25 noiembrie 2019

                      
ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ                                                     Vizat,

PRIMĂRIA COMUNEI                                                        Secretar

ACĂŢARI                                                                Jozsa Ferenc

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind numirea persoanei cu atribuţii de indrumare, control şi constatare a încălcării legii în domeniul Prevenirii şi Stingerii Incendiilor al comunei Acățari,județul Mureș

 

 

                   Primarul comunei Acăţari,

 

Văzând  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.7911/2019 , și raportul  compartimentului de resort  nr.7918/2019,

           Având în vedere dispoziţiile art. 7, al. 1 din O.M.A.I. Nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.

Conform prevederilor  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

 

                   În temeiul  art.136  alin. "1"  din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul  administrativ,

 

 

P r o p u n e:
 

 

            Art.1 – Se aprobă numirea persoanei cu atribuţii de îndrumare, control şi constatare a încălcării legii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor al  Comunei Acățari, Judeţul Mureş, prin cumul de funcţii, în persoana Domnului More Tibor, șef serviciu SVSU al Comunei Acățari, Jud. Mureş.  

            Art.2 – Atribuţiile funcţiei sunt cele prevăzute Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Acățari ,jud. Mureş
            Art.3 – Primarul Comunei Acățari , judeţul Mureş, prin Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri.

     

         Comisia juridică

                       Nam Vilmos

 

                                                                                Primar,

                                                                              Osvath  Csaba

 

ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro,  www.acatari.ro

 

 

         Nr. 7911 / 21 noiembrie 2019

 

                                                                 

                                      REFEREAT DE APROBARE

privind numirea persoanei cu atribuţii de indrumare, control şi constatare a încălcării legii în domeniul Prevenirii şi Stingerii Incendiilor al comunei Acățari,județul Mureș

 

ORDINUL   Nr. 163 din 28 februarie 2007,pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, emis pe baza prevederile din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,abrogă Ordinul ministrului de interne nr. 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 9 octombrie 1998, Ordinul ministrului de interne nr. 1.023/1999 privind aprobarea Dispoziţiilor generale de ordine interioară pentru prevenirea şi stingerea incendiilor - D.G.P.S.I.-001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 22 februarie 2000, Ordinul ministrului de interne nr. 88/2001 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind echiparea şi dotarea construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor - D.G.P.S.I.-003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 18 septembrie 2001, cu modificările ulterioare, Ordinul ministrului de interne nr. 138/2001 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor - D.G.P.S.I.-005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 26 septembrie 2001, precum şi orice alte dispoziţii contrare,acte prin care d-ul More Tibor a fost desemnat pentru indrumare, control şi constatare a încălcării legii în domeniul Prevenirii şi Stingerii Incendiilor

                În actul susmenţionat la art.7 prevede că :” La nivelul unităţii administrativ-teritoriale, cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor se desemnează de consiliul local.”

    „ Activităţile de prevenire a incendiilor se desfăşoară de către personalul din compartimentul de prevenire din cadrul serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, pe baza regulamentului elaborat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi aprobat prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.”

                Având în vedere că atribuţiile pentru cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor  se stabilesc şi se detaliază astfel încât să permită îndeplinirea obligaţiilor legale care revin autorităţilor administraţiei publice se propune aprobarea proiectului de hotărâre,desemnând  pe d-ul More Tibor – şef serviciu SVSU ,ca persoană cu atribuţii de indrumare, control şi constatare a încălcării legii în domeniul Prevenirii şi Stingerii Incendiilor .

 

 

 

                                                                                     Primar,

                                                                                     Osvath Csaba