ROMANIA                                                                                                    

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                        

COMUNA  ACĂŢARI          
CONSILIUL LOCAL                                                                               
 

 

H O T Ă R Â R E A NR.26

din 27 iunie 2019

privind  aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019

 

 

                            Consiliul local al comunei Acățari,

                            Având în vedere prevederile art.38 (2) litera "d"din Legea nr.215/2001,privind administraţia publică locală, republicată,

                            Ţinând cont de prevederile Legii 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019,

                             În conformitate cu  prevederile Contractul de finanțare încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Consiliul Județean Mureș, comunicat prin adresa nr. 15.366/19.06.2019

Văzând prevederile Legii nr.52/2003 ,privind transparența decizionalã în administrația publicã, republicatã, cu modificările și  completările ulterioare;

                   În temeiul  dispoziţiilor art.45, alin.(1) si ale art.115, alin.(1), lit. b) din  Legea administraţiei  publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si  completările  ulterioare;

 

 

                            H o t ă r â ș t e:

 

 

                   Art.1.Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta  hotărâre ,  cu următorii indicatori principali:


                       

Se aprobă - Cheltuieli Secţiunii de Funcţionare   6.782.000 lei

                - Cheltuieli Secţiunii de Dezvoltare     5.176.000 lei

 

Art.2.Ordonatorul principal  şi compartimentul financiar  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

              Preşedinte de şedinţă,

                    Nám Vilmos

                                                                        Avizat  ptr.legalitate,

                                                                              Secretar,

                                                                            Józsa  Ferenc