ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                                             

COMUNA   ACĂŢARI

CONSILIUL LOCAL                                                                                          

 

 

 H O T Ă R Â R E A  nr.20

din 14 mai 2019

privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul I,anul  2019 

 

 

                                   Consiliul local al comunei Acățari,

                                    Văzând expunerea de motive a Primarului  comunei Acățari nr.3499/2019 șiraportul  de specialitate  nr. 3504/2019

                                   În conformitate cu prevederile  art. 57 din Legea nr.273/2006 ,privind finanţele publice locale,republicată,

                                   Văzând prevederile art.36,alin. (4)  litera "a" din Legea nr.215/2001,privind administraţia publică locală, republicată,

Ținând cont de prevederile  art.7 din Legeanr. 52/2003 privind transparența  decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

                         În temeiul  dispoziţiilor art.45, alin.(1) si ale art.115, alin.(1), lit. b) din  Legea administraţiei  publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si  completările  ulterioare;

 

                                   H o t ă r â ș t e:

 

 

                       Art.1.Se aprobă  contul de execuție bugetară pentru trimestrul I al anului 2019, cu următorii indicatori principali:

 

I.          Bugetul Local:

-          total venituri:                    2.094.919  Lei

-          total cheltuieli:                 1.419.278 Lei

-          Rezultatul exercitiului         675.641 Lei

Secțiunea de funcționare:

-          venituri:    2.026.549 Lei

-          cheltuieli: 1.350.908 Lei

-          Rezultatul exercitiului SF:     675.641 Lei

Secțiunea de dezvoltare:

-          Venituri:   68.370 lei

-          Cheltuilei: 68.370 lei

-          Rezultatul exercitiului SD:  0 lei

II.       Venituri Activitati autofinantate – Venituri proprii si subventii:

-          Venituri SF:                      77.748  Lei

-          cheltuieli:                           37.854 Lei

-          rezultatul exercitiului:       39.894 Lei

 

Art.2.Ordonatorul principal  şi compartimentul financiar  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

   Preşedinte de şedinţă,

    Nagy Dalma Imola

Avizat  ptr.legalitate,

                                                                                              Secretar,    

                                                                                         Józsa  Ferenc