25 octombrie 2019

 

ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ                                                                       Vizat,

PRIMĂRIA COMUNEI                                                              Secretar

ACĂŢARI                                                                                 Jozsa  Ferenc

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE
 

privind avizarea “Protocolului de colaborare pentru acoperirea costurilor pentru deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului din județul Mureș”și a încheierii acestuia, între ADI ECOLECT Mureș și diferinte organizații de preluare a responsabilităților (OIREP)

 

 

            Primarul comunei Acăţari,

Văzând  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.7317/2019 , și raportul  compartimentului de resort  nr. 7321/2019,

Având în vedere dispoziţiile art.59, alin. (3), (4) și (5) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.20 alin.(8) și (9) al Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor deambalaje, cu modificările şi completările ulterioare,

Potrivit reglementărilor art.17, alin.(2) lit. g). și l)., art.20 alin.(3) și ale art.21, alin.(2) din Statutul ADI Ecolect Mureş,

            Ținând cont de prevederile Legii nr.52/2003 ,privind transparența decizionalã în administrația publicã, republicatã, cu modificările și  completările ulterioare,

            În temeiul art.136  alin "1"  din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

P r o p u n e :

 

 

Art.1. Se avizează “Protocolul de colaborare pentru acoperirea costurilor pentru deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului din județul Mureș”, prevăzut în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

 

Art.2. Se imputerniceste Presedintele Asociatiei sa semneze, in numele si pe seama Asociatiei, Protocolul de colaborare cu reprezentantul / reprezentantii desemnati ai organizațiilor de preluare a responsabilităților pentru deşeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului, care își manifestă intenția de a colabora cu ADI Ecolect Mureș,pentru anul 2019 și anii următori, inclusiv extinderea duratei protocoalelor care urmează a fi încheiate.

 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş, Consiliului Judeţean Mureş, precum şi Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Ecolect Mureş”, care va supune aprobării în AGA, , şi răspunde de aducerea ei la îndeplinire.

 

 

Comisia  juridică

                      Nam Vilmos

 

                                                                           Primar,

                                                                      Osvath Csaba

 

ROMÂNIA                                                              

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                    

COMUNA  ACĂȚARI

 

 Nr.7317/24 .10. 2019

 

Referat de aprobare

 

 

la proiectul de hotărâre privind avizarea “Protocolului de colaborare pentru acoperirea costurilor pentru deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului din județul Mureș”și a încheierii acestuia, între ADI ECOLECT Mureș și diferinte organizații de preluare a responsabilităților (OIREP)

 

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 74 din 17 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu se impune încheierea unei forme de colaborare cu organizaţii care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului (denumite în continuare OIREP-uri)  în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin actele normative care transpun directivele individuale.

Prevederile relevante ale OUG 74/2018 sunt următoarele   :

·         Art. I pct 7 prin care alineatul (3) al articolului  59 din legea 211/2011 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Pentru deşeurile generate în gospodăriile populaţiei, autorităţile administraţiei publice locale a unităţilor administrativ-teritoriale şi a municipiului Bucureşti şi, după caz, Asociaţia de dezvoltare intercomunitară încheie contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin actele normative care transpun directivele individuale."

·         Art I, pct.8 prin care  la articolul 59 din Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:

„(4) Unităţile administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor au dreptul de a solicita organizaţiilor care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului acoperirea costurilor de gestionare pentru deşeurile municipale care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului, stabilite în baza actului normativ care reglementează fluxul specific al respectivelor deşeuri, şi au obligaţia de a stabili modalitatea prin care se plătesc serviciile aferente acelor deşeuri, prestate de operatorii de salubrizare.

(5) Pentru deşeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului care se regăsesc în deşeurile municipale, acoperirea costurilor se face de către organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului şi fără impunerea unor costuri suplimentare în sarcina utilizatorilor serviciului de salubrizare.

 (6) Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sau unităţile administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor utilizează sumele încasate pentru acoperirea costurilor de gestionare pentru deşeurile municipale care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului exclusiv pentru scopurile cărora le sunt destinate.”

Față de prevederile legale sus menționate considerăm că se impune închierea unor forme de colaborare, acorduri sau contracte, cu unul sau mai multe OIREP-uri, în funcție de disponibilitate acestora, prin care acestea să acopere costurile de gestionare a deșeurilor de ambalaje reciclate, pentru activitățile specifice  de :

·         colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori.

·         operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi deşeurile similare;

·         sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare;

În principal se va urmări ca toate costurile aferente gestionării deșeurilor din  ambalaje să fie achitate de către OIREP-uri și nu  de către beneficiarii serviciului, în funcție de cantitățile reciclate.

Având în vedere că sistemul de management al deșeurilor de pe raza județului Mureș, este un sistem integrat în care ADI ECOLECT are obligația de a asigura monitorizarea activității operatorilor  de salubritate, asociația va avea responsabilitatea colectării tuturor datelor necesare efectuării plății de către OIREP-uri, pe baza cantităților și a rapoartelor de activitate specifice ale operatorilor, care permit asigurarea trasabilității deșeurilor de ambalaje reciclate. Plata trebuie să acopere costurile de gestionare a deșeurilor de ambalaje, pe baza tarifelor aplicate de operatori. De asemenea, conform prevederilor legale OIREP-urile vor asigura si plata unor campanii de informare şi educare a publicului, în limita a 40 lei/tonă pentru ambalaje folosite colectate potrivit art. 20 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi alocate organizaţiei.

La momentul încheierii cprotocolului se va avea în vedere ca termenul de plată pentru acoperirea costurilor de gestionare  să fie cât mai redus, coroborat cu prevderile art.42 alin. 9 ale legii 51/2006, aceasta urmând a se efectua fie direct către operatori, fie prin intermediul asociației. 

Față de cele de mai sus solicităm să acordați un mandat asociației pentru a încheia unul sau mai multe acorduri, contracte sau forme de colaborare.

 

 

    Întocmit

Primar,

Osvath Csaba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Anexa nr.1 la HCL nr.____/2019

 

PROTOCOL DE COLABORARE

PENTRU ACOPERIREA COSTURILOR  PENTRU DEŞEURILE CARE FAC OBIECTUL RĂSPUNDERII EXTINSE A PRODUCĂTORULUI DIN JUDEȚUL MUREȘ

 

 

Ținând cont de obligația impusă la nivelul fiecărui Stat Membru al Uniunii Europene de a implementa sisteme de colectare separată până în anul 2015 pentru obținerea a cel puțin patru materiale din deșeurile generate, respectiv hârtie, plastic, metal și sticlă precum și obligația de a recicla, nu mai târziu de anul 2020, un procent de minimum 50 % aplicat la cantitatea din respectivele materialele generata ca deșeu în gospodăriile populației;

 

Potrivit prevederilor art. 59 alin. (3) – (6) din Legea nr. 211/2011 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind regimul deșeurilor;

 

Ținând cont de prevederile Legii nr. 249/2015 cu modificarile și completarile ulterioare, privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului ministrului mediului nr. 1.362 din 28 decembrie 2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului ;

 

Având în vedere faptul că deșeurile de ambalaje au o pondere semnificativă în structura deșeurilor municipale, iar colectarea lor la sursa de generare asigură premisele unui deșeu corespunzător pentru reciclare;

 

Ținând cont de faptul că sistemul de management integrat implementat la nivelul judeţului Mureş prevede gestionarea deșeurilor reciclabile pe tip de material, inclusiv a deșeurilor de ambalaje generate de către populație;

 

Având în vedere obligațiile care le revin organizațiilor autorizate să implementeze obligaţiile privind  răspunderea extinsă a producătorului de acoperire a costurilor conform prevederilor art. 16 alin. (9) lit. g) din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare și art.12 alin. (8) din Legea nr.211/2011, republicată, cu modificările ulterioare, precum si responsabilitatile Asociatiilor de Dezvoltare Intercomunitara conform art. 20 alin. (5) din Legea nr.249/2015, cu modificările și completările ulterioare;

 

Ținând cont de necesitatea asigurării unui serviciu de calitate pentru populație în condițiile minimizării costurilor;

Apreciind ca ȋndeplinirea obiectivelor de reciclare/valorificare a deseurilor de ambalaje nu se poate atinge fara derularea unor campanii intense de informare si constientizare a populatiei;

Totodată se cunoaște de către ambele părți că la nivelul județului Mureș sunt practicate de operatorii de salubritate următoarele tarife de operare pentru gestionarea reciclabilelor, acestea putand fi modificate, in cursul derularii protocolului, conform prevederilor legale aplicabile:

 

Zona
Colectare (lei/tonă)
Transfer (lei/tonă)
Sortare (lei/tonă)
Zona 1
195,5
 
154,06
Zona 2
 
 
 
Zona 3
198,92
39,57 + transport Cristesti (121,56 lei/t estimat)
154,06
Zona 4
207
70
154,06
Zona 5
191,79
68 + transport Cristesti (88,40 lei/t estimat)
154,06
Zona 6
219,51
39,57 + transport Cristesti (121,56 lei/t estimat)
154,06
Zona 7
202,86
50 + transport Cristesti (113,27 lei /t estimat)
154,06
 

 

 

_________________________., cu sediul în _____________________ înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe langă _______________, având nr. de ordine în Registrul Comertului ______________________, CUI _____________, cont bancar ________________________________deschis la Banca ________________, telefon: _________________, E-mail: _______________ reprezentată legal prin dl. ______________în calitate de Administrator denumit in continuare „OIREP”

 

si

 

ADI ECOLECT MURES cu sediul în Tîrgu Mureş, str. Primăriei  nr. 2, jud. Mureş, înregistrată în registrul special cu nr. 38/18.06.2008, CIF 24219033, cont RO45 BTRL 0270 1205 G999 14XX  deschis la Banca Transilvania – Sucursala Târgu Mureş, reprezentata prin Tóth Andrea – in calitate de director executiv, denumit in continuare ”ADI ”

 

Numite in continuare Partile,

 

Incheie prezentul   protocol in urmatoarele conditii:

 

Capitolul I - ASPECTE GENERALE

 

Art.1 Obiectul prezentului Protocol il constituie acoperirea de catre OIREP a costurilor nete pentru colectarea, transportul, transferul, stocarea temporara, sortarea si dupa caz valorificarea deseurilor de ambalaje gestionate de catre ADI prin serviciul de salubrizare.

Art.2 Termenii specifici folositi in acest Protocol sunt termenii definiti in Legea  nr. 211/2011, cu modificarile si completarile ulterioare şi ȋn Legea nr. 249/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.3 Prezentul Protocol vizeaza intreg teritoriul contractual gestionat de ADI (judeţul Mureş) și are o durată de până la 31.01.2020, putând fi prelungit prin acordul părților.

Art.4 (1) Cad sub incidenta prezentului protocol deseurile de ambalaje din deseurile municipale care se genereaza pe teritoriul contractual.

(2) Colectarea deseurilor de ambalaje se realizeaza pe trei fracții, respectiv plastic si metal, hartie, sticla.

 

Art.5 (1) Cantitatile anuale minime estimate, pe tip de material, sa fie colectate si predate catre instalatii de reciclare, respectiv valorificare energetica sunt prevazute in Anexa nr. 1.A si 1.B care  se actualizeaza anual si se comunica OIREP-ului pana la data de 1 decembrie a fiecarui an, pentru anul urmator, în situația prelungirii prezentului protocol.

(2) Cantitatile minime estimate a fi gestionate prin intermediul SMIDS Mureș  pentru anul 2019 sunt de 1.361,64 tone de ambalaj reciclabil (aferente lunilor noiembrie si decembrie 2019).

 

Art.6 (1) Pentru cresterea nivelului de performanta partile colaboreaza la efectuarea de analize sezoniere, cel putin doua pe an corespunzator unui sezon umed si unul uscat, a cantitatii si structurii deseurilor menajere solide generate pe teritoriul contractual.

(2) Procedura utilizata pentru efectuarea analizelor de deseu se agreaza de catre parti la inceputul fiecarui an.

 

Art.7 In scopul optimizarii sistemului si a eficientizarii costurilor partile colaboreaza la stabilirea unui set de scenarii si la monitorizarea implementarii acestora, adaptat conditiilor din teren.

 

Art.8 In vederea cresterii participarii populatiei la sistemul de colectare separata a deseurilor de ambalaje, partile colaboreaza la elaborarea si implementarea de programe educationale si de informare a populatiei care sa conduca la constientizarea cetatenilor si participarea efectiva la sistemul de colectare separata.

 

 

 

Capitolul II. OBLIGATIILE PARTILOR

 

Art.9 ADI  are următoarele obligații:

 

A.    Asigurarea legalitatii

 a. Desemneaza în numele și pe seama membrilor asociației, dupa caz, operatorul de colectare si transport a deseurilor si operatorul statiei de transfer,  si monitorizeaza activitatea acestora, împreună cu cea a operatorului stației de sortare, desemnat în urma unei proceduri competitive organizată de Consiliul Județean.

b.  Inregistreaza informatiile furnizate de operatorii economici autorizati pentru colectarea deşeurilor de ambalaje care preiau prin achizitie deseuri de ambalaje de la populatie pe teritoriul contractual in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (8) si (9), dupa caz, din Legea 249/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, insa prin derogare de la prevederile art. 20 alin. (8) și art. (9) din Legea 249/2015, raportarea de catre ADI pentru operatorii economici a cantitatii de deseuri de ambalaje colectate de la persoanele fizice se va face trimestrial. Se asigură că operatorii de salubritate deţin autorizatiile/licentele si orice alte documente necesare pentru desfasurarea activitatilor specifice serviciului de salubrizare si ca acestea sunt valabile pe toata perioada derularii Protocolului, inclusiv prelungirea valabilitatii acestora la expirarea termenului pentru care au fost emise. La incheierea prezentului Protocol, ADI va pune la dispozitia OIREP copii ale acestor documente, in copii conform cu originalul.

c.    Transmite OIREP-ului în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea acestuia, orice modificare intervenita cu privire la autorizatiile si licentele prezentate de operatorii de salubritate.

 

B.   Dotarea cu infrastructura si operarea

a.    In masura in care legea permite, preia, in folosinta gratuita, recipientii destinati colectarii separate, dupa caz, pusi la dispozitie de catre OIREP pe baza unui contract  încheiat ulterior încheierii prezentului protocol sau dupa caz, preia de la OIREP si distribuie saci destinati colectarii separate catre populatie.

b.    Monitorizeaza infrastructura in vederea asigurarii intretinerii recipientelor de colectare separata a deseurilor reciclabile si a curateniei zonelor unde sunt amplasate acestea.

c.    Asigura prin includerea in contractele de delegare/caietul de sarcini /regulament colectarea separata pe fluxuri a deseurilor  a deșeurilor reciclabile si transportul acestora la statia de sortare / transfer pentru asigurarea nivelului de calitate acceptat de reciclator.

d.    Se asigura ca sunt luate/facilitează masurile necesare pentru incadrarea deseurilor de ambalaje rezultate din statia de sortare la standardele de calitate acceptate de reciclatori si participa actiunile de monitorizare, esantionare si analiza a deseului rezultat din statia de sortare.

e.      Prevederile clauzelor de mai sus vor fi detaliate de comun acord de către părți, in functie de cantitatea transmisa de catre ADI, condițiile exacte, pe baza unui acord separat.

 

 

 

C.   Monitorizarea sistemului, inregistrarea si raportarea datelor

a.      Monitorizarea calitatii si a performantei sistemului de colectare separata a deseurilor de ambalaje este in responsabilitatea ADI.

b.      Validarea raportarii lunare privind trasabilitatea cantitatilor de deseuri de ambalaje colectate, sortate si predate pentru reciclare, respectiv valorificare prin incinerare cu recuperare de energie pe teritoriul contractual este de competenta  ADI, pe baza documentelor puse la dispoziție de operatorii de salubritate.

c.      Inregistrarea datelor se face prin asigurarea trasabilitatii deseului de ambalaj cu posibilitatea identificarii sursei de generare a deseurilor de ambalaje din deseurile municipale, respectiv de la gospodarii sau din surse similare.

d.      Pentru eficienta sistemului, colecteaza cantitatile minime lunare stabilite de comun acord cu OIREP-ul si sesizeaza orice anomalie constatata, cantitati prea mici sau nejustificat de mari si analizeaza cauzele.

e.      Declara si garanteaza raportarea lunara in favoarea OIREP a unor cantitati de deseuri de ambalaje, pe tip de material, colectate/ valorificate si/sau reciclate, conform cotei de piață (definită ca fiind cantitatea de ambalaje pentru care OIREP-ul implementează REP)  aferentă OIREP, raportată la cotele de piață pe tipuri de ambalaje ale celorlalți OIREP cu care ADI are încheiate protocoale.

f.       Pentru evitarea oricarui dubiu, ADI, strict pe baza documentelor emise/întocmite de operatori, isi asuma responsabilitatea integrala pentru cantitatile de deseuri de ambalaje colectate de catre operatorii de salubrizare si raportate in contul OIREP, cu asigurarea trasabilitatii. Documentele care atesta trasabilitatea deseurilor stabilite de legislatia in vigoare, scanate si semnate electronic, vor fi transmise de catre ADI OIREP-ului, conform Anexei 6 ”Opis dosar trasabilitate”. ADI integreaza in datele raportate catre OIREP cantitatile de deseuri de ambalaje raportate conform art. 20 alin. (8) si (9) din Legea 24/2015,  dupa caz, cu mentionarea distincta a acestor cantitati, fara a solicita plata costurilor nete.

g.      ADI in mod direct sau prin mandatarea operatorului desemnat care realizeaza sortarea deseurilor de pe teritoriul contractual, va raporta in favoarea OIREP-ului  cantitatile de deseuri de ambalaje provenite din deseuri municipale asumate conform prezentului Protocol, cu mentiunea distincta pe documentele fiscale  si de insotire a transportului de deseuri de ambalaje pana la valorificator/reciclator, faptul ca acestea sunt acoperite de sarcini, astfel: ,,Deseuri de ambalaje ………., cod XXXXXX (conform Deciziei 2014/955/UE), din fluxul municipal, in contul Protocolului de colaborare nr. ... incheiat cu  ....... (numele OIREP-ului, CIF……) in cantitate de ….tone, destinate realizarii obiectivelor anuale conform Legii 249/2015 si OUG 196/2005, aferente lunii…….”.

h.      Raportarea cantitatilor colectate, sortate si trimise la reciclare, respectiv valorificare energetica se va face pana la data de 10 ale lunii pentru luna precedenta, prin transmiterea Dosarului de raportare, respectiv a informatiilor conform Anexei nr. 2.A, 2.B si in conformitate cu art. 9 punctul C lit. g din prezentul protocol. Informatiile cuprinse in Anexa nr. 3.C se transmit lunar, in conformitate cu art. 9 punctul A lit. b) din prezentul protocol.

i.        In cazul in care, din motive neimputabile ADI, ADI constata ca nu pot fi atinse pragurile minime estimate/negociate cu OIREP-ul prin Anexa nr. 1, va informa OIREP-ul despre aceasta situație până în data de 20 ale lunii în curs pentru ca acesta din urmă să  poată recupera sau regla cantitatile lipsa/in surplus cu alti furnizori de deseuri.

j.        Deseurile de ambalaje gestionate si raportate in baza prezentului protocol sunt considerate deseuri acoperite de sarcini si nu pot fi utilizate pentru acelasi scop, in contul unei organizatii similare OIREP-ului . In acest scop ADI semneaza in luna decembrie a fiecarui an declaratia anuala prevazuta in Anexa nr. 3.

 

 

D.   Informarea si educarea populatiei

a.      Elaboreaza programul anual/multianual de informare si deruleaza impreuna cu OIREP-ul  activitatile de educare si informare in randul populatiei in conformitate cu prevederile art. 21 din Legea nr. 249/2015 cu modificarile si completarile ulterioare.

b.      Comunica OIREP-ului, la inceputul fiecarui an, planul de comunicare si rezultatele pentru anul anterior.

c.      ADI impreuna cu OIREP, organizeaza cel putin o data pe an campanii de informare si educare a publicului si a operatorilor economici privind: (i) sistemele de returnare, colectare si valorificare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje care le sunt disponibile; (ii) contributia lor la reutilizarea, valorificarea si reciclarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje; (iii) sensul si semnificatia marcajelor de pe ambalajele existente pe piata; (iv) elementele corespunzatoare ale planurilor de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje; (v) impactul daunator asupra mediului al consumului excesiv de ambalaje, inclusiv de pungi de transport din plastic subtire; (vi) masuri de prevenire a generarii deseurilor de ambalaje.

d.      Detaliile si conditiile de desfasurare ale campanilor prevazute la alin. (3) vor fi stabilite ulterior in baza unui acord sau contract separat.

 

 

Art. 10 OIREP-ul  are următoarele obligații:

 

A.          Asigurarea legalitatii

a.    Garantează că este operator economic legal constituit si licentiat in sensul dispozitiilor Legii nr. 249/2015 cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens, la data semnarii prezentului Protocol, pune la dispozitia o copie a licentei de operare.

b.     Asigura, in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile, mentinerea licentei de operare si aduce la cunostinta ADI orice modificare intervenita, in termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință.

c.      Se obliga sa preia in sistem intreaga cantitate de deseuri de ambalaje generata din deseurile municipale, colectata separat, eventual gestionată  prin intermediul unei stații de transfer, sortata si predata catre reciclare si respectiv valorificare, confirmata de operatorii economici reciclatori, repartizata de catre ADI, in urma validarii conform Procedurii de raportare si in limita cantitatilor si tipurilor de materiale de ambalaje contractate cu operatorii economici pentru care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului si cu respectarea art. 12 alin. (8) din Legea 211/2011.

 

B.          Referitoare la infrastructura si operare

a.      OIREP-ul  poate, in scopul cresterii performantei colectarii separate a deseurilor de ambalaje pe teritoriul contractual, pune la dispozitia ADI infrastructura pentru colectarea separata a deseurilor de ambalaje cu luarea in considerare a asigurarii complementaritatii și compatibilității cu dotarile deja existente sau cele programate sa fie achizitionate prin surse proprii ale operatorilor de colectare si transport. În acest sens stabileste, cu consultarea și acordul expres al  ADI, dupa caz, zonele de amplasament pentru recipientii destinati colectarii separate a deseurilor pe cele trei fluxuri, puși la dispoziție de către OIREP.Asigura aplicarea materialelor de comunicare, respectiv autocolante pe recipiente destinate colectarii separate

b.      Sprijina  ADI in identificarea facilitatilor de reciclare din zona si a modalitatilor optime de valorificare a materialelor colectate.

c.      Preia, la solicitarea motivata a ADI, in scopul reciclarii si valorificarii de catre operatorii economici autorizati, deseurile de ambalaje din deseurile municipale colectate separat/sortate, in limita cantitatilor si tipurilor de materiale de ambalaje contractate cu operatorii economici pentru care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului, in conformitate cu prevederile art.16 alin.(9) lit.h) din Legea nr. 249/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, în măsura în care aceste deșeuri de ambalaje reciclabile îndeplinesc condițiile calitative minime impuse de către operatorii economici valorificatori/reciclatori.

d.      Prevederile clauzelor a,b și c de mai sus nu sunt obligatorii prin impunere legală pentru Parțile stabilind de comun acord ulterior cele mentionate mai sus.

e.      Prin campanii de conștientizare sau proiecte pilot, in masura in care legislatia permite, poate pune la dispoziția ADI echipamente specifice (pubele, saci sau altele) cu titlu gratuit în scopul respectării obligațiilor legale ale ambelor părți. 

 

C.          Informarea si educarea populatiei

a. Colaboreaza cu ADI  pentru identificarea celor mai potrivite metode de comunicare in vederea cresterii participarii populatiei la sistemul de colectare separata a deseurilor de ambalaje.

b.      Pentru derularea campaniilor prevazute la art. 9 pct.D lit.c), OIREP-ul va acoperi costurile până la un nivel maxim de 40 lei / tona, cantitatea reprezentand tonele de deseu de ambalaj raportate in numele său  gestionate de pe teritoriul contractual.

c.      In situatia in care OIREP doreste sa deruleze campanii suplimentare fata de cele prevazute la art. 9 pct.D lit.c) pe teritoriul contractual, are obligatia sa obtina acordul prealabil al   ADI.

 

Capitolul III. CONTROLUL ACTIVITATII SI PLATA SERVICIILOR

 

Monitorizare si audit

Art. 11 (1)  In scopul cresterii eficientei sistemului si pentru a avea o supraveghere corecta a sistemului se constituie un colectiv de monitorizare format din cate doi reprezentanti desemnati in acest scop de catre Parti in termen de 15 zile de la data semnarii protocolului.

(2) Colectivul de monitorizare se va intalni, in mod regulat, de cel putin doua ori pe an si ori de cate ori situatia o impune, la solicitarea uneia dintre parti. Sedintele vor putea avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, respectiv al internetului.

(3) La sedintele colectivului de monitorizare pot fi invitati sa participe si alti reprezentanti in functie de necesitate.

 

Validarea datelor

Art. 12 (1) ADI se obliga, pe baza documentelor puse la dispoziție de operatorii de salubritate și/sau alte autorități contractante,sa valideze toate informatiile furnizate de operatorii  de servicii, respectiv colectorul, operatorul stației de transfer si operatorul statiei de sortare.

(2) Informatiile validate sunt comunicate OIREP  sub forma unui «Raport lunar» pana la data de 15 a fiecarei luni, pentru luna precedenta, conform Anexei nr. 4.A si 4.B.

(3) Partile stabilesc de comun acord faptul ca ambalajul valorificat energetic va fi in cantitate de maxim 5% din cantitatea de deseuri declarate de catre ADI  conform dispozitiilor art. 9 punctul C lit. e) din prezentul protocol.

(4) Eventualele neconcordanțe/neregularități ale raportului vor fi comunicate beneficiarului în termen de maxim 5 de la primirea acestuia. În caz contrar raportul va fi considerat validat  sau acceptat și se va putea emite factura.

 

Aspecte financiare

Art. 13 Valoarea costurilor pentru derularea campaniilor de informare și educare a publicului prevazute la art. 10 pct.C lit.b), calculata la finele fiecarei luni de raportare, se plateste in transe lunare, pana la data de 15 ale lunii, conform facturilor emise pe baza cantitatilor efective declarate pentru luna anterioară.

 

Art. 14 OIREP-ul , pe baza  raportului validat, plateste în contul  ADI sumele corespunzatoare gestionării ambalajelor in functie de cantitatea si tipul de material de deseu de ambalaj incredintat pentru reciclare, cu luarea in considerare a tarifelor  și datelor  prezentate in  Anexa nr.5 și cu respectarea prevederilor Anexei nr. 6 la Legea nr.249/2015, cu modificările și completările ulterioare, respectivele sume vor fi achitate ulterior operatorilor sistemului.

 

 

Art. 15 (1) Pe factura emisa OIREP-ului , ADI va mentiona la descrierea serviciilor prestate astfel: „ Plată conform Protocol de colaborare nr. …. din data ….. incheiat cu .... (numele OIREP-ului , CIF), in vederea indeplinirii obiectivelor anuale de valorificare prin reciclare a deseurilor de ambalaje provenite din deseuri municipale conform Legii 249/2015 si OUG 196/2005, aferente lunii …….."

(2) Factura mentionata la alin. (1) se transmite OIREP, cu conditia acceptarii de catre OIREP a raportului validat transmis de catre ADI, urmând a fi achitată de către OIREP în termen de 10 zile calendaristice de la data emiterii. În termen de 2 zile lucrătoare de la primirea sumelor, acestea vor fi virate către operatorii implicați în gestionarea deșeurilor de amabalje , conform cantităților aferente fiecărui operator.

(3) OIREP-urile vor acoperi toate costurile astfe incât beneficiarii serviciului să nu suporte costurile de gestionare a deșeurilor de ambalaje iar operatorilor, UAT-urilor și ADI să le fie integral acoperite orice costuri în legătură cu gestionarea deșeurilor de ambalaje (taxe, cheltuieli bancare, etc).

Art. 16 (1) Pentru derularea campaniilor pentru informarea si educarea populatiei, OIREP plateste suma maxima exprimata in lei/to prevazuta in legislatie pentru cantitatile de ambalaje folosite colectate potrivit art. 20 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi alocate OIREP de către ADI.

(2) Plata se face în termen de 30 zile calendaristice de la data primirii facturii in original de catre OIREP la sediul OIREP.

 

Art. 17  Pentru nerespectarea termenelor de achitare a facturilor emise de ADI,  OIREP-ul  datoreaza acestuia penalitati de intarziere  echivalente cu cele plătite operatorilor de salubritate.

 

 

 

IV. CLAUZE FINALE

 

Notificari

Art. 18 Orice notificare comunicata in legatura cu Protocolul poate fi trimisa numai in scris printr-un mijloc de comunicare ce asigura transmiterea de catre expeditor si confirmarea primirii de catre destinatar a oricaror documente, acte, notificari, etc., cum ar fi: (i) scrisoare recomandata cu confirmare de primire transmisa prin serviciul postal, (ii) prin curier cu confirmare de livrare, (iii) prin telefax, (iv) prin e-mail cu confirmare de primire/citire. Orice notificare, pentru a produce efecte, trebuie semnata de reprezentantul legal al partii si/sau imputernicitul acesteia.

 

Confidentialitate

Art. 19 (1) Partile isi garanteaza reciproc confidentialitatea deplina asupra informatiilor la care au acces in baza prezentului Protocol, atat pe durata derularii prezentului Protocol, cat si o perioada de 2 ani dupa incetarea acestuia.

(2) Prin „Informatii Confidentiale” se intelege oricare si toate informatiile legate de afacerile celeilalte Parti si/ sau oricare si toate informatiile legate de implementarea obiectului prezentului Protocol, aflate in cursul derularii prezentului Protocol sau in legatura cu prezentul Protocol, care nu sunt disponibile publicului larg.

(3) ADI se obliga sa pastreze confidentialitatea cu privire la orice informatii financiare si comerciale oferite acestuia de catre OIREP sau obtinute pe durata executarii prezentului Protocol. Obligatiile de pastrare a confidentialitatii nu se aplica acelor informatii confidentiale in privinta carora Partea receptoare probeaza ca, la data dezvaluirii, informatia era deja publica sau era deja in posesia sa.

(4) ADI nu va mai fi tinut sa respecte obligatia de confidentialitate, daca Informatia Confidentiala este ceruta de o autoritate publica competenta conform legislatiei in vigoare sau daca Informatia Confidentiala este sau devine cunoscuta public fara nicio implicare din partea sa sau daca OIREP-ul   il autorizeaza in mod expres si in scris sa dezvaluie Informatiile Confidentiale respective.

 

(5) Partile sunt de acord ca folosirea Informatiilor Confidentiale si a informatiilor care nu sunt confidentiale potrivit alineatului 19.3 reprezinta, in masura in care aceste informatii includ date cu caracter personal, prelucrari de date cu caracter personal in legatura cu care fiecare Parte va avea obligatia de respectare a cerintelor de protectia datelor din reglementarile aplicabile. In caz de conflict intre obligatiile de confidentialitate stabilite in acest articol 19 si obligatiile potrivit regimului de protectia a datelor, vor prevala cerintele in materie de protectia datelor.

 

Litigii

Art.20 (1) Prezentul Protocol este guvernat de si va fi interpretat în conformitate cu legea română.

(2) Părțile convin ca orice dispută, controversă sau litigiu decurgând din sau născut în legătură cu prezentul Protocol va fi soluționat pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, orice dispută, controversă sau litigiu decurgând din sau născut în legătură cu executarea prezentului Protocol, inclusiv referitor la interpretarea, validitatea, încheierea, modificarea, desființarea sau nulitatea acestuia, va fi soluționat de către instanța competentă.

Modificarea, încetarea și rezilierea protocolului

Art.21 (1) Prezentul Protocol poate fi modificat cu acordul părților prin Act adițional încheiat în acest sens, la solicitarea motivată a oricăreia dintre Părți.

(2) În situația intervenției unei modificări legislative incidente, prezentul Protocol se va modifica de drept, iar Părțile vor proceda la încheierea unui Act adițional prin care vor asigura conformarea Protocolului cu noile dispoziții legale aplicabile, in termen de 15 zile de la data aparitiei modificarii respective.

 

Art.22 (1) Prezentul Protocol încetează de drept prin ajungere la termen, în situația în care părțile nu convin de comun acord prelungirea acestuia.

(2) Prezentul Protocol încetează de drept în situația:

a) falimentului oricăreia dintre părți;

b) dizolvării oricăreia dintre părți;

c) in caz de forță majoră, notificat de parte care solicită constatarea cazului de forță majoră, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data intervenției;

d) cu acordul părților;

e) retragerea licentei de operare a OIREP-ului

f) retragerea OIREP-ului din teritoriul contractual, prin restrângerea ariei geografice a OIREP-ului.

 

Art.23 (1) Oricare dintre Parti poate sa denunte unilateral prezentul Protocol, fara prezentarea unei justificari in acest sens, cu conditia notificarii intentiei sale in scris celeilalte Parti cu cel putin 30 (treizeci) de zile anterior datei la care va opera incetarea Protocolului.

(2) Partile pot denunta unilateral Protocolul in baza unei notificari scrise si fara nicio alta formalitate, urmand ca denuntarea unilaterala sa produca efecte de drept in termen de 30 (treizeci) zile calendaristice de la data primirii notificarii de denuntare in cazul incetarii valabilitatii autorizatiilor si/sau licentelor oricareia dintre Parti.

(3) OIREP-ul va putea rezilia prezentul Protocol, fara plata vreunei despagubiri, cu conditia notificarii intentiei sale in scris cu cel putin 15 (cincisprezece) zile anterior datei de la care va opera rezilierea Protocolului, fara interventia instantelor si fara vreo formalitate prealabila (pact comisoriu conform art. 1553 Cod civil), in cazul in care pe perioada a 2 (două) luni consecutive, OIREP-ulului nu îi sunt alocate  cantități de deșeuri de ambalaje sau în situația în care se constată faptul că informațiile transmise prin Rapoartele validat lunar nu sunt conforme cu  realitatea. Notificarea va fi transmisa ADI printr-un mijloc de comunicare ce presupune confirmarea de primire. Pentru evitarea oricarui dubiu, in acest caz Protocolul inceteaza la data prevăzută în notificare. 

 

 

 

 (4) ADI  va putea rezilia prezentul Protocol, fără plata vreunei despăgubiri, cu condiția notificării intenției sale în scris cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile anterior datei de la care va opera rezilierea, fara interventia instantelor si fara vreo formalitate prealabila (pact comisoriu conform art. 1553 Cod civil), în situația în care OIREP-ul nu iși îndeplinește obligațiile de plată asumate potrivit prezentului protocol pe o perioadă mai mare de 15 zile pe toată perioada derulării contractului sau în situația în care, OIREP, în urma primirii Raportului lunar, contestă, în mod nejustificat, informațiile cuprinse în acesta.

(5) În caz de încetare prin orice modalitate a prezentului protocol, obligațiile de plată la data încetării sau devenite scadente la data încetării rămân în vigoare. 

(6) In cazul incetarii protocolului in oricare din cazurile de incetare prevazute in prezentul protocol, ambele Parti raman obligate sa-si indeplineasca obligatiile contractuale izvorate din prezentul protocol pana la momentul incetarii protocolului.

 

 

Durata Protocolului

Art.24 (1) Prezentul Protocol intra in vigoare de la data incheierii si este valabil până la data de 31.01.2020, in vederea indeplinirii in integralitate a obligatiilor asumate de parti aferente anului 2019.

(2) Protocolul se va putea prelungi, cu acordul părților, prin Act adițional, la solicitarea oricăreia dintre Parti transmisă cu cel putin 30 de zile inainte de data expirarii termenului contractual.

 

 

Anexe

Art. 25 Prezentul Protocol contine 6 anexe, care fac parte integranta din Protocol, dupa cum urmeaza:

-              Anexa nr. 1.A si 1.B - Cantitatile anuale minime estimate

-              Anexa nr. 2.A, 2.B, 2.C - Dosar de raportare

-              Anexa nr. 3 – Declaratie anuala

-              Anexa nr. 4.A si 4.B – Raport validat lunar

-              Anexa nr. 5 – Tarife

-              Anexa nr. 6 – Opis dosar trasabilitate

 

Prezentul  Protocol s-a incheiat astazi  ….………2019, in 2 exemplare cu valoare de original, cate unul pentru fiecare parte semnatara.

 

 

 

            OIREP                                                                ADI ECOLECT MURES

      

Președinte

ADI ECOLECT MURES

Peter Ferenc

 

Director Executiv    

 Toth Andrea        

 

Consilier Juridic,

Gyorgy Szabolcs