25 mai 2018

ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ  Vizat,

PRIMĂRIA COMUNEI    Secretar

ACĂŢARI    Jozsa  Ferenc

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind  scoaterea din contabilitatea instituției unor sume de recuperat conform Decizie Camerei  de Conturi Mureș nr. 983/2014

 

 

       Primarul comunei Acăţari,

  Având în vedere Raportul de specialitate  nr. 3540/25.05.2018 a Biroului financiar contabil și resurse umane și Expunerea de motive a primarului comunei Acățari cu nr. 3638/25.05.2018,

  Ţinând cont de Decizia Camerei de Conturi Mureș cu nr. 983 din 28.04.2014, cap II. pct.4,

  În urma Hotărârii Curții de Apel Mureș nr. 176/2017,

  În conformitate cu Legea 227/2015 privind Codul fiscal,

  Văzând prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art.45 alin. (6)  din Legea nr.215/2001,privind administraţia publică locală,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

 

 

 P r o p u n e :

 

  Art.1.Se aprobă scoaterea din evidența contabilă și anularea sumelor constatate de Camera de Conturi Mureș prin Decizia nr. 983/2014 ca fiind prejudiciu reprezentând cheltuieli către SC Femasalb Consult SRL în valoarea totală 6.888, în urma Hotărârii Curții de Apel Mureș nr. 176/2017, definitivă și irevocabilă.

Art.2.Ordonatorul principal  şi compartimentul financiar  vor duce la îndeplinire prevederile prezentului  proiect.

 

 

 

Vizat favorabil

Comisia pentru activități economico financiare,

Agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism

  More Tibor    Primar,

    Osvath Csaba