22 februarie 2019

ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ                                                     Vizat,

PRIMĂRIA COMUNEI                                                        Secretar

ACĂŢARI                                                                 Jozsa Ferenc

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind însuțirea  Raportului de expertiză tehnică de evaluare pentru imobilul situat în com.Acățari,sat.Acățari,nr.236/B,proprietar Moreh Victor

 

 

                        Primarul comunei Acăţari,

            Văzând expunerea de motive a Primarului comunei Acățari nr.1245/2019 și raportul  de specialitate  nr. 1255/2019,

            Având în vedere Raportul de expertiză tehnică nr.5/2019,întocmit de către evaluator atestat ANEVAR,Kopacz Nicolae,

            În temeiul dispozițiilor:

-                art.863 lit.”a” din Codul Civil,

-                    art.3 din Legea nr.213/1998,privind bunurile proprietate publică,

-                    art.123 din Legea nr.215,privind administrația publică locală,republicată cu modificările și completările ulterioare,

Văzând prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată,

 

 

                   P r o p u n e :

 

 

                   Art.1.Se însușește Raportul de evaluare imobiliară pentru obiectivul Casă de locuit și teren aferent,situat în comuna Acățari, sat.Acățari,nr.236/B,proprietar Moreh Victor.

                   Art.2.Se desemneză  un număr de ___ consilier locali să facă parte din comisia de negociere, ce va fi numită prin Dispoziția Primarului comunei Acățari,respectiv:_____________________________________________.

                   Art.3.Prețul în contractul de vânzare  -cumpărare,  va rezulta în urma negicierii, prețul maxim neputând depășii valoarea de piață,stabilit de experrt,respectiv 227.000 lei (47.889 euro)

                   Art.4.Procesul verbal de negociere ,respectiv aprobarea contractului de vânzare- cumpărarea  a imobilului, vor fi  aprobate prin Hotărârea Consiliului local.

                   Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează Primarul comunei Acățari.

                   Art.6.Prezenta  se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică,conform prevederilor legale.

 

Vizat favorabil

Comisia pentru activități economico financiare,

agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism

                       More Tibor                                                                                    Primar,

                                                                                                                        Osvath Csaba