ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ                                                                

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T Ă R Â R E A  Nr.25

din 27 iunie 2019

privind alegerea  presedintelui de sedinta pentru  luniile

iunie-august   2019

 

 

 

           

Consiliul local al  comunei Acățari;

Văzând expunerea de motive a Primarului comunei Acățari  nr.4736 /2019 și raportul  de specialitate  nr. 4746/2019;

            In conformitate cu prevederile art.35, al. (1) din Legea nr.215/2001 privind administratia  publica  locala, republicata,cu  modificările  şi  completările  ulterioare;

            Având în vedere prevederile art.19 alin.(1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului local Acăţari,aprobată prin HCL nr.9/2016;  

            Ținând cont de prevederile Legii nr.52/2003 ,privind transparența decizionalã în administrația publicã, republicatã, cu modificările și  completările ulterioare;              

  În temeiul  dispoziţiilor art.45, alin.(1) si ale art.115, alin.(1), lit. b) din  Legea administraţiei  publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si  completările  ulterioare;

 

 

 

                                   H o t ă r â ș t e:

 

 

 

            Art. unic – Alegerea ca presedinte de sedinta al consiliului local Acăţari, pentru lunile  iunie-august  2019  a d-lui  consilier Nam Vilmos .

 

 

 

                        Preşedinte de şedinţă,

                             Nám  Vilmos

                                                                                   Avizat ptr.legalitate,

                                                                                               Secretar,

                                                                                         Józsa  Ferenc