ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ                                                    

COMUNA  ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL

 

 

     H O T Ă R Â R E A NR.1
din 30 ianuarie 2019

privind aprobarea   reţelei şcolare pentru anul școlar 2019-2020, de pe raza teritorială a comunei Acăţari

 

 

                        Consiliul local al comunei Acățari,

                   Văzând expunerea de motive a Primarului comunei Acățari nr.430 /2019 și raportul de specialitate nr. 435/2019,

                   Ținând cont de  Avizul conform privind reţeaua şcolară pentru anul școlar 2019-2020, de pe raza comunei Acăţari,comunicat de Inspectoratul Şcolar judeţean Mureş cu adresa nr.11.092/10.01.2019,

                   Având în vedere prevederile art.61 alin.(2)  din Legea nr.1/2011,privind Legea Educaţiei Naţionale,

                   În conformitate cu prevederile  Ordinul   Nr. 5.235/2019 din 24 octombrie , pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2019 – 2020,

         Văzând prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

         În  temeiul   dispoziţiilor  art.45, alin.(1) si ale  art.115, alin.(1), lit. b) din Legea         administraţiei  publice locale nr.215/2001,  republicată, cu modificările si  completările  ulterioare;

 

                            H o t ă r â ș t e:

 

 

                   Art.1.Se aprobă reţeaua şcolară pentru anul școlar 2019-2020 de pe raza teritorială a comunei Acăţari,conform anexei,care face parte integrantă din prezenta.

                   Art.2.Primarul comunei şi  Consiliul de administraţie a şcolii gimnaziale Acăţari vor respecta prevederile prezentei.

 

 

                  

Preşedinte de şedinţă,

   Menyhárt  Bálint

Avizat ptr.legalitate,

                                                                                              Secretar,                                        

                                                                                          Józsa  Ferenc