19 aprilie 2018

ROMANIA  VIZAT

JUDEŢUL MUREŞ    Secretar,

COMUNA  ACĂŢARI    Jozsa  Ferenc

PRIMAR

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul public al  comunei Acățari în domeniul public al judeţului Mureş și în administrarea Consiliului Județean Mureș

 

  Primarul comunei Acățari,

Având în vedere Expunerea de motive nr.2804/2018 ,înaintată de primarul comunei Acățari ,raportul de specialitate nr.2806/ 2018  şi proiectul de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Acățari  în domeniul public al judeţului Mureş și în administrarea Consiliului Județean Mureș,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 153/26.11.2015 pentru iniţierea unor demersuri în scopul implementării Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide din Judeţul Mureş,

Conform dispoziţiilor art. 13 alin. (3) din Contractul de asociere, ale art. 7 alin. (2) din Legea nr. 101/2006, republicată, privind serviciul de salubrizare al localităţilor, precum şi pe cele ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul  art. 36 alin. (1) şi al art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

  P r o p u n e :

Art.1. Se aprobă trecerea imobilului situat în comuna Acățari,sat.Gruișor,nr.155,  compus din Staţie de sortare şi Staţie de transfer, împreună cu terenul aferent în suprafaţă de 9841 mp - proprietate publică a comunei Acățari , înscris în C.F 1955/N/Acățari, număr cadastral: 489 , în domeniul public al judeţului Mureş și în administrarea Consiliului Județean Mureș, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuterniceşte primarul comunei Acățari , să îndeplinească procedurile de predare-preluare a imobilului transmis în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș, conform art.1, în condiţiile stipulate în Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 153/26.11.2015.

Art.3.Comisia care va proceda la predarea bunurilor,respectiv  data semnării procesului verbal de predare-primire  va fi stabilită prin Dispoziția Primarului comunei Acățari.

Art.4. Prezenta   se comunică: Instituţiei Prefectului – judeţul Mureş, Consiliului Judeţean Mureş și Primarului comunei Acățari , care răspunde de aducerea ei la îndeplinire.

  Vizat favorabil,

  Comisia juridică,

    Nam Vilmos

  Primar,

    Osvath  Csaba