ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL                                                  

 

 

 

H O T Ă R Â R E A NR.10

din 28 februarie 2019

privind aprobarea criteriilor şi procedurilor pentru numirea şi eliberarea din funcţie cât şi atribuţiile specifice funcției de administrator public

 

  Consiliul local al comunei Acățari,

           Văzând expunerea de motive a Primarului comunei Acăari nr.1244/2019 și raportul  de specialitate  nr. 1254/2019,

            În temeiul:

-                                                                                        Legii 153/2017 CADRU, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

-                                                                                        Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare ;

-                                                                                       O.U.G. nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor;

-                                                                                        Prevederilor art. 36 alin.2 lit.a şi alin.3 lit.b coroborat cu prevederile art.112 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;    

    Ținând cont de  prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

                   În  temeiul  dispoziţiilor art.45, alin.(1) si ale art.115, alin.(1), lit. b) din Legea administraţiei  publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările  si  completările  ulterioare,

 

 

  H o t ă r â ș t e:

 

   

            Art. 1. Se aprobă atribuţiile, criteriile şi procedurile de selecţie pentru candidaţi, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta .

         Art. 2. Numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public se face de către primarul comunei Acățari, pe baza criteriilor şi procedurilor prevăzute la art. 1

Art. 3.   Se aprobă modelul Contractului de management, prevazut in anexa nr.2 , care face parte integranta adin prezenta/

            Art.4     Contractul de management se încheie între Primarul COMUNEI ACĂȚARI şi Administratorul Public, pe perioada determinată, egală cu mandatul primarului.

Art.5    Se aprobă obiectivele şi criteriile de performanţă ce trebuie îndeplinite de către administratorul public, prevăzute în Anexa nr.3 ce face parte integrantă din prezenta

            Art.6.  Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează d-lui Osvath Csaba Primar al comunei Acățari  şi Biroului financiar contabil și resurse umane.

 

 

 

            Preşedinte de şedinţă,

             Menyhárt Bálint

                                                                  Avizat  ptr.legalitate,

                                                                           Secretar,

                                                                         Józsa  Ferenc        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ROMÂNIA                                                                      ANEXA NR. 1 LA

              JUDEŢUL Mureș                                                             hcl. NR.10/2019

             COMUNA ACĂȚARI                                                             DIN 28.02.2019                                             

              CONSILIUL LOCAL    

 

 

COMPETENŢE SPECIFICE FUNCŢIEI DE  ADMINISTRATOR PUBLIC

1. coordonează, verifică şi îndrumă activitatea aparatului de specialitate al primarului şi a serviciilor publice de interes local;

ATRIBUŢII SPECIFICE ADMINISTRATORULUI PUBLIC

În exercitarea funcţiei, administratorul public îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii:

a) coordonează, verifică şi îndrumă activitatea compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului şi a serviciilor publice de interes local înfiinţate în subordinea consiliului local;

b) colaborează cu viceprimarul comunei pentru buna desfăşurare a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi a activităţilor edilitar-gospodăreşti;

c) colaborează cu secretarul comunei pentru respectarea legalităţii actelor şi faptelor juridice desfăşurate de către Primăria comunei Acățari;

d) verifică, prin compartimentele de specialitate,  corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal local, gradul de încasare a contribuţiilor fiscale individuale la cheltuielile publice, precum şi modalitaţile legale de urmărire şi executare silită;

e) asigură managementul şi coordonarea investiţiilor publice, a achiziţiilor publice, gestionarea activităţii de finanţare şi atragere de fonduri europene, restructurarea şi eficientizarea activităţii administraţiei publice locale;

f) sprijină şi urmăreşte realizarea strategiei, a planurilor şi activităţilor de dezvoltare durabilă a comunei Acățari, economică, infrastructură şi creşterea atractivităţii;

g) asigură şi urmăreşte inventarierea patrimoniului public şi privat şi verifică modul de administrare a fondului locativ al comunei;

h) organizeaza si coordoneaza în mod direct activitatea biroului Urbanism, investiţii si Amenajarea Teritoriului

i) asigură relaţiile directe cu publicul (audienţe, rezolvare petiţii etc.), relaţia cu mass-media, relaţia cu organizaţiile non-guvernamentale şi societatea civilă, transparenţa decizională şi liberul acces la informaţiile de interes public;

j) prezintă rapoarte şi informări primarului, viceprimarului şi consiliului local privind realizarea obiectivelor cuprinse în programul de management şi a indicatorilor de performanţă;

k) în lipsa primarului exercită calitatea de ordonator principal de credite;

l) îndeplineşte orice alte atribuţii sau însărcinări stabilite de către primar şi aprobate de consiliul local.

 

CRITERII DE SELECŢIE A CANDIDAŢILOR PENTRU FUNCŢIA DE ADMINISTRATOR PUBLIC AL COMUNEI ACĂȚARI

Poate ocupa funcţia de administrator public orice persoană care:

- are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a altor state aparţinând Spatiului Economic European şi domiciliul în România;

- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

- are capacitate deplină de exerciţiu;

- are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de adeverinta medicala, eliberata de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

- nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei de administrator public;

- nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege ;

- are studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;

- are aptitudini legate de procesul decizional,de organizare şi coordonare, de analiză şi sinteză, planificare şi acţiune strategică, control şi depistare deficienţe, rezolvare operativă şi eficientă a problemelor, excelentă comunicare orală şi scrisă, capacitate de observaţie, capacitate de relaţionare cu superiorii, colegii, subordonaţii şi publicul, de consiliere şi îndrumare, gândire logică şi clară, capacitate de adaptare, precum şi de gestionare eficientă a resurselor alocate, creativitate şi spirit de iniţiativă;

- are abilitati de negociere şi mediere, capacitate de convingere, autocontrol, echilibru psihoemoţional, capacitate de a lua decizii.

Funcţia de administrator public  presupune exercitarea unor atribuţii specifice de gestionare a problemelor comunităţii locale, în spiritul realizării principiilor prevăzute de Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, legalităţii şi rezolvarii problemelor cetăţenilor.

Administratorul public este persoana care, în baza unui contract de management încheiat în acest sens cu primarul comunei Acățari, îndeplineşte anumite atribuţii destinate derulării în condiţii optime a activităţii de realizare a cadrului administrativ public general la nivelul comunei, de implicare activă în procesul de rezolvare a problemelor publice, de preîntampinare şi/sau de reducere a cauzelor şi/sau efectelor evenimentelor ce pot perturba, limita sau afecta dezvoltarea economică, socială şi culturală a localităţii.

Administratorul public răspunde pentru întreaga activitate desfăşurată în faţa primarului şi a consiliului local şi le prezintă periodic rapoarte şi informări privind realizarea obiectivelor cuprinse în programul de management şi a indicatorilor de performanţă.

          Alte atribuţii specifice postului, reguli si proceduri aplicabile în îndeplinirea acestora se stabilesc de comunei Acățari.

 

PROCEDURI DE SELECŢIE A CANDIDAŢILOR PENTRU FUNCŢIA DE ADMINISTRATOR PUBLIC AL COMUNEI ACĂȚARI

Ocuparea functiei de administrator public se face prin concurs, organizat în conditiile legislatiei aplicabile personalului contractual, respectiv Hotărârea Guvernului nr.286/ 2011.

            Concursul constă  în:

Selectia dosarelor candidatilor - Rezultatul selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea "admis" sau "respins", însoţită de motivul respingerii dosarului, la sediul autorităţii ori instituţiei publice organizatoare a concursului;
Proba scrisă- Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări sau în rezolvarea unor teste-grilă. Prin proba scrisă se testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul. Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza tematicii de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză şi sinteză a candidaţilor, în concordanţă cu nivelul şi specificul postului pentru care se organizează concursul.
Interviul si sustinerea proiectului de management.
În vederea organizării concursului pentru ocuparea funcţiei, în regim contractual, de administrator public, primarul municipiului dispune publicarea unui anunţ prin mijloacele mass – media locale, afişarea acestuia pe pagina de internet a autorităţii locale şi la sediu Primăriei

Anuntul va contine în mod obligatoriu: denumirea funcţiei pentru care se organizează concursul, principalele cerinte ale postului stabilite potrivit prevederilor din fisa postului, lista documentelor necesare înscrierii la concurs, locul si data limită de depunere a dosarelor candidatilor, conditiile generale si specifice pentru ocuparea postului, tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfăsurării acestora, bibliografia si alte date necesare desfăsurării concursului.

Pentru înscrierea la concurs, candidatii vor prezenta un dosar care să contină următoarele documente:

-       Cererea de înscriere la concurs;

-       Proiectul de management (pe suport de hârtie si pe suport magnetic);

-       Copia actului de identitate;

-       Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări si îndeplinirea conditiilor specifice;

-       Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă si în specialitatea studiilor;

-       Cazier judiciar;

-       Adeverintă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare unei funcţii de conducere, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitătile sanitare abilitate;

-       Curriculum vitae.

Numirea în functia de administrator public se face prin dispozitia primarului, în condiţiile legii, pe perioadă determinată (egală cu mandatul primarului - prevăzută în contractul de management).

 

 

 

Secretar,

Jozsa  Ferenc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

         ANEXA NR. 2 LA

                                                                                                        hcl. NR.10/2019

                                                                                                 DIN 28.02.2019                                             

              

CONTRACT DE MANAGEMENT

(model)

I. Părţile contractante:

Prezentul contract se încheie în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, între:

Domnul Osvath Csaba primar al comunei Acățari, cu sediul în Com. Acățari, sat. Acățari, nr. 214, judeţul Mureș,  în calitate de anngajator,
şi

 Domnul/Doamna …………….., domiciliat(ă) în……………………………………….., posesor al BI/CI seria …… nr. ……………, eliberat de …………………….. la data de
… .............  ,     CNP     …………………… ...      ,     denumit(ă)     în     continuare

administrator public, au încheiat prezentul contract de management, cu respectarea următoarelor clauze:

II. Obiectul contractului:                                           

     Angajatorul încredinţează administratorului public coordonarea activităţii aparatului de specialitate al primarului sau a serviciilor publice de interes local şi urmăreste îndeplinirea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în  anexa la contractul de management, în schimbul drepturilor salariale stabilite prin prezentul contract.

III. Durata contractului:

Prezentul contract se încheie pe durata mandatului  Primarului comunei Acățari, cu posibilitatea prelungirii acestuia prin acordul părţilor pentru perioada unui nou mandat.

 IV.     Locul de muncă

Activitatea se desfăşoară la sediul Primăriei comunei Acățari.

V. Felul muncii:

Funcţia: administrator public

VI. Programul de lucru:

Program de lucru regulat, cu normă întreagă, durata timpului de lucru fiind 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

VII.     Salarizarea:

■   salariul de bază lunar brut : ........... lei, care stă la baza drepturilor cuvenite

privind vechimea în muncă, asigurările sociale şi pensia, stabilite potrivit legii;

■      alte elemente alte sporuri prevăzute de lege

■      orele de muncă prestate suplimentar în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează, conform prevederilor legale în vigoare.

VIII.   Alte clauze:

■      perioada de preaviz în cazul concedierii este de ... zile lucrătoare;

■      perioada de preaviz în cazul demisiei este de ... de zile calendaristice;

■      indexările şi majorările prevăzute de actele normative ulterioare vor fi efectuate prin dispoziţia primarului comunei Acățari............................................... ;

■      durata concediului anual de odihnă este în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

IX. Drepturi şi obligaţii ale administratorului public

1. Administratorul public are, în principal, următoarele drepturi:

■      dreptul la salarizare pentru munca depusă;

■      dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;

■      dreptul la concediu de odihnă anual, conform prevederilor legale;

■      dreptul la securitate şi sănătate în muncă;

■      dreptul la formare profesională, în condiţiile legii;

■      dreptul de a beneficia de premii şi alte stimulente, conform normelor legale;

■      alte drepturi de asigurări sociale de stat;

■      dreptul de a solicita angajatorului, atunci când consideră că este temeinic şi oportun, modificarea obiectivelor şi a indicatorilor instituţiei.

2. Administratorul public are în principal, următoarele obligaţii:

■      să îndeplinească obiectivele şi indicatorii de performanţă stabiliţi în Anexă;

■      să elaboreze şi să aplice strategii specifice, în măsură să asigure desfăşurarea în condiţii performante a activităţii curente şi de perspectivă a instituţiei;

■      să adopte măsuri în vederea îndeplinirii prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al instituţiei, pentru dezvoltarea şi diversificarea surselor de venituri extrabugetare, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare şi a mandatului încredinţat;

■      să asigure respectarea destinaţiei alocaţiilor bugetare aprobate de ordonatorul principal de credite;

■       să administreze, cu diligenţa unui bun proprietar, patrimoniul instituţiei publice şi să asigure gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului instituţiei;

■      să reprezinte instituţia în raporturile cu terţii, conform mandatului;

■       să încheie acte juridice în numele şi pe seama instituţiei, conform competenţelor sale;

■       să prezinte angajatorului ori de câte ori este necesar, situaţia economico-financiară a serviciilor publice, modul de realizare a obiectivelor şi a indicatorilor din Anexă, inclusiv măsurile pentru optimizarea activităţii, când este cazul;

 

■       să îndeplinească atribuţiile delegate de către primar, în limitele impuse de către acesta, respectiv poate să îndeplinească, în condiţiile legii, una sau mai multe dintre atribuţiile enumerate mai jos:

*   coodonarea aparatului de specialitate al primarului;

*  coordonarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului   de    specialitate    şi/sau   prin   intermediul   organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local enumerate în anexă;

* exercitarea calităţii de ordonator principal de credite; o orice   alte   atribuţii   în   domenii   specifice   instituţiei   şi   postului, încredinţate   de   către   primar   şi/sau   Consiliul   Local      prin   act administrativ şi care nu contravin legii.

X. Drepturi şi obligaţii ale angajatorului:

1. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:

■       să solicite administratorului public prezentarea de rapoarte privind stadiul realizării obiectivelor, situaţia economico-financiară a serviciilor publice, precum şi a altor documente referitoare la activitatea acestora anual sau la sfârşitul exerciţiului bugetar;

■       să dispună cu privire la modificarea /revizuirea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetele anuale, în cazuri temeinic justificate, potrivit legii;

■       să fie informat periodic asupra modului de îndeplinire a obligaţiilor angajaţilor din subordine, dispunând măsuri de îmbunătăţire a activităţii;

■       să evalueze periodic performanţele administratorului public, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; în cazul în care rezultatele evaluării sunt negative, contractul de management urmează a fi reanalizat;

■       să numească, la propunerea administratorului public, un înlocuitor al acestuia pentru perioadele când acesta nu este prezent în institute.

2. Angajatorul are, în principal, următoarele obligaţii:

■       să asigure administratorului public libertate în organizarea, coordonarea şi gestionarea activităţii acestuia, cu excepţia limitărilor prevăzute de lege şi de prezentul contract;

■       să plătească administratorului public, integral şi la termenele stabilite, toate drepturile băneşti ce i se cuvin;

■       să evalueze trimestrial realizarea indicatorilor de performanţă stabiliţi conform anexei la prezentul contract;

■       să sprijine administratorul public în demersurile de îndeplinire a obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă din Anexa;.

XL Loialitate, confidenţialitate:

Administratorul public este obligat să îşi folosească întreaga capacitate de muncă în interesul instituţiei. Administratorului public îi sunt interzise orice activităţi şi manifestări de natură să prejudicieze interesul şi prestigiul instituţiei.

Pe durata contractului de management, administratorul public este obligat să păstreze cu rigurozitate confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea instituţiei, care au un astfel de caracter sau care sunt stabilite ca având acest caracter de către angajator.

XII. Răspunderea părţilor:

Pentru neîndeplinirea sau pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor stabilite în prezentul contract de management, părţile răspund potrivit reglementărilor legale.

Administratorul public răspunde pentru daunele produse instituţiei prin orice act al sau contrar intereselor instituţiei, prin actele de gestiune frauduloasă.

În cazul în care există indicii privind săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu funcţia pe care o define, angajatorul are obligaţia de a sesiza de îndată organele competente; pe perioada soluţionării sesizării, contractul de management se suspendă.

XIII.   Modificarea contractului de management:

■       prevederile prezentului contract de management pot fi modificate prin act adiţional, cu acordul ambelor părţi;

■       părţile vor adapta contractul de management corespunzător reglementărilor legale intervenite ulterior încheierii actului adiţional şi care îi sunt aplicate.

XIV.   Încetarea contractului de management:

Prezentul contract de management încetează:

■       expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părţile nu au renegociat prelungirea lui;

■       prin acordul ambelor părţi;

■      prin denunţarea unilaterală a contractului de management de către administratorul public - realizată prin anunţarea în scris, a faptului că nu doreşte continuarea activităţii (înaintată cu 4 săptămâni înainte de data expirării);

■      revocarea din funcţie a administratorului public în cazul:

* neîndeplinirii atribuţiilor din motive imputabile acestuia;

* săvârşirii de abuzuri sau abateri.

■      apariţia unei situaţii de incompatibilitate prevăzute de lege;

■      în alte cazuri prevăzute de legislaţia în vigoare (Codul Muncii).

XV.     Litigii:

Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea clauzelor prezentului contract de management sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti.

XVI.   Alte clauze:

■       administratorul public are dreptul să solicite ordonatorului principal de credite, mediere, consultanţă şi măsuri de protecţie în soluţionarea situaţiilor conflictuale cu sindicatele şi cu alte organizaţii;

■       perioada de preaviz în cazul concedierii este de ... zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/32003, Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

■       perioada de preaviz în cazul demisiei este de ... zile calendaristice, conform Legii nr. 53/2003, Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare.

XVII.  Dispoziţii finale:

■       obiectivele, indicatorii de performanţă cuantificabili, care urmează să se realizeze de instituţie în fiecare an şi criteriile de apreciere sunt prevăzute în anexele la prezentul contract de management;

■       orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale;

■       prezentul contract de management a fost semnat azi, ...........  , în 2 (două)

exemplare, cu următoarele destinaţii:

* un exemplar la angajator;

* un exemplar la administratorul public.

 

 

 

 

 

                                                                                                          Secretar,

                                                                                                      Jozsa   Ferenc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       ANEXA NR. 3 LA

                                                                                                         hcl. NR.10/2019

                                                                                                           DIN 28.02.2019                                           

                  

 

OBIECTIVELE ŞI CRITERIILE DE PERFORMANŢĂ  CE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CĂTRE ADMINISTRATORUL PUBLIC

A. OBIECTIVE DE ÎNDEPLINIT
1. Dezvoltarea economică, socială, culturală şi urbanistică a Comunei Acățari;

2. Dezvoltarea, promovarea calităţii şi eficienţei serviciilor publice de interes local date în coordonare, în scopul asigurării funcţionării în condiţii de performanţă şi eficacitate, în funcţie de necesităţile şi cerinţele de dezvoltare socio – economică a localităţii;

3. Promovarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare durabilă a serviciilor coordonate;

4. Optimizarea structurii de personal la serviciile subordonate, conform structurii organizatorice aprobate de catre consiliul local;

5. Organizarea, controlul şi monitorizarea serviciilor subordonate;

6. Utilizarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică şi privată în scopul satisfacerii cerinţelor cetăţenilor;

7. Asigurarea unei administraţii publice transparente, credibile, bazată pe management performant, pe eficienţă, o administraţie orientată către cetăţean.

 

B. CRITERII DE PERFORMANŢĂ
1. capacitatea organizatorică;

2. capacitatea de a conduce;

3. capacitatea de coordonare;

4. capacitatea de control;

5. capacitatea de a obţine cele mai bune rezultate de la structura condusă;

6. competenţa decizională;

7. capacitatea de a delega;

8. abilităţi în gestionarea resurselor umane;

9. competenţa în gestionarea resurselor alocate;

10. abilităţi de mediere şi negociere;

11. obiectivitate în apreciere;

12. realizarea obiectivelor;

13. asumarea responsabilităţii;

14. capacitatea de a rezolva problemele;

15. capacitatea de implementare;

16. capacitatea de autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobândite;

17. capacitatea de analiză şi sinteză;

18. creativitate şi spirit de iniţiativă;

19. capacitatea de planificare şi de a acţiona strategic;

20. capacitatea de comunicare;

 21. capacitatea de a lucra independent;

 22. capacitatea de a lucra în echipă;

 23. capacitatea de consiliere;

 24. capacitatea de îndrumare;

 25. abilităţi în utilizarea echipamentelor informatice;

 26. respectul şi loialitatea faţă de instituţie;

 27. conduita în timpul serviciului.

 

 

 

                                                                                                          Secretar,

                                                                                                      Jozsa   Ferenc