25 mai 2018

ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ  Vizat,

PRIMĂRIA COMUNEI    Secretar

ACĂŢARI    Jozsa  Ferenc

 

 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE

privind  Punerea la dispoziția Asociației Microregiunea Valea Nirajului-Nyaradmente, a unor suprafeţe de teren forestier, cu suprafaţa de 54000 mp, teren situat în U.P.VIII Gălățeni, u.a. 87A, 88E și 15I după Amenajamentul silvic în vigoare, destinate realizării unor lucrări de îngrijire în terenuri forestiere, în ariile protejate Natura2000 ROSPA0028 și ROSCI0297, prin proiectul Creşterea gradului de conservare a biodiversităţii în Valea Nirajului și al Târnavei Mici prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate”, ce urmează a fi depus spre finanțare prin POIM Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, OS 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare  a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate.

 

  Primarul comunei Acățari

  Având în vedere expunerea de motive a Primarului comunei Acățari nr.3639/25.05.2018 , raportul  de specialitate  nr. 3641/25.05.2018.

Ținând cont de  necesitatea implementării planului de management al ariilor naturale protejate din Valea Nirajului și al Târnavei Mici, precum și importanța conservării speciilor și habitatelor protejate,

Văzând cererea nr 12 P din 22.05.2018  prin care Asociației Microregiunea Valea Nirajului-Nyárádmente solicită punerea la dispoziţie a unei suprafeţe de teren destinate realizării unor lucrări de îngrijire în terenuri forestiere, în ariile protejate Natura2000 ROSPA0028 și ROSCI0297, prin proiectul „Creşterea gradului de conservare a biodiversităţii în Valea Nirajului și al Târnavei Mici prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate”, ce urmează a fi depus spre finanțare prin POIM Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, OS 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare  a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate.

În conformitate cu dispoziţiile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit.c), alin. (5) lit. a) şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

  P r o p u n e :

 

 

Articolul 1. Se aprobă alocarea a 54000 mp, teren situat în U.P.VIII Gălățeni, u.a. 87A, 88E și 15I, după Amenajamentul silvic în vigoare, din cadrul  siturilor Natura2000 ROSPA0028 și ROSCI0297 către Asociația Microregiunea Valea Nirajului-Nyaradmente, în calitate de administrator al siturilor Natura 2000 ROSPA0028 Dealurile Târnavelor-Valea Nirajului, ROSCI0186 – Pădurile de Stejar Pufos de pe Târnava Mare, ROSCI0834 – Râul Târnava Mare și ROSCI0297 Dealurile Târnavei Mici-Bicheș, teren prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aparţinând domeniului public al comunei Acățari, situat în U.P.VIII Gălățeni, u.a. 87A, 88E și 15I, pentru realizarea unor lucrări de îngrijire în terenuri forestiere, în ariile protejate Natura2000 ROSPA0028 și ROSCI0297, prin proiectul „Creşterea gradului de conservare a biodiversităţii în Valea Nirajului și al Târnavei Mici prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate”, ce va fi depus spre finanțare în cadrul POIM Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, OS 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate.

 

 

 

Articolul 2.Suprafaţa de teren prevăzută la art. 1 al prezentei hotărâri nu poate fi trecută în domeniul privat pe durata de existenţă a statutului de arie naturală protejată, pe perioada de implementare a proiectului şi într-o perioadă de 5 ani de la finalizarea acestuia. 

 

Articolul 3 .Terenul respectiv va deservi scopului definit la art. 1 pe durata de existenţă a statutului de arie naturală protejată, dar nu mai puţin de 5 ani de la finalizarea proiectului, fără a i se putea schimba destinaţia sau categoria de folosinţă.  

 

Articolul 4.În situaţia pierderii de către Asociația Microregiunea Valea Nirajului-Nyárádmente a calităţii de administator înainte de expirarea termenului de 5 ani de la finalizarea proiectului, suprafaţa de teren prevăzută la art. 1 va fi pusă, conform prevederilor legale în vigoare, la dispoziţia noului custode/administrator ori autorităţii publice responsabile pentru coordonarea şi administrarea ariilor naturale protejate la nivel naţional. 

 

Articolul 5.În condiţiile prezentei hotărâri, obligaţia de înscriere în cartea funciară şi/sau în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a clădirilor şi a altor obiective de infrastructură edificate pe terenul ce aparţine domeniului public al statului/ unităţii administrativ teritoriale, aferentă dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere nu aparţine Consiliului Local Acățari, ci se stabileşte potrivit legii.

 

 

 

    Comisia  juridică

  Nam Vilmos

  Primar,

    Osvath Csaba