - acţiunea de punere pe piaţă a masei lemnoase care se recoltează din fondul forestier proprietate publică, de către proprietari/administratori, ca masă lemnoasă pe picior, precum şi a lemnului fasonat, modalităţile de valorificare fiind: prin vânzare în licitaţie publică, ca masă lemnoasă pe picior şi/sau ca lemn fasonat; prin negociere ca masă lemnoasă pe picior şi/sau ca lemn fasonat; prin vânzarea directă a lemnului fasonat; prin donaţie şi sponsorizări, în cazul lemnului fasonat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; prin utilizarea lemnului fasonat pentru consumul propriu al proprietarului şi/sau al administratorului; prin prelucrarea primară a lemnului fasonat în instalaţiile proprii ale proprietarului şi/sau ale administratorului fondului forestier proprietate public.

         Totodată este specificat că: Volumul de masă lemnoasă care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a unei unităţi administrativ-teritoriale se propune, în condiţiile legii, de ocolul silvic care administrează/asigură serviciile silvice, în baza prevederilor amenajamentelor silvice şi în condiţiile reglementate de art. 59 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se aprobă prin hotărâre a consiliului.

         Conform celor susmenționate Ocolul Silvic Tg-Mureș  a aprobat ca în anul 2019 să fie valorificată volumul de 394 mc.

         Totodată Instituția susmenționată a transmis și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019,din care rezultă:

-         Nr. fire (conform APV)- 3834 buc

-                    Valoare totală:88.650 lei, (la un preț de 225 lei/mc) din care: valori taxe tarife:7009 lei, valoare cheltuieli de exploatare :31.904 lei

-         Venit net:49.737 lei

Conform bugetului rezultatul financiar brut pe anul 2019 ar fi:

-         Venituri:49.737 lei

-                    Cheltuieli:28.764 lei(pază,inspecții de fond,tarif pentru eliberarea documentelor de însoțire)

-         Profit:20.972 lei

 

Pentru valorificarea masei lemnoase trebuie ținut cont de prevederile art.6,alin.(3) din HG nr.715/2017 ,care prevede:

Masa lemnoasă prevăzută la  se valorifică în condiţiile prezentului regulament. Face obiectul valorificării, prin modalităţile prevăzute la art. 1 lit. x) (valorificarea masei lemnoase - acţiunea de punere pe piaţă a masei lemnoase care se recoltează din fondul forestier proprietate publică, de către proprietari/administratori, ca masă lemnoasă pe picior, precum şi a lemnului fasonat, modalităţile de valorificare fiind: prin vânzare în licitaţie publică, ca masă lemnoasă pe picior şi/sau ca lemn fasonat; prin negociere ca masă lemnoasă pe picior şi/sau ca lemn fasonat; prin vânzarea directă a lemnului fasonat; prin donaţie şi sponsorizări, în cazul lemnului fasonat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; prin utilizarea lemnului fasonat pentru consumul propriu al proprietarului şi/sau al administratorului; prin prelucrarea primară a lemnului fasonat în instalaţiile proprii ale proprietarului şi/sau ale administratorului fondului forestier proprietate publică) , volumul de masă lemnoasă rămas disponibil după asigurarea necesarului, în următoarea ordine de prioritate, pentru:

a)consumul populaţiei;

b)consumul propriu al unităţilor de interes local finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat sau bugetul local, care nu desfăşoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat;

c)consumul propriu al proprietarului/administratorului fondului forestier proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale respective.

 

 

 

                                                                                                          Primar,

                                                                                                          Osvath Csaba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ULMENI HOTĂRÂREA Nr. 85/22.11.2018 privind aprobarea preţurilor de referinţă pentru producţia anului 2019, pentru masa lemnoasă pe picior Consiliul local al oraşului Ulmeni, întrunit în şedinţă extraordinară din data de 22.11.2018 Având în vedere: - Decizia nr. 566/16.10.2018 a directorului general al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, transmisă de Ocolul Silvic Şomcuta Mare prin adresa nr. 5109/24.10.2018 şi înregistrată sub nr. 6588/06.11.2018; - proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Ulmeni; - avizul secretarului oraşului Ulmeni; în conformitate cu prevederile Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, republicată, art. 7 alin. (3) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; In temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (1) şi alin.(2) lit. „c”, art. 123 şi ale art. 45 alin.(1) coroborat cu art. 115 alin.(1) lit. „b" din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE Art. 1 - Se aprobă preţurile de referinţă pentru anul de producţie 2018, pe specii/ grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale şi natura produsului, stabilite în condiţii de piaţă, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a oraşului Ulmeni, conform Deciziei Directorului general al RNP- Romsilva nr. 566/16.10.2018, care constituie Anexă la prezenta hotărâre.. Art. 2 - Preţurile de referinţă prevăzute la art. 1 se folosesc la stabilirea preţurilor de APV, în conformitate cu prevederile HG nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică. Art. 3 - Preţurile de pornire la licitaţie/negociere pentru partizile de masă lemnoasă pe picior din producţia anului 2019 care se valorifică din fondul forestier proprietate publică a Oraşului Ulmeni se vor stabili pornind de la preţul de APV calculat cu preţurile de referinţă prevăzute la art. 1 Art, 4 - Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Art. 5 - Prezenta hotărâre se publică pe site-ul primăriei \vww.primariaulmeniu;m.ro şi se comunică la: - Instituţiei Prefectului judeţul Maramureş; - Primarului oraşului Ulmeni; - Secretarului oraşului Ulmeni; - Serviciului Financiar; - Ocolului Silvic Şomcuta Mare; Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 1 „abţineri”. Din numărul de 15 consilieri în funcţie au fost prezenţi 14. REGIA NAŢIONALA A PĂDURILOR - ROMSILVA f H j e * A ţcx HC<- 25/22.11.2*18 DECIZIA N r. / l£ t o .â c lŞ DIRECTORUL GENERAL AL REGIEI NAŢIONALE A PĂDURILOR-ROMSILVA, în temeiul prevederilor • Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată; • Hotărârii Guvernului nr. 229 din 04.03.2009, privind organizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea Regulamentului de organizare \ şi funcţionare, cu modilicârilc şi completările ulterioare; • Regulamentului intern al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, in vigoare; • Hotărârii nr. 13 din 04.10.2018 a Consiliului de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prin care domnului Gheorghc Mihăilcscu j se delegă atribuţiile de conducere executivă a Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva pentru un mandat de 4 luni; In baca: • Art. 1, lit. r) din Hotărârea Guvernului nr. 715 din 5 octombrie 2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea 1, Nr. 812/13.X.2017, privind aprobarea Regulamentului de valorificare a m asei lem noase din fondul forestier proprietate publică; vârând: • Referatul de aprobare privind fundamentarea şi definitivarea preşurilor de referinţă pentru masa lemnoasă p e picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a statului in anul 2019 conform Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715 din 5 octombrie 2017, publicată in Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 812/13.10.2017, înregistrat sub nr. J & l ! ___/ i i . i c . a t u .• em ite următoarea: DECIZIE: Art. 1. Sc aprobă preţurile de referinţă pentru anul de produqie 2019, pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale şi natura produsului, stabilite in condiţii de piaţă, pentru masa lemnoasă p e picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a statului administrai de RNP - Romsilva, prevăzute in anexele 1-5 care fac parte integrantă din prezenta decizie. Art. 2. Preţurile dc referinţă prevăzute la An. 1 se folosesc la stabilirea preţurilor de APV în conformitate cu prevederile An 1, lit. s) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobai prin Hotârărea Guvernului nr. 715 din 5 octombrie 2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea 1, Nr. 812/13.X.2017. Art. 3. Preţul de pornire la licitaţie/negociere pentru o partidă dc masă lemnoasă pe picior care sc valorifică din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, se stabileşte pornind dc la preţul dc APV, in conformitate cu competenţele stabilite prin I Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715 din 5 octombrie 2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea 1, Nr. 812/13.X.2017. Preţul de pornire Ia licitaţie/negocierc pentru grupajele de partiri se stabileşte pe grupaj, ca medie a preţurilor de pornire ale parurilor componente, ponderate cu volumele. A lt. 4. Începând cu data emiterii prezentei, Decizia Directorului General al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva nr. 535/25.10.2017 privind aprobarea j preţurilor de referinţă pentru anul de producţie 2018, pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale şi natura produsului, pentru masa lemnoasă pc picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de RNP- Romsilva îşi încetează aplicabilitatea. Art. S. Preţurile de pornire la licitaţie/negociere pentru partizilc de masă I lemnoasă pe picior din producţia anului 2018 care se valorifică din fondul forestier j proprietate publică a statului administrat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva până la finele anului curent se vor stabili pornind de la preţul de apv calculat cu preţurile de referinţă prevăzute la An. 1. Art. 6. Departamentul Comercial, Direcţia Economică, direcţiile silvice şi ocoalele silvice din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva vor asigura ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentei decizii. DIRECTOR GENERAL, ; Anexa nr. 1 la Decizia n r. ^(nC . / .l£ ,/)£ . £ l A fr PREŢURILE DE REFERINŢĂ PE SPECII/GRUPE DE SPECII, PE GRADE OE ACCESIBILITATE, SORTIMENTE $1 NATURA PRODUSULUI Gradul I de accesibilitate: < 2SO m SPECIA/ GRUPA OE SPECII ■de d e accesibilitate, sortim ente şl n atu ra produsului PRIIvCIPALE Şl ACCIDENTAIEI SECUND i < j Sv 2 1 G1 G2,3 M l,2,3 L. subţire Lemn foc tu G1 G2.3 M l.2,3 L. subţire Lemn foc Coajg lem n lucru MO. BR, LA 286.47 186.70 114.48 58.92 24.11 2.00 270.71 176.43 113.88 58.61 23.98 2.00 ALTE RĂŞINOASE 189.61 142.02 81.91 50.62 23.82 2.00 179.18 134.21 81.48 50.35 23.69 2.00 FAG 218.06 184.92 10S.12 75.29 71.46 2.00 206.06 174.75 90.31 64.68 6 1 3 9 2.00 GO.ST.P..GÎ S29.21 460.90 210.52 1S7.51 66.16 2.00 S00.11 435.55 189.47 141.76 56.84 2.00 CER 191.65 172.22 132.01 75.75 68.92 2.00 181.11 162.74 113.41 6S.08 59.21 2.00 ALTE QV. 344.70 292.17 208.07 145.84 77.90 2.00 325.74 276.10 187.26 131.26 70.11 2.00 FRASINI 242.S9 233.78 184.49 66.05 66.01 2.00 218.33 210.40 166.04 S9.45 59.41 2.00 PALTINI 224.11 206.48 180.5S 64.88 59.65 2.00 201.70 185.83 162.50 58.39 53.69 2.00 CIREŞ 231.09 203.75 172.69 104.08 45.52 2.00 207.98 183.38 155.42 93.67 40.97 2.00 CARPEN 188.91 157.03 86.12 58.21 55.72 2.00 170.02 148.39 73.98 50.01 47.87 2.00 SORB 548.00 514.82 388.38 192.93 60.43 2.00 517.86 486.S1 349.54 173.64 54.39 2.00 SALCÂM 291.77 291.34 280.6S 180.50 57.78 2.00 275.72 257.64 241.10 1SS.06 49.64 2.00 ALTE DT 188.91 157.03 122.27 64.09 57.85 2.00 170.02 141,32 70.46 47.63 45.59 2.00 TEI 22S.90 196.56 100.89 53.57 22.61 2.00 213.48 185.75 90.80 48.21 20.35 2.00 ANINI 185.46 170.26 95.40 60.13 22.74 2.00 175.26 160.89 85.86 54.12 20.47 2.00 PLOP EA 177.23 132.31 83.55 57.80 26.59 2.00 167.49 12S.03 75.20 52.02 23.93 2.00 SÂICII 114.20 103.07 78.72 36.20 20.48 2.00 107.92 97.40 70.85 32.58 18.43 2.00 114.20 TVA 103.07 67.69 34.30 16.69 2.00 102.78 92.76 60.93 30.87 15.02 2.00 J ) i Ib Decizia nr. A nexa nr. 2 . , <5& i âotf PRETURILE OE REFERINŢA PE 5PECII/GRUPE DE SPECII, PE GRADE DE ACCESIBILITATE, SORTIMENTE $1 NATURA PROOUSULUI Gradul II de accesibilitate: 251 - 500 m lei/mc SPECIA/ GRUPA DE SPECII MO, BR, IA ALTE RĂŞINOASE FAG GO, ST.P., GÎ CER PRINCIPALE Şl ACCIDENTALEI SORTIMENTUL G1 273.44 180.99 208.15 SOS. 16 182.94 G2,3 178.22 135.57 176.52 439.95 164.39 M l,2,3 109.28 78.18 100.34 200.96 126.01 L. subţire 56.24 48.32 71.86 150.35 72.31 Lemn foc 23.01 22.73 68.21 63.15 65.78 CoaJ8 lemn lucru 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 SECUNDARE, ACCIDENTALE II Şl IGIENA" SORTIMENTUL G1 246.10 162.89 187.33 454.64 164.65 G2,3 160.39 122X11 158.86 395.96 147.95 M l.2,3 98.35 70.37 90.31 180.86 113.41 l. subţire S0.62 43.49 64.68 135.31 65.08 Lemn foc 20.71 20.46 61.39 56.84 59.21 CoajS lem n lucru 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 ALTE QV. 2.00 FRASINI 329.03 278.89 198.61 139.21 74.36 2.00 296.13 251.00 178.75 125.29 231.57 223.16 176.10 63.05 63.01 2.00 208.41 200.84 158.49 56.75 66.93 56.71 2.00 PALTINI CIREŞ 213.93 197.10 172.35 61.93 56.94 2.00 192.53 177.39 155.11 55.73 220.58 194.49 164.84 99.35 43.45 2.00 198.53 175.04 148.36 89.41 51.25 39.10 2.00 2.00 CARPEN SORB 180.33 149.89 82.20 SS.57 53.19 2.00 162.29 134.90 73.98 50.01 523.09 491.42 370.73 184.16 57.68 2.00 470.78 442.28 333.6S 165.75 47.87 51.91 2.00 2.00 SALCÂM ALTE ÜT 278.S1 278.09 267.89 172.29 55.15 2.00 250.66 250.28 241.10 155.06 180.33 149.89 116.71 61.18 55.22 2.00 162.29 134.90 105.04 55.06 49.64 49.70 2.00 2.00 TEI ANINI PLOP EA s iai ALTE OM 215.64 187.62 96.30 51.13 21.59 2.00 194.07 168.86 86.67 46.02 177.03 162.52 91.07 57.40 21.71 2.00 1S9.33 146.27 81.96 S1.66 169.18 126.29 79.75 5S.17 25.38 2.00 152.26 113.66 71.78 49.65 109.01 109.01 98.39 75.1S 34.55 19.55 2.00 98.11 88.55 67.63 98.39 31.10 64.62 32.74 15.93 2.00 98.11 88.55 58.16 29.47 19.43 19.54 22.85 17.60 14.34 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 preţurile nu includ TVA VAr,>ne irrr'tmrK M trwir» tvj u t«:t tr«» «r/or PRETURILE DE REFERINŢA PE SPECII/GRUPE DE SPECII, PE GRADE DE ACCESIBILITATE, SORTIMENTE $1 NATURA PRODUSULUI t B T V i c . t o . a i M Gradul III de accesibilitate: 501 -1000 m lef/mc SPECIA / GRUPA OE SPECII PRINCIPALE Şl ACCIDENTALE 1 SECUNDARE, ACCIDENTALE II Şl IGIENĂ SORTIMIENTUL SORTfRIENTUL Gl G2,3 M l,2,3 l. subţire Lemn foc Coa|8 lem n lucru G l G2,3 M l,2,3 L. subţire Lemn foc CoaJI lem n lucru MO, BR, LA 260.42 169.73 104.07 53.56 21.92 2.00 234.38 152.76 93.67 48.20 19.72 2.00 ALTE RAŞINOASE 172.37 129.11 74.46 46.02 2L6S 2.00 155.13 116.20 67.01 41.42 19.49 2.00 FAG 198.23 168.11 95.56 68.44 64.97 2.00 178.41 1S1.30 86.01 61.60 58.47 2.00 GO, ST.P., Gl 481.10 419.00 191.39 143.19 60.15 2.00 432.99 377.10 172.25 128.87 54.13 2.00 CER 174.23 156.56 120.01 68.86 62.65 2.00 156.81 140.90 108.01 61.98 56.39 2.00 ALTE QV. 313.37 265.61 189.15 132.58 70.82 2.00 282.03 239.05 170.24 119.33 63.74 2.00 FRASINI 220.54 212.53 167.72 60.05 60.01 2.00 198.49 191.28 150.95 54.04 S4.01 2.00 PALTINI 203.74 187.71 164.14 58.98 54.23 2.00 183.37 168.94 147.73 53.08 48.81 2.00 CIREŞ 210.08 185.23 156.99 94.62 41.38 2.00 189.07 166.71 141.29 85.15 37.24 2.00 CARPEN 171.74 142.75 78.29 52.92 50.66 2.00 154.57 128.48 70.46 47.63 45.59 2.00 SORB 498.18 468.02 353.07 175.39 54.93 2.00 448.36 421.22 317.77 157.85 49.44 2.00 SALCÂM 265.25 264.85 255.13 164.09 S2.S3 2.00 238.72 238.37 229.62 147.68 47.28 2.00 ALTE OT 171.74 142.75 111.16 58.27 52.59 2.00 154.57 128.48 100.04 52.44 47.33 2.00 TEI 205.37 178.69 91.72 48.70 20.56 2.00 184.83 160.82 82.55 43.83 18.50 2.00 ANINI 168.60 1S4.78 86.73 54.66 20.68 2.00 1S1.74 139.30 78.06 49.20 18.61 2.00 J I» Decizia nr. Anexa nr. 4 , PRETURILE DE REFERINŢA PE SPECII/GRUPE DE SPECII. PE GRAOE DE ACCESI8IIITATE, SORTIMENTE Şl NATURA PROOUSUIU! Gradul IV de accesibilitate: 1001 -1500 m SPECIA/ GRUPA DE SPECII PRINCIPALE Şl ACCIDENTALE 1 SECUNDARE, ACCIDENTALE II Şl IGIENA SORTIMIENTUL SORTIMENTUL G1 61,3 M l.2,3 L subţire Lemn foc C oeji lemn lucru G1 G2,3 M l,2,3 L. subţire Lemn foc Coajă lem n lucru MO, BR, IA 234.38 152.76 93.67 48.20 19.72 2.00 210.94 137.48 84.30 43.38 17.75 2.00 ALTE RĂŞINOASE 155.13 116.20 67.01 41.42 19.49 2.00 139.62 104.58 60.31 37.27 17.54 2.00 FAG 178.41 151.30 86.01 61.60 58.47 2.00 160.57 136.17 77.41 55.44 52.62 2.00 GO, ST.P., Gî 432.99 377.10 172.25 128.87 54.13 2.00 389.69 339.39 155.02 115.98 48.72 2.00 CER 156.81 140.90 108.01 61.98 5639 2.00 141.13 126.81 97.21 55.78 50.75 2.00 ALTE QV. 282.03 239.05 170.24 119.33 63.74 2.00 253.83 215.14 153.21 107.39 57.37 2.00 FRASINI 198.49 191.28 150.95 54.04 54.01 2.00 178.64 172.15 135.85 48.64 48.61 2.00 PALTINI 183.37 168.94 147.73 53.08 4831 2.00 165.03 152.05 132.95 47.77 43.93 2.00 CIREŞ 189.07 166.71 141.29 85.15 37.24 2.00 170.16 150.04 127.16 76.64 33.52 2.00 CARPEN 154.57 128.48 70.46 47.63 45.S9 2.00 139.11 11S.63 63.41 42.87 41.03 2.00 SORB 448.36 421.22 317.77 157.85 49.44 2.00 403.53 379.10 285.99 142.07 44.50 2.00 saicAm 238.72 238.37 229.62 147.68 47.28 2.00 214.85 214.53 206.66 132.91 42.55 2.00 ALTE DT 154.57 128.48 100.04 52.44 47.33 2.00 139.11 11S.63 90.04 47.20 42.60 2.00 TEI 184.83 160.82 82.55 43.83 18.50 2.00 166.35 144.74 74.29 39.45 16.65 2.00 ANINI 151.74 139.30 78.06 49.20 18.61 2.00 136.57 125.37 70.25 44.28 16.75 2.00 PLOP EA 14S.01 108.25 68.36 47.29 21.76 2.00 130.51 97.43 61.53 42.56 19.58 2.00 SAlCII 93.44 84.33 64.41 29.62 16.76 2.00 84.09 75.90 57.97 26.65 15.08 2.00 ALTE DM 93.44 T V A 84.33 55.39 28.07 13.66 2.00 84.09 75.90 49.85 2S.26 12.-29] 2.00 io /iu ZV1V i :S l FM FAI 0262211784 DIRECŢIA SILVICA KU Anexa nr. S . la D ed ilanr. 5(c(e / Jj(p fC ¿LQlŞ PRETURILE DE REFERINŢĂ PE SPEC1I/GRUPE DE SPECII, PE GRADE DE ACCESIBILITATE, SORTIMENTE $1 NATURA PRODUSULUI ► Gradul V d e accesibilitate: > 1500 m SPECIA/ GRUPA DE SPECII PRINCIPALE Şl ACCIDENTALE 1 SECUNDARE, ACCIDENTALE II Şl IGIENĂ SORTIM1ENTUL SORTIMENTUL G1 G2,3 M l,2,3 L. subţire Lemn foc Coaji lemn lucru G1 G2.3 M 1.23 l. su b ţire Lemn foc CoaJS lem n MO, BR, IA 221.36 144.27 88.46 45.53 18.63 2.00 199.22 129.84 79.62 40.97 16.77 2.00 ALTE RĂŞINOASE 146.51 109.74 63.29 39.12 18.40 2.00 13L86 98.77 56.96 35.20 16.56 2.00 FAG 168.S0 142.89 81.23 58.18 55.22 2.00 151.65 128.60 73.11 52.36 49.70 2.00 GO, ST.P., Gî 408.94 356.15 162.68 121.71 51.12 2.00 368.04 320.S4 146.41 109.S4 46.01 2.00 CER 148.10 133.08 102.01 58.53 S3.25 2.00 133.29 119.77 91.81 52.68 47.93 2.00 ALTE QV. 266.36 225.77 160.78 112.70 60.20 2.00 239.72 203.19 144.70 101.43 54.18 2.00 FRASINI 187.46 180.65 142.56 51.04 51.01 2.00 168.71 162.59 128.30 45.94 45.91 2.00 PALTINI 173.18 159.55 139.52 S0.13 46.09 2.00 1S5.86 143.60 125.57 45.12 41.48 2.00 CIREŞ 178.57 157.45 133.44 80.42 35.17 2.00 160.71 141.70 120.10 72.38 31.66 2.00 CARPEN 145.98 121.34 66.54 44.98 43.06 2.00 131.38 109.20 59.89 40.48 38.75 2.00 SORB 423.46 397.82 300.11 149.08 46.69 2.00 381.11 358.04 270.10 134.17 42.02 2.00 SALCÂM 225.46 Z2S.12 216.86 139.47 44.65 2.00 202.91 202.61 195.18 125.S3 40.18 2.00 ALTE DT 145.98 121.34 94.48 49.S3 44.70 2.00 131.38 109.20 85.03 44.57 40.23 2.00 TEI 174.56 151.89 77.96 41.39 17.48 2.00 157.11 136.70 70.16 37.25 15.73 2.00 ANINI 143.31 131.S6 73.72 46.46 17.57 2.00 128.98 118.41 66.35 41.82 15.82 2.00 PLOP EA 136.95 102.24 64.56 44.66 20.55 2.00 123.26 92.01 58.11 40.19 18.49 2.00 SĂLCII 88.25 79.65 60.83 27.97 15.83 2.00 79.42 7L68 54.75 25.17 14.24 2-OOI ALTE DM 88.25 79.65 52.31 26.51 12.90 2.00 79.42 71.68 47.08 23.86 11.61 2.00 :ox rm r ju U