20 martie 2019

ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                              Vizat,

PRIMĂRIA COMUNEI                                                       Secretar

ACĂŢARI                                                                     Jozsa  Ferenc

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind mandatarea  reprezentantului  autorităţii deliberative a comunei Acățari de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv a Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru persoane fizice/juridice, în aria de operare a  S.C. „Compania Aquaserv” S.A.

 

 

        Primarul comunei Acățari,

        Văzând expunerea de motive a Primarului comunei Acățari  nr.1857 /2019 și raportul  de specialitate  nr. 1863/2019;

        Având  în vedere prevederile art.5 alin.(2), lit. „l”, art.16 alin.(3) lit. „f”, art.17 alin.(1), lit „d” și art. 21 alin.(1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Invest  Mureş”, precum şi ale art.76 alin.(2), lit.„a” din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare, 

           Potrivit prevederilor art. 6 din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare şi ale Ordinului nr.88/2007 pentru aprobarea regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi canalizare,

       Ținând cont de solicitarea Operatorului Regional privind modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv a Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru persoane fizice /juridice, în aria de operare a S.C „Compania Aquaserv” S.A, din corespondența nr. 218.540/06.11.2018, 

       Ținând cont de prevederile Legii nr.52/2003 ,privind transparența decizionalã în administrația publicã, republicatã, cu modificările și  completările ulterioare;                                    

       În temeiul art. 45 alin.(5)  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

 

                                P r o p u n e  :

 

       Art.1. Se mandatează domnul Veres Gaspar Ervin ,reprezentant al comunei Acățari  în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, să voteze modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare respectiv a Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru persoane fizice/juridice, în aria de operare a S.C „Compania Aquaserv” S.A, conform anexelor 1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

      Art.2. Se mandatează preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA INVEST MUREŞ”, dl. Péter Ferenc, să semneze, în numele şi pe seama membrilor asociați, hotărârea AGA și Actul Adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobate conform dispoziţiilor articolului 1.

      Art.3. Prezenta hotărâre se comunică  Instituţiei Prefectului - judeţul Mureş, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” şi domnului Veres Gaspar Ervin  care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.   

 

 

 

 

Comisia juridică

                Nam Vilmos

 

                                                                                                   Primar,

                                                                                             Osvath  Csaba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro, www.acatari.ro

        

 

Nr. 1857 din  19 martie 2019

 

 

 

                                                 Expunere de motive

 privind mandatarea reprezentantului  autorităţii deliberative a  comunei Acățari  de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ”  modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv a Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru persoane fizice/juridice, în aria de operare a S.C. „Compania Aquaserv” S.A

        

 

        Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, a fost constituită  în scopul gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, a exploatării în comun a reţelelor aferente acestui serviciu aflate în patrimoniul public al unităţilor administrativ – teritoriale, precum şi realizării unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional.

            În vederea operării serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare s-a înfiinţat operatorul regional S.C. „Compania Aquaserv” S.A., societate pe acţiuni cu capital integral public, care îşi desfăşoară activitatea exclusiv pentru autorităţile locale care i-au delegat gestiunea serviciului, prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”.

        Pentru ca Asociația să-și exercite în numele și pe seama unităţilor administrativ – teritoriale membre, controlul direct și influența dominantă asupra deciziilor strategice/semnificative ale operatorului în conformitate cu reglementările art.16, alin (3) lit.„f” din Statutul Asociației aprobă Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare a Operatorului Regional.

         Prevederile regulamentului se aplică, de asemenea, la proiectarea, executarea, recepţionarea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor din sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare.

              Operatorului Regional, prin corespondența nr. 218.540/06.11.2018 ne-a informat asupra faptului că, urmare a modificării proceselor de lucru referitoare la citirea contoarelor în urma modernizării parcului de contoare, prin înlocuirea celor existente, cu contoare cu citire la distanţă, în municipiile şi oraşele din aria de operare a SC Compania Aquaserv SA Tg-Mureş, respectiv necesitatea unor completări tehnico/economice la anumite articole,  se impune modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare respectiv a Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru persoane fizice / juridice, în aria de operare a SC Compania Aquaserv SA Tg-Mureş, după cum urmează :

 

         I. Modificări/completări propuse la Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, sintetizate în anexa nr.1 ataşată prezentei

         Completarea ART. 119, după cum urmează:

         (2) Pe legăturile prevăzute pentru golirea subsolurilor/demisolurilor la canalizare, în vederea evacuării apelor provenite din reţelele interioare de alimentare cu apă şi de canalizare în cazul unor defecţiuni, sau pentru protejarea oricăror construcţii care au instalaţii interioare de canalizare (sifoane de pardoseală, chiuvete, etc.) racordate sub cota capacului celui mai apropiat cămin al sistemului public de canalizare, se vor monta de către utilizatori pe rețelele interioare clapete contra refulării sau după caz se vor implementa soluții de evacuare a apelor uzate în sistemul public de canalizare prin pompare. Intreţinerea periodică a acestor clapete sau a echipamentelor de pompare intră în sarcina utilizatorului.

         Completare   la Art.154 pct(2), după cum urmează:

         (2) Cantitatea de apă evacuată de către celelalte categorii de utilizatori se consideră a fi  de asemenea egală cu cantitatea de apă consumată. Fac excepţie utilizatorii la care specificul activităţilor face ca o cantitate de apă să rămână înglobată în produsul finit, caz în care debitul de apă uzată evacuată se va stabili prin măsurarea accestuia sau pe baza unui breviar de calcul întocmit de utilizator şi însuşit de SC Compania AQUASERV SA.

        Pentru consumatorii dotaţi cu contoare/debitmetre pe conductele de deversare: 

a) cantitatea evacuată va fi cea efectiv determinată ca diferenţă a indexurilor  contorului/debitmetrului. 

b) pentru contoarele/debitmetrele constatate defecte, cantitatea determinată (estimată) de apă uzată va reprezenta 100% din cantitatea totală de apă potabilă furnizată și facturată.

         Completarea ART.177 SC Compania AQUASERV SA are obligaţia:

j) să asigure preluarea apelor uzate şi meteorice la sistemul de canalizare în conformitate cu prevederile avizul de racordare emis şi să verifice calitatea acestora;

n) să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările depuse de utilizatori sau de către o persoană imputernicită în acest sens, să le verifice şi să ia măsurile ce se impun, pentru rezolvarea acestora. La sesizările utilizatorilor, operatorul va răspunde în scris în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrarea acestor. Informații privind utilizatorul si punctul/punctele de consum, se furnizeaza doar titularului de contract sau imputernicitului acestuia.

p) să schimbe pe cheltuiala sa contorul instalat la branşamentul utilizatorului, în cazul în care s-a constatat că, este defect şi/sau blocat, din motive neimputabile utilizatorului,  în termen de maxim 5 zile calendaristice de la constatare, exceptând perioadele cu temperaturi exterioare sub – 5 grade Celsius. Constatarea defecţiunii se face în termen de cel mult 3 zile de la sesizare. În cazul contoarelor de branșament defectate/deteriorate din motive dovedite ca fiind imputabile utilizatorului, înlocuirea acestuia se va face pe costul lui.

         Completarea ART. 179, SC Compania Aquaserv SA are dreptul, după cum urmează:

f)  să verifice şi să constate starea instalaţiilor interioare de apă și canalizare ale utilizatorului, incluzând şi instalaţiile de preepurare care trebuie să corespundă prescripţiilor tehnice avute la obţinerea avizelor.

          Completarea ART. 180 Utilizatorul este obligat, după cum urmează:

oo) să nu evacueze apa pluvială în rețeaua menajeră. Apele pluviale pot fi descărcate doar în rețelele pluviale sau unitare, cu avizul operatorului.

z) să permită accesul operatorului la căminele de racord, pentru prelevarea de probe de monitorizare a apelor uzate, precum și la instalațiile interioare de canalizare/preepurare, în scopul efectuării controlului.

        Completarea Art. 181 Utilizatorul are dreptul, după cum urmează:

i) să participe  personal sau prin delegat împuternicit la citirea contorului de branşament în cazul contoarelor mecanice cât şi la prelevarea probelor de apă deversate. Citirea contoarelor de apă cu citire la distanţă, se efectuează în lipsa delegatului/utilizatorului .

        Completare ART. 212, după cum urmează:

         A.

        • Constituie contravenţie şi se sancţionează, utilizatorul, dacă fapta nu a fost săvârşită astfel încât să constituie infracţiune, după cum urmează:

b) Cu amendă de la 500 la 1000 lei, pentru nerespectarea următoarelor articole:  55(1), 56(1), 56(2), 89(3), 89(4), 123, 124(2) si (4), 129, 131, 168, 174(1), 174(2), 180 (j), 180 (l),  180 (o), 180(oo),180 (p), 180 (q), 180 (x).

 

          II. Modificări/completări propuse la Contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, sintetizate în anexa nr.2,  ataşată prezentei

CAPITOLUL IV - Drepturile şi obligaţiile operatorului după cum urmează :

           Persoane fizice/juridice

          4) să asigure funționarea rețelei publice de canalizare la parametrii proiectați; să preia apele uzate la parametrii prevăzuți în normativele în vigoare și în conformitate cu avizul de racordare emis de operatorul sistemului public de canalizare.

           pers fizice/juridice

          5) să pună în funcţiune branşamentul de apă şi/sau racordul de canalizare în maxim 10 zile lucrătoare de la încheierea contractului de furnizare/prestare

          8) să acorde 8.1  bonificaţii prin reducerea valorii facturii curente cu 30% şi despăgubiri pentru daunele provocate din culpa sa, numai la cererea utilizatorului, formulată în termen de 10 zile lucrătoare de la data producerii evenimentului reclamat, în următoarele situații :                                                                                                                                                                                                                                             a) nefurnizarea apei conform prevederilor art. 5 alin. 3) ; b) neanunţarea întreruperilor, conform prevederilor art. 5 alin. 6)  şi 7) c) nereluarea serviciului în termen de 5 zile lucrătoare de la efectuarea plăţii integrale a tuturor obligaţiilor de plată (penalităţi, sold, taxă de debranşare/rebranşare, cheltuieli de judecată) d) deteriorarea instalaţiilor interioare datorate înregistrării unei presiuni în punctul de delimitare mai mare decât limita admisă potrivit normelor tehnice în vigoare e) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. 9);

         (8) 8.1.1. reducerea consumului facturat pe branşament cu 1 mc anual, în vederea compensării pentru toate situaţiile în care calitatea serviciilor operatorului nu au fost corespunzătoare.

 

         (11) să schimbe pe cheltuiala sa contorul instalat la branşamentul utilizatorului, în cazul în care s-a constatat că, este defect şi/sau blocat, din motive neimputabile utilizatorului,  în termen de maxim 5 zile calendaristice de la constatare, exceptând perioadele cu temperaturi exterioare sub – 5 grade Celsius. Constatarea defecţiunii se face în termen de cel mult 3 zile de la sesizare; În cazul contoarelor de branșament defectate/deteriorate din motive dovedite ca fiind imputabile utilizatorului, înlocuirea acestora se va face pe costul lui.

 

         Modificarea/completarea Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru persoane fizice CAPITOLUL V , art.6,  Drepturile şi obligaţiile utilizatorului.

        Persoane fizice/juridice  

        3) 1) să beneficieze, la cerere formulată în termen de 10 zile lucrătoare de la data producerii evenimentului reclamat, de reducerea valorii facturii, prin acordarea de bonificaţii în valoare de 30% din valoarea facturii curente şi despăgubiri, în următoarele situaţii:

       a)nefurnizarea apei conform prevederilor art. 5 alin. 3);

       b)neanunţarea întreruperilor, conform prevederilor art. 5 alin. 6)  şi 7) ;

       c)nereluarea serviciului în termen de 5 zile lucrătoare de la efectuarea integrală a tuturor obligaţiilor de plată (penalităţi, sold, taxă de debranşare/rebranşare) ;

       d)deteriorarea instalaţiilor interioare datorate înregistrării de presiune în punctul de delimitare mai mare decât limita admisă potrivit normelor tehnice în vigoare;

       e)nerespectarea prevederilor art. 5 alin. 9);

       3.2)  să beneficieze de reducerea consumului facturat pe branşament cu 1 mc anual, în vederea compensării pentru toate situaţiile în care calitatea serviciilor operatorului nu au fost corespunzătoare.

        Persoane fizice

        CAPITOLUL V, art.6.6 să participe  la citirea contorului de branşament, în cazul contoarelor mecanice. Citirea contoarelor de apă cu citire la distanţă , se efectuează în lipsa utilizatorului .

         Persoane juridice

         Art.6.6 să participe prin delegat imputernicit la citirea contorului de branşament, în cazul contoarelor mecanice cât și la prelevarea probelor de apă deversată. Citirea contoarelor de apă cu citire la distanţă , se efectuează în lipsa delegatului.

         Persoane fizice/juridice

         CAPITOLUL V, art.6.7 să primească răspuns în maxim 30 de zile calendaristice la orice sesizare sau reclamație scrisă adresată Operatorului ; Informații privind utilizatorul și punctul/punctele de consum, se furnizează doar titularului de contract sau împuternicitului acestuia.

­        completarea Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru persoane fizice, CAPITOLUL V, art.7, Drepturile şi obligaţiile utilizatorului, utilizatorul are următoarele obligaţii :, după cum urmează :

 

 

          Persoane fizice

         3) să asigure accesul la contorul propriu sau al altui utilizator, în condiţii de igienă şi securitate, să asigure integritatea sistemelor de măsurare, să permită citirea contorului şi efectuarea verificărilor instalaţiilor operatorului precum şi a operaţiilor de întreţinere şi de intervenţii, dacă acestea sunt amplasate pe proprietatea sa. Să asigure accesul şi să permită verificarea instalaţiei interioare de apă şi canalizare de pe proprietatea sa.

         Persoane juridice

         4) să asigure accesul la contorul propriu sau al altui utilizator, în condiții de igienă și securitate, să asigure integritatea sistemelor de măsurare, să permită citirea contorului și efectuarea verificărilor instalațiilor operatorului precum și a operațiilor de intreținere și intervenții, dacă acestea sunt amplasate pe prorietatea sa. Să asigure accesul și să permită verificarea instalațiilor interioare de apă și canalizare de pe proprietatea sa.

         8) să ia masuri pentru prevenirea inundării subsolurilor, demisolurilor sau a oricăror construcţii care au instalaţii interioare de canalizare (sifoane de pardoseală, chiuvete, etc.) racordate sub cota capacului celui mai apropiat cămin al sistemului public de canalizare, prin montarea unor clapete de reţinere( unic sens) pe instalaţia interioară, sau după caz să implementeze soluții de evacuare a apelor uzate în sistemul public de canalizare prin pompare. Întreţinerea periodică a acestor clapete sau a echipamentelor de pompare intră tot în sarcina utilizatorului.

         Persoane juridice

         10.) să ia măsuri pentru prevenirea inundării subsolurilor, demisolurilor sau a oricăror construcții care au instalații interioare de canalizare ( sifoane de pardoseală, chiuvete etc. ) racordate sub cota capacului celui mai apropiat cămin al sistemului public de canalizare, prin montarea unor clapete de reținere ( unic sens ) pe instalația interioară sau după caz să implementeze soluții de evacuarea apelor uzate în sistemul public de canalizare prin pompare. Întreținerea periodică a acestor clapete sau a echipamentelor de pompare intră tot în sarcina utilizatorului.

          Persoane fizice

         20.) să descarce doar ape uzate în reţeaua de canalizare menajeră, descărcarea apelor meteorice în reţeaua de canalizare menajeră fiind interzisă. Apele pluviale pot fi descărcate doar în rețelele pluviale sau unitare, cu avizul operatorului.

         Persoane juridice

          art. 26 să descarce doar ape  uzate în reţeaua de canalizare menajeră, descărcarea apelor meteorice în reţeaua de canalizare menajeră fiind interzisă. Apele pluviale pot fi descărcate doar în rețelele pluviale sau unitare, cu avizul operatorului.

         Persoane fizice

-        completarea Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru persoane fizice la CAPITOLUL VI, art.8, după cum urmează:

         (1) Cantităţile efective de apă furnizate se stabilesc pe baza înregistrarilor contorului de branşament, citit periodic ( lunar,trimestrial sau semestrial). În cazul contoarelor mecanice  datele de citire  se vor consemna după caz în lista de citire, sau procesul verbal de citire, încheiat între operator şi utilizator. În cazul contoarelor  cu citire la distanţă, datele citite vor fi transmise prin sms , în maxim 2 zile de la citire.

­      completarea Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru persoane fizice CAPITOLUL VI, art.8 Stabilirea cantităţii de apă furnizată şi a celei evacuate în reţeaua de canalizare 2.1 Stabilirea volumelor apelor uzate menajere, după cum urmează:

          Persoane fizice

         (3) Pentru consumatorii dotaţi cu contoare/debitmetre pe conductele de deversare,                                                                                           a) cantitatea evacuată va fi cea efectiv determinată ca diferenţă a indexurilor contorului/debitmetrului.

b ) Pentru contoarele/debitmetrele constatate defecte, cantitatea determinată (estimată) de apă uzată va reprezenta 100% din cantitatea totală de apă potabilă furnizată și facturată.

         Persoane juridice

         (4) Pentru consumatorii dotaţi cu contoare/debitmetre pe conductele de deversare,                                                                                           a) cantitatea evacuată  va fi cea efectiv determinată ca diferenţă a indexurilor contorului/debitmetrului.

b ) Pentru contoarele/debitmetrele constatate defecte, cantitatea determinată (estimată) de apă uzată va reprezenta 100% din cantitatea totală de apă potabilă furnizată și facturată.

        

         În conformitate cu art.21 alin.(1) din Statutul Asociaţiei, pentru a vota în Adunarea Generală modificarea și completarea Regulamentului Serviciului, reprezentanții asociaților trebuie să aibă un mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a asociatului al cărui reprezentant este.

        Întrucât în conformitate cu art.76 alin.(2), lit.„a”, Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în aria de operare a S.C. „Compania Aquaserv” S.A este parte integrantă a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, datorită modificărilor care vor fi aduse acestui Regulament se impune și modificarea Contractului de delegare printr-un Act Adițional, semnat de președintele Asociației în numele și pe seama asociaților.

        Având în vedere cele expuse, propunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului autorităţii deliberative a  comunei Acățari de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ”  modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv a Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru persoane fizice/juridice, în aria de operare a S.C. „Compania Aquaserv” S.A.

 

                                                                  Primar,

                                                              Osvath  Csaba