ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                                            

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E A NR.37

din 29 august 2019   

PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUŢIE BUGETARĂ PENTRU TRIMESTRUL II, ANUL 2019

 

 

                                   Consiliul local al comunei Acățari,

                                   Având în vedere referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.5988 /2019 , raportul  compartimentului de resort  nr. 5991/2019,

           Ţinând seama de prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273 din 29.06.2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare,

Ținând cont de prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența  decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

           În temeiul prevederilor art. 129  alin. (2) lit. „c” , alin. (4) lit. „a”, art. 139 alin. (3) şi art. 196 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019,  privind Codul administrativ,

 

 

 H o t ă r ă ş t e :

 

 

Art.1.Se aprobă  contul de execuție bugetară pentru trimestrul II al anului 2019, cu următorii indicatori principali:

 

I.          Bugetul Local:

-          total venituri:                    4.786.243  Lei

-          total cheltuieli:                  3.686.479 Lei

-          Rezultatul exercitiului      1.099.764 Lei

Secțiunea de funcționare:

-          venituri:                                 3.948.253 Lei

-          cheltuieli:                              2.849.219. Lei

-          Rezultatul exercitiului SF:   1.099.034  Lei

Secțiunea de dezvoltare:

-          Venituri:                                   837.990 lei

-          Cheltuilei:                                 837.260 lei

-          Rezultatul exercitiului SD:             730 lei

II.       Venituri Activitati autofinantate – Venituri proprii si subventii:

-          Venituri SF:                             122.645  Lei

-          cheltuieli:                                    86.827 Lei

-          rezultatul exercitiului:               35.818 Lei

 

Art.2.Ordonatorul principal  şi compartimentul financiar  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

                            Preşedinte de şedinţă,

                              Nám Vilmos

                                                                        Avizat  ptr.legalitate,

                                                                           Secretar general,

                                                                             Józsa  Ferenc