20 iulie 2018

 ROMÂNIA

 JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA  ACĂȚARI

 PRIMAR

 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE

privind revocarea Hotărârii nr. 21  din 29 mai 2018 a Consiliului local Acățari

privind punerea la dispoziția Asociației Microregiunea Valea Nirajului-Nyárádmente,a unor suprafeţe de teren forestier în vederea implementării unui proiect din fonduri europene

 

 

 

Primarul Comunei Acățari;

  Având în vedere expunerea de motive a Primarului comunei Acățari nr.4588/20.07.2018 , raportul  de specialitate  nr. 4593/20.07.2018;

Ţinând seama de dispozitiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

Conform Legii nr.340/2004,privind Prefectul și Instituția Prefectului,republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

Văzând  Notificarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş cu nr. 8958/SVI din data de 26.06.2018, prin care se solicită reanalizarea, completarea, modificarea sau revocarea actului administrativ în cauză;

  Având in vedere faptul ca Hotărârea Consiliului Local Acățari  nr. 21/29.05.2018  privind  Punerea la dispoziția Asociației Microregiunea Valea Nirajului-Nyaradmente, a unor suprafeţe de teren forestier, cu suprafaţa de 54000 mp, teren situat în U.P.VIII Gălățeni, u.a. 87A, 88E și 15I după Amenajamentul silvic în vigoare, destinate realizării unor lucrări de îngrijire în terenuri forestiere, în ariile protejate Natura2000 ROSPA0028 și ROSCI0297, prin proiectul „Creşterea gradului de conservare a biodiversităţii în Valea Nirajului și al Târnavei Mici prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate”, ce urmează a fi depus spre finanțare prin POIM Axa Prioritară 4Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, OS 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare  a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate nu a fost revocată  şi nu a produs efecte juridice până la această dată;

În conformitate cu  prevederile  art.7,alin.(13)  din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările  si completările ulterioare; 

 

propune :

 

Art. 1. Începand cu data adoptării prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local al Comunei Acățari nr.21/29.05.2018, privind  Punerea la dispoziția Asociației Microregiunea Valea Nirajului-Nyaradmente, a unor suprafeţe de teren forestier, cu suprafaţa de 54000 mp, teren situat în U.P.VIII Gălățeni, u.a. 87A, 88E și 15I după Amenajamentul silvic în vigoare, destinate realizării unor lucrări de îngrijire în terenuri forestiere, în ariile protejate Natura2000 ROSPA0028 și ROSCI0297, prin proiectul „Creşterea gradului de conservare a biodiversităţii în Valea Nirajului și al Târnavei Mici prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradat

 

 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre  se va comunica: Primarului comunei Acățari, Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş, Asociației Microregiunea Valea Nirajului-Nyárádmente  şi se aduce la cunoştinţă publică.

 

 

 

  Vizat  favorabil,

  Comisia juridică,

    Nam Vilmos

  Primar,

    Osvath  Csaba