ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ                                                          

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T A R A R E A NR.28

din 27 iunie 2019

privind aprobarea Regulamentului  de organizare şi funcţionare al compartimentului  de asistenta sociala din cadrul aparaului de specialitate al primarului comunei Acățari

 

 

 

                Consiliul local al comunei Acățari,

        Văzând  expunerea de motive a primarului nr. 4739/2019 și raportul de specialitate nr.4749/2019,

 

Având în vedere prevederile:

 

a)   art. 40-42, coroborate cu art. 116 şi 117 din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată şi actualizată;

b)  Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, actualizată;

c)   Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, actualizată;

d)  H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;

e)   Legea  nr. 272/2004, actualizată, republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

f)    prevederile H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;

g)  anexa nr.3 la H.G. nr. 797/2017, Regulament-cadru  de organizare şi funcţionare al compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunelor

 

Ținând cont de  prevederile  art.7 din Legeanr. 52/2003 privind tansparența decizională în  administrația  publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

 

 În temeiul  dispoziţiilor art.45, alin.(1) si ale art.115, alin.(1), lit. b) din  Legea administraţiei  publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si  completările  ulterioare;

 

 

                        H o t ă r â ș t e:

 

 

          Art.1. Se aproba Regulamentul  de organizare şi funcţionare al          compartimentului de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Acățari,conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

               (2) Se aprobă Statul de funcții și organigrama  compartimentului de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Acățari,conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

           Art. 2. Cu aducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se

incredinteaza d-l Osvath Csaba, primar, doamna Kiss Eva,inspector, in cadrul compartimenului de asistenta sociala

 

        Art.3- Prezenta hotarare va fi comunicata, in termenul prevazut de catre  lege, primarului comunei si prefectului judetului Mures si se  va aduce la cunostinta publica, prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.acatari.ro

 

 

 

           Preşedinte de şedinţă,

                   Nám Vilmos

                                                             Avizat  ptr.legalitate,

                                                                  Secretar,

                                                                 Józsa  Ferenc