25 noiembrie 2019

                    
ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                                   Vizat,

PRIMĂRIA COMUNEI                                                                     Secretar

ACĂŢARI                                                                           Jozsa Ferenc

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind înfiinţarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

al Comunei Acățari , Judeţul Mureş

 

 

                        Primarul comunei Acăţari,

 

Văzând  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.7910/2019 , și raportul  compartimentului de resort  nr.7917/2019,

            Având în vedere dispoziţiile art. 13, literele d, e, f, g şi ale art. 32, alin. 3 din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; ale art. 14, lit. g din O.M.A.I. Nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, şi a Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, Legea nr. 481/2004 privind Protecţia Civilă,

Conform prevederilor  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

           

                        În temeiul  art.136  alin. "1"  din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul  administrativ,

 

 

P r o p u n e:
 

 

            Art.1 – Se aprobă înfiinţarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, de tip II, al Comunei Acățari, Judeţul Mureş.

          Art.2 – Se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare, organigrama, statul de funcţii şi numărul de personal pentru serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă

          Art.3–Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Acățari și șef serviciu SVSU More Tibor.

 

 

                  

         Comisia juridică

                       Nam Vilmos

 

                                                                                Primar,

                                                                              Osvath  Csaba

 

 

ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro,  www.acatari.ro

 

 

         Nr. 7910 / 21 noiembrie 2019

 

                                                                 

                                      REFEREAT DE APROBARE

privind înfiinţarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

al Comunei Acățari , Judeţul Mureş

 

 

 

Conform  art.3. din Ordinul OMAI nr.75 din 27 iunie 2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă:

 

(1)Serviciile voluntare şi serviciile private pentru situaţii de urgenţă înfiinţate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin trebuie să îndeplinească criteriile de performanţă aprobate prin prezentul ordin în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a acestuia.

(2)În scopul prevăzut la alin. (1), serviciile voluntare şi serviciile private pentru situaţii de urgenţă solicită emiterea, potrivit prezentului ordin, a avizului de înfiinţare şi a avizelor pentru sectoarele de competenţă. Criteriile de performanţă aprobate prin prezentul ordin sunt considerate îndeplinite la data emiterii avizului de înfiinţare şi a avizelor pentru sectoarele de competenţă.

(3)La împlinirea  termenului prevăzut la alin. (1), avizele de înfiinţare şi avizele pentru sectoarele de competenţă, emise până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, îşi încetează valabilitatea.

 

 

În vederea solicitării emiterii avizului de înființare și pentru sector de competență a serviciilor voluntare pentru situații de urgență  conform OMAI nr.75 din 27 iunie 2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă trebuie întocmite documentele ,care sunt prevăzute în proiectul de hotărâre  și enumerate în raportul de specialitate al compartimentului de resort.

 

 

 

 

                                                        Primar,

                                                        Osvath Csaba

 

 

 

ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro,  www.acatari.ro

 

 

         Nr.  7917 /  21 noiembrie 2019

 

RAPORT

privind înfiinţarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

al Comunei Acățari , Judeţul Mureş

 

În vederea solicitării emiterii avizului de înființare și pentru sector de competență a serviciilor voluntare pentru situații de urgență  conform OMAI nr.75 din 27 iunie 2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă  documentele care trebuie întocmite sunt următoarele:

 

a) Hotărârea consiliului local privind înființarea serviciului voluntar:

- prevederile Criteriilor de performanță invocate pentru constituirea serviciului sau care impun obligativitatea constituirii, după caz;

- tipul serviciului;

- numărul de gospodării şi/sau clădiri de locuit colective;

- tipurile de riscuri identificate în sectorul de competenţă;

- structura serviciului.

b) Organigrama serviciului voluntar:

- structurile serviciului;

- încadrarea numerică a structurilor;

- nominalizarea personalului pe funcții, cu indicarea personalului angajat și a personalului voluntar.

c) Regulamentul de organizare și funcționare:

- structura ROF-ului să fie conform Anexei nr.1 la Criteriile de performanță;

- trebuie să conțină obligatoriu atribuțiile structurilor din organigrama serviciului.

d) Contractele individuale de muncă ale personalului angajat: pentru personalul angajat pe funcțiile specifice (obligatoriu pentru funcția de șef serviciu voluntar), precum și pentru conducător autospecială, care poate fi angajat pe altă funcţie în cadrul autorităţii publice locale.

e) Contractele de voluntariat ale personalului voluntar: pentru personalul voluntar care încadrează compartimentul pentru prevenire, grupa/grupele de intervenție și/sau echipa/echipele specializate.

f) Documente care atestă calificarea sau competențele profesionale specifice:

- personalul angajat pe funcţiile specifice de șef serviciu voluntar și servant pompier, trebuie să deţină calificarea sau competenţele profesionale ale acelor funcţii, atestate potrivit reglementărilor în vigoare;

 

 

- personalul angajat pe funcţiile specifice, cu excepția funcţiilor de şef serviciu şi servant pompier, care nu deține calificarea sau competențele specifice funcției, trebuie să deţină cel puţin calificarea sau competenţele specifice de cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, inspector protecţie civilă sau de servant pompier;

- conducătorul autospecialei trebuie să dețină competențele specifice funcției, atestate potrivit reglementărilor în vigoare.

g) Tabel cu materialele și tehnica de intervenție, existente în dotare, stabilite conform normei proprii de dotare:

- se atașează Norma proprie de dotare a SVSU elaborată în funcție de tipurile de riscuri identificate în sectorul de competenţă, care va conține și dotarea pe care o deține fără a avea acestă obligație (exemplu: autospecială de stingere cu apă și spumă, buldoexcavator, motopompă de stins incedii/de evacuare apă, autocisternă, ATV, etc), având la bază Norma orientativă privind dotarea spaţiilor,    a autospecialelor de stingere cu apă şi spumă şi a echipelor specializate prevăzută în Anexa nr.5 la Criteriile de performanță;

- tabelul cu materialele și tehnica de intervenție reprezintă o centralizare, extrasă din norma proprie de dotare.

h) Documente care atestă deținerea, în baza unui titlu valabil, a dotării serviciului voluntar: orice document care atestă dreptul de utilizare: facturi, contracte de închiriere, de comodat, donații, etc.

i) Documente care atestă funcționarea autospecialelor din punct de vedere tehnic: se va prezenta certificatul de înregistrare/înmatriculare, verificându-se valabilitatea inspecției tehnice periodice.

 

 

                                                                           Șef serviciu SVSU

                                                                                 More Tibor