ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                

COMUNA ACĂȚARI       

CONSILIUL  LOCAL                                                                           

 

 

 

H O T Ă R Â R E A NR.21

din 14 mai 2019

privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020, cu rata inflației de 4,6%

 

            Consiliul local al comunei Acățari,

Având în vedere Expunerea de motive nr. 3500/2019   a Primarului comunei Acăţari, raportul  de specialitate   nr.3505/2019 și avizul Comisiei de specialitate,

Ținând cont de HCL.66 din 27 decembrie 2018, privind aprobarea/defelcarea  nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în  anul fiscal 2019 ,

Ținând seama de prevederile::

 -  art.20 si 28 din Legea – cadru a descentralizării nr.195/2006, cu modificările și completările ulterioare;

 - art.5 alin.(1) lit.a), alin.(2), art.16 alin.(2), art.20 alin. (1) lit.b), art.27 , art. 30 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificări și completări;

 - art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), art.491 precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare;

În temeiul art.27, art.36 alin (2) lit.b) alin. (4) lit c), al art.45 alin.( 2) lit c) si al art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

            H o t ă r â ș t e:

 

 

 Art.1: Se aprobă indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a limitei amenzilor aplicate de organul fiscal local în cazul persoanelor fizice si juridice, cu rata inflației de 4,6%.

Art.2: Prezenta hotărâre intra în vigoare la data de 01.01.2020 și va sta la baza Hotărârii Consiliului local,privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020.

Art.3: Primarul comunei și Biroul financiar contabil și resurse umane  vor asigura respectarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul comunei comunică prezenta hotărâre instituţile abilitate și va asigura aducerea la cunoștință publică,conform prevederilor legale.

 

 Preşedinte de şedinţă,

    Nagy Dalma Imola

Avizat  ptr.legalitate,

                                                                                                                 Secretar,

                                                                                                              Józsa  Ferenc