23 ianuarie 2019

ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro, www.acatari.ro

 

 

Nr. 7785  din   27 decembrie  2018

 

 

 

P R O C E S-V E R B A L

al şedinţei  Consiliului local Acăţari din 27 decembrie  2018

 

 

                   Încheiat azi  27 decembrie 2018 cu ocazia şedinţei ordinare  a Consiliului local al comunei Acăţari.

                   La ședință sunt prezenţi:Osvath Csaba,primarul  comunei Acățari  și următori consilieri locali:  Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , Nagy Albert ,Nam Vilmos ,Pecsi Domokos ,Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente și Veres Gaspar Ervin .

                   Lipsesc: More Tibor și Nagy Dalma Imola

La ședință participă : Fulop Robert,șef birou financiar contabil și resurse umane, Toth Emese Zsuzsanna,consilier primar , Piri Jozsef,delegat sătesc satul Corbești , Simon Maria Aranka,delegat sătesc satul Stejeriș și Gall Domokos Zoltan,responsabil sală de sport Acățari.

Primar:salut pe cei prezenți în ultima ședință de consiliu local din acest an.

La începutul anului viitor atât eu, cât și consilieri trebuie să depună un raport de activitate,dar doresc ca de acum să subliniez unele lucruri.

Încheiem un an în care mare parte a obiectivelor propuse s-au realizat.

Acest lucru nu este meritul numai a primarului ci a muncii comune pe care am desfășurat împreună.

Nu este un lucru bun ca cineva să afirme că realizările sunt numai ai lui,totdeauna trebuie să existe o echipă,care trage căruța într-o singură direcție.

În acest an am putut să finalizăm și să predăm locuitorilor comunei   două investiții,mă gândesc la Căminul cultural din satul Gruișor,respectiv Casa de tineret ,cu bază sportivă din satul Vălenii.

Dar munca noastră nu se oprește aici,avem în curs de realizare încă două investiții,unde lucrările sunt în curs de desfășurare.

Mă refer  la Grădiniția cu program prelungit din satul Acățari și la Casa de tineret cu piscină din satul Roteni.

Mai avem încă două proiecte mari , unul în satul Găiești,respectiv ”Construire Centru de Comunitate Multifuncțional în localitatea Găiești,comuna Acățari,județul Mureș”  și unul în satul Acățari , ”Reabilitare și extindere centru socio-cultural multifuncțional,demolare școală primară și amenajare parc în localitatea Acățari,județul Mureș”.

 

-         2 -

Pentru investiția din satul Găiești indicatorii tehnico economici au fost aprobate,fiind eliberat certificatul de urbanism,lucrarea fiind în fază de licitație, iar pentru investiția din satul Acățari în ședința de azi vom aproba indicatorii tehnico economici.

Comuna Acățari nu este o comună mică,ai terminat o investiție într-o localitate,trebuie să începi alta în altă localitate,iar acest cerc nu se inchide niciodată.

Consider că există și greșeli în munca noastră,dar acest fapt se datorește ambiției noastre  de a realiza cât mai mult.Cine muncește mai și greșește.

Doresc să Vă mulțumesc, atât consilierilor , delegaților sătești cât și aparatului propriu că ați fost un ajutor în acest an pentru  realizările reușite.

Aceste realizări nu fac altceva decât  să consilideze și să ridice  reputația  comunei Acățari.

Primar:primul punct de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele  trei luni.

Având în vedere că și în această lună și în viitoarele se vor discuta probleme legate de taxe și impozite respectiv buget era bine dacă era ales cineva din comisia buget finanțe.

Având în vedere că atât președintele cât și secretarul comisiei lipsesc,dacă dorește altcineva din comisiei să fie propus ca președinte de ședință.

Nedorind nici un  membriu din comisia susmenționată pentru a fi ales ca președinte de ședință,Vă rog  să faceți altă propunere.

Menționez că propunerea nu fac eu ci consilierii.

Pecsi Domkos propune pe Menyhart Balint.

Primar:supun la vot propunerea făcută.

Pentru   : 11 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , Nagy Albert ,Nam Vilmos ,Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:       0

Președinte de ședință:salut pe cei prezenți și dau citire ordinei de zi pentru ședința de azi,care cuprinde următoarele proiecte de hotărâri:

1.Proiect de hotărâre alegerea președintelui de ședință pentru lunile decembrie 2018-februarie 2019.

            2.Proiect de hotărâre pentru validarea Dispoziţiei nr. 257 din 17 decembrie 2018 pentru rectificarea Bugetului Local a Comunei Acăţari pe anul 2018

         3.Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii deficitului secțiunii de dezvoltare și secțiunii de funcționare

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2018

5.Proiect de hotărâre  privind aprobarea  utilizării excedentului bugetar al anului 2018  al bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii

            6.Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a PUG-lor

 

                                                        - 3 -

         7.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici a investiției ”Reabilitare și extindere centru socio-cultural multifuncțional,demolare școală primară și amenajare parc în localitatea Acățari,județul Mureș

         8.Proiect de hotărâre privind  aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masă lemnoasă pe picior,provenită din fondul forestier aflat în proprietatea comunei

         9.Proiect de hotărâre  privind privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în  anul fiscal 2019

10.Întrebări,înterpelări.

         Președinte de ședință:cine este de acord cu ordinea de zi prezentată .

Pentru   : 11 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , Nagy Albert ,Nam Vilmos ,Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:       0

Președinte de ședință:rog secretarul  comunei să prezinte observaţile consilierilor locali legate de conţinutul procesului verbal al şedinţei consiliului local din  data de  26 noiembrie  2018.

                   Secretarul arată că nu a fost formulată nici o observaţie din partea consilierilor pentru modificarea conţinutului procesului verbal amintit.

                   Președinte de ședință:supun la vot conținutul procesului verbal a ședinței din 26 noiembrie 2018.

Pentru   : 11 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , Nagy Albert ,Nam Vilmos ,Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:       0

                Se trece la discutarea punctului doi înscris pe ordinea de zi referitoare la  proiectul  de hotărâre pentru validarea Dispoziţiei nr. 257 din 17 decembrie 2018 pentru rectificarea Bugetului Local a Comunei Acăţari pe anul 2018.

            Fulop Robert:În urma alocării sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului, în baza Decizia AJFPM Nr. 27709/05.12.2018 privind retrimestrializarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizare la nivelul comunelor.

Ținând cont de prevederile HG 977/2018 privind privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale,

Văzând Hotărârea Consiliului Judetean Mures Nr. 152/2018 privind suplimentarea sumelor partizate pentru echilibrarea bugetelor locale

Având în vedere caracterul urgent a rectificării bugetului local, sa rectificat bugetul de venituri și cheltuieli prin Dispoziţia primarului nr. 257 din 17 decembrie 2018 cu următoarele date:

-Se majorează veniturile trimestrului IV cu suma de 260.000 lei, după cum urmează:

- 54.000 lei la capitolul 11.02.02

         - 66.000 lei la capitolul 04.02.04

                                                        - 4 -

         - 134.000 lei la capitolul 11.02.06

         - 6.000 lei la capitolul 37.02.01

-Se majorează cheltuielile trimestrului IV la cu suma de 260.000 lei, după cum urmează

         - 54.000 lei la capitolul 68.02, titlul 57

         - 30.000 lei la capitolul 67.02, titlul 20

         - 150.000 lei la capitolul 67.02, titlul 71

         - 26.000 lei la capitolul 70.02, titlul 20

Conform art.2 din Dispoziţie acesta se va supune validării în prima şedinţă a consiliului Local Acăţari din 2018, drept pentru care se propune elaborarea proiectului de hotărâre a Consiliului local Acățari pentru validarea Dispoziției nr. 257/17.12.2018.

         Președinte de ședință:dacă nu sunt intervenții din partea consilierilor supun la vot proiectul de hotărâre.

Pentru   : 11 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , Nagy Albert ,Nam Vilmos ,Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:       0

         Se discută punctul trei din cadrul ordinei de zi referitoare la proiectul de hotărâre privind aprobarea acoperirii deficitului secțiunii de dezvoltare și secțiunii de funcționare.

                Fulop Robert:astfel de proiecte de hotărâri sunt propuse la sfârșitul fiecărui an bugetar.

         Având în vedere prevederile Ordinului nr. 3809/2018 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, este necesar reântregirea excedentului anului precedent cu sumele repartizate din acesta în cursul anului 2019, pentru acoperiera golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare. Această operaţiune se efectuează de ordonatorul principal de credite al bugetului local, prin virarea sumei corespunzătoare din contul de venituri al bugetului local în de excedent al bugetului local.

         În urma reîntregirii excedentului, secţiunea de dezvoltare va avea un deficit de 905.738 lei.

         Această sumă poate să se mai schimbe în funcție de indicatorii primiți de la AJFPM.

         În situaţia în care secţiunea de dezvoltare înregistrată deficit, consiliile locale au obligaţia de a aproba prin hotărâre a consiliului, acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare.

Se propune acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local în valoare de 905.738 lei.

         Președinte de ședință:dacă nu sunt intervenții din partea consilierilor supun la vot proiectul de hotărâre.

Pentru   : 11 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , Nagy Albert ,Nam Vilmos ,Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

 

-         5 -

Împotrivă:   0

Abţineri:       0

Se trecela discutarea punctului patru din cadrul ordinei de zi referitoare la proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2018.

Fulop Robert:Anul bugetar 2018 se încheie cu un excedent de 650.100 lei.

Având în vedere că la începutul anului 2019 încă nu sunt incasări care să acopere cheltuielile secțiunii de funcționare (în special cheltuielile de personal) se propune aprobarea utilizării excedentului anului 2018 pentru finanțarea golurilor temporare de casă al anului 2019.

Suma propusă pentru  acoperirea golurilor de casă la secțunea de funcționare a bugetului local pe anul 2019 este de 300.000 lei. Suma acordată va fi folosită pentru achitarea salarilor, și cheltuielilor curente cu bunuri și servicii.

Având în vedere că în conformitate cu Ordinul nr. 3244 din 19 decembrie 2018 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, în vederea acordării acestor sume este necesar aprobarea unei Hotărâri de consilul local, se propune aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea utilizări excedentului bugetar al anului 2018.

Primar:față de cele 300.000 lei propuși în proiectul de hotărâre mai propun utilizarea a 200.000 lei la Centrul multifunctional Găiești și 150.000 lei pentru continuarea lucrărilor la casa de tineret cu piscină în satul Roteni.

Szabo Tibor Levente:există lucrări neterminate la căminul cultural din satul Gruișor.

Primar:aceste lucrări nerealizate nu sunt de investiție.

         Președinte de ședință:dacă nu sunt  alte intervenții din partea consilierilor supun la vot proiectul de hotărâre.

Pentru   : 11 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , Nagy Albert ,Nam Vilmos ,Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:       0

Primar:la căminul cultural din satul Gruișor mai trebuie executate montarea a două trei întrerupătoare și becuri de iluminat.

Trebuie să cunoașteți că din sumele primite ,95% se datorează solicitărilor,adreselor  mele.

Dacă la sfârșit de an rămân sume mari ,la aprobarea bugetului pentru anul viitor vom primi sume mai mici.

La UAT-le unde nu sunt fonduri sau sunt fonduri insuficiente se dau mai mult la buget,motiv pentru care am venit cu aceste propuneri ,să avem  cât mai puțin ca să primim mai mult.

Se  discută punctul cinci din cadrul ordinei de zi referitoare la  proiectul  de hotărâre  privind aprobarea  utilizării excedentului bugetar al anului 2018  al bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii

Fulop Robert: Având în vedere că la începutul anului 2019 încă nu sunt incasări care să acopere cheltuielile secțiunii de funcționare (în special cheltuielile de personal) se propune aprobarea utilizării excedentului anului 2018 pentru finanțarea golurilor temporare de casă al anului 2019.

-         6 -

Suma propusă pentru acordarea acoperiri golurilor de casă la secțunea de funcționare a bugetului activităților finanțate din venituri propri pe anul 2019 este de 40.000 lei din cei 60.000 disponibili.

Suma acordată va fi folosită pentru achitarea salarilor, și cheltuielilor curente cu bunuri și servicii.

Având în vedere că în conformitate cu Ordinul nr. 3809/2018 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, în vederea acordării acestor sume este necesar aprobarea unei Hotărâri de consilul local, se propune aprobarea proiectului de hotărâre  privind aprobarea utilizări excedentului bugetar al anului 2018.

Președinte de ședință:dacă nu sunt  intervenții din partea consilierilor supun la vot proiectul de hotărâre.

Pentru   : 11 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , Nagy Albert ,Nam Vilmos ,Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:       0

Se trece la discutarea punctului șase din cadrul ordinei de zi referitoare la proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a PUG-lor

Secretar: Planul Urbanistic General al comunei Acățari şi al Regulamentului local de urbanism, aferent Planului urbanistic general, a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Acățari nr.50/24.11.2005.

         Termenul de valabilitate a PUG-lui este de 10 ani,în consecință PUG-ul comunei Acățari a fost valabil până la data de 24.11.2015.

         Prin Hotărârea Consiliului local al comunei Acățari nr.22 din 31 martie 2016 s-a aprobat prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General (P.U.G.) Acățari , precum şi a Regulamentului local de urbanism, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Acățari , nr.50/2005, până la data aprobării noului plan urbanistic general, precum şi a noului Regulament local de urbanism, dar nu mai târziu de 30.12.2018.

         Prin adresa Consiliului județean Mureș, Direcția amenajare teritoriu și urbanism  ne-a fost comunicat,ca în conformitate cu prevederile legale termenul de valabilitate a Planului urbanistic general se prelungeşte, pe bază de hotărâre a consiliului local, până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, cu condiţia iniţierii demersurilor de elaborare/actualizare a planului urbanistic general înainte de expirarea termenului de valabilitate.

         Noi am inițiat demersurile,  având în vedere că Instituția noastră a încheiat  un contract de servicii cu o firmă  din Cluj Napoca,având ca obeict:” Reactualizare PUG și RLU,comuna Acățari,județul Mureș”.

         Propunerea justificată de actualizare sau de prelungire a valabilităţii documentaţiei de urbanism se realizează în baza analizei informaţiilor statistice disponibile privind dinamica economică, socială şi teritorială, în baza studiilor de specialitate existente, precum şi în raport cu strategiile şi programele de dezvoltare de la nivel local, aprobate , şi se avizeazăde către consiliile judeţene, pentru oraşe şi commune.

 

 

-         7 -

         Văzând Avizul favorabil al Consiliului județean Mureș se propune aprobarea proiectului de hotărâre.

         Menyhart Balint:să înțeleg că actualele PUG-uri rămân  în vigoare?

         Secretar:da.Firma ,conform contractului va elibera noile PUG-uri în 16 luni,care vor fi aprobate de consiliul local,după procedura legală de aprobare,respectiv afișare,supunere la dezbatere publică,etc.

         Pentru aprobarea PUG-lor sunt nevoie de obținerea a foarte multor avize,fiind un proces complex.

         Szabo Lorand Laszlo:aceste proiecte de PUG-uri ar trebuie prezentate primadată consiliul local.

         Secretar:elaborarea PUG-lor are o etapă premergătoare, prin întocmirea  unui studiu de fezabilitate cu propunerile pentru stabilira intravilanului,care cu siguranță va fi prezentat consiliului local.

         După ce consiliul local va fi de acord cu acest studiu, numai după aceea se va trece la bornarea intravilanului propus,lucrare care va fi executat de un topograf autorizat.

         Primar:pentru înițierea demersurilor de actualizare a PUG-lor  în buget a fost cuprinsă suma de 20.000 lei.

Pentru aprobarea acestora  cu siguranță  vom organiza dezbateri publice pe această temă,ca legislația să fie respectată.

         Președinte de ședință:dacă nu sunt alte  intervenții din partea consilierilor supun la vot proiectul de hotărâre.

Pentru   : 11 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , Nagy Albert ,Nam Vilmos ,Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:       0

         Primar:există aprobate  mai multe planuri urbanistice zonale ,care vor fi trecute în noile PUG-uri.

         Avem zone industrial, unde aprobarea planului parcelar  depinde de un singur proprietar,care nu a dat curs invitaților noastre,cu toate că planul parcelar a fost afișat , conform prevederilor legale.

         Este vorba despre d-ul consilier Szabo Lorand Laszlo,pe care rog să se prezinte să clarificăm situația juridică a terenului deținut în această tarla.

         Szabo Lorand Laszlo:m-am prezentat de două ori la Primărie și am discutat cu specialistul agricol,dar nu voi accepta un teren de schimb spre satul  hotarul satului Murgești-Roteni.

         Primar:nu este corect să boichotez această lucare.

         Szabo Lorand Laszlo:pentru aceste terenuri dețin titlu de proprietate,care după mine sunt valabile și legale.

         Terenurile deținute de mine trebuie să rămână pe amplasamentele stabilite în titlul de proprietate.

         Primar:trebuie să rezolvăm problemele cetățenilor și aștept un pic de flexibilitate din partea ta.Titlul de proprietate nu este eliberat pe numele tău.

         Szabo Lorand Laszlo:sunt de acord cu rezolvarea problemei,dar nu în dezavantajul meu.

 

-         8 -

         Nu este posibil din ca 0,50 ha de teren  pe care am în proprietate suprafața de 0,10 ha  să fie mutat spre hotarul satelor Murgești -Roteni.

Primar:problema va fis discutată într-o ședință ulterioară și voi veni cu precizări.

Szabo Lorand  Laszlo:nu voi renunța la amplasamentele stabilte în titlul de proprietate.

Se discută punctul șapte din cadrul ordinei de zi referitoare la  proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici a investiției ”Reabilitare și extindere centru socio-cultural multifuncțional,demolare școală primară și amenajare parc în localitatea Acățari,județul Mureș.

Fulop Robert: a fost elaborate stidiul de fezabilitate pentru investiția ”Reabilitare și extindere centru socio-cultural multifuncțional,demolare școală primară și amenajare parc în localitatea Acățari,județul Mureș”

Pentru a putea trece la faza următoare este nevoie de aprobarea indicatorii tehnico economici,care sunt următoarele:

-  Regim inaltime: D+P+E,

- Suprafata construita: 692,00 mp,

- Suprafata desfasurata: 1.220,00 mp,

- Valoarea totala a investitiei fara TVA: 4.848.615,45 lei,

-Valoarea totala a investitiei cu TVA: 5.761.469,08 lei,

- C+M fara TVA: 4.011.148,02 lei,

- C+M cu TVA: 4.773.266,14 lei.

Primar:necesitate acestei investiție a mai fost discutată și în ședințele precedente.

Vă pun la dispoziție stidiul de fezabilitate.

Revin la cele spuse la început și anume că excedentul bugetar trebuie cheltuit ca să putem beneficia de mai multe fonduri la aprobarea bugetului.

După cum ați observant și din denumirea proiectului,în aceasta este inclusă și demolarea școlii primare.

Unul din motivele principale de cuprindere a demolării în proiect este că la avize nu trebuie obținute avize separate pentru demolare,care conform legii se va face prin autorizație.

În proiect totodată este cuprins și amenajarea parcului din jurul acestui imobil.

În centrul socio cultural vor exista:spațiu alimentație publică,sală de spectacol,cabinete medicale,camare de oaspeți,etc.

Parcarea este proiectată pentru 35 de locuri,iar cum am prezentat într-o ședință anteriară circulația se va realiza sub forma unui sens giratoriu,cu două intrări –ieșiri la imobil.

Cum s-a exprimat pentru a putea comanda documentația pentru obținerea autorizației de construire este nevoie de aprobarea indicatorilor tehnico economici,care v-au fost prezentate.

Szabo Lorand Laszlo:în studiul de fezabilitate nu există plan de situație.

M-ar fi interest distanțele de la drumuri.

Primar:în SF există plan de situație.

Distanța de la drumuri rămân cele actuale.

 

 

-         9 -

Szabo Lorand Laszlo:nu văd unde se va situa trotuarul de pe lângă drumul European.

Primar:va fi exact unde este acuma.Fostul cămin,după cu arată și denumirea proiectului nu va fi demolat ci reabilitat și extins.

Președinte de ședință:dacă nu sunt alte  intervenții din partea consilierilor supun la vot proiectul de hotărâre.

Pentru   : 11 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , Nagy Albert ,Nam Vilmos ,Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:       0

Se trece la discutarea punctului opt din cadrul ordinei de zi referitoare la proiectul  de hotărâre privind  aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masă lemnoasă pe picior,provenită din fondul forestier aflat în proprietatea comunei.

Secretar: Ocolul Silvic Tg-Mureș,printro adresă ,solicită analizarea și aprobarea (acolo unde este cazul) propunerile descrise în adresa susmenționată astfel:

         1.Volumul propus spre valorificare în anul 2019 este de 394 mc.

         2.Modul de valorificare în cursul anului 2919 a cantității susmenționate ,este masă lemnoasă fasonată.

3.Prețurile de referință pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează  în cursul anului 2019 să fie cele prevăzute  în Decizia  nr. 566/16.10.2018 , cuprinzând anexele 1-5, a Directorului General al Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva privind aprobarea prețurilor de referință pentru anul 2019 pe specii/grupe de specii,grade de accesibilitate, sortimente dimensionale și natura produsului, stabilite in condiții de piață pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publica a statului administrat de Regia Națională a Pădurilor-Romsilva.

Anexele cuprin prețuri în funcție de distanța pădurii de la localitate.

         4.În conformitate cu prevederile art.13 din HG nr.715/2017  să se aprobe tipul licitației.

         În acest sens a fost rugat Consiliul local,să împuternicească Comitetul director al Direcției Silvice Mureș să aprobe tipul licitației organizate în anul 2019 pentru valorificarea masei lemnoase provenită din fondul forestier aflat în proprietatea comunei.

         Această măsură,conform adresei,este necesară în scopul organizării unitare a licitațiilor pentru valorificarea masei lemnoase.

         5.Să se aprobe prețurile de pornire la licitație pentru masa lemnoasă pe picior,care urmează să se facă obiectul licitației organizate în cursul anului 2019 de către Direcția Silvică.

         Totodată Ocolul Silvic ne-a transmis bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019,în care sunt arătate:

-             Nr. fire aprobate spre tăiere (conform APV)- 3834 buc

-                    Valoare totală:88.650 lei, (la un preț de 225 lei/mc)

-         Venit net:49.737 lei

Conform bugetului rezultatul financiar brut pe anul 2019 ar fi:

-         10 -

-         Venituri:49.737 lei

-                    Cheltuieli:28.764 lei(pază,inspecții de fond,tarif pentru eliberarea documentelor de însoțire)

-         Profit:20.972 lei

Pecsi Domokos: la un preț de 225 lei/mc ,nici o societate nu se va prezenta la licitație.Prețul este exagerat.

Primar:noi trebuie să ne gospodărim cu pădurea proprietatea comunei în așa fel încât să realizăm profit.

Și în momentul de față avem datorii față de Ocolul Silvic

Gospodărirea păduririi trebuie să fie o activitate rentabilă.

               Pecsi Domokos: la licitațile organizate de Ocolul Silvic în perioada recentă nimeni nu a achiziționat lemn,datorită prețului practicat.

               Să vândă Consiliul local materialul lemnos.

         Președinte de ședință:dacă nu sunt alte  intervenții din partea consilierilor supun la vot proiectul de hotărâre.

Pentru   : 1 (, Szabo Lorand Laszlo)

Împotrivă:   10 ((Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , Nagy Albert ,Nam Vilmos ,Pecsi Domokos, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Abţineri:       0

                   Se discută punctul nouă din cadrul ordinei de zi referitoare la proiectul de hotărâre  privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în  anul fiscal 2019.

                   Fulop Robert:conform prevederilor legale la aprobarea taxelor și impozitelor acestea trebuie să se majoreze cu rata inlației.

                   Conform Direcției Statistice această rată a fost de 1,3%, procent cu care se va majora fiecare tip de impozit și taxă.

                   Totodată în noul Cod Fiscal sunt prevăzute cote adiționale cu care  se pot majora txele și impozitele,dar acest lucru nu este obligatoriu.

                   Cotele adiționale pentru anul 2019 sunt propuse la nivelul acestui an.

                   Taxele și impozitele sunt stabilite în intervalul unor cote determinate de codul fiscal.

În proiectul de hotărâre s-a propus ca, cotele  să fie la nivelul acestui an,cu o singură excepție,respectiv la impozitul pe clădiri pentru persoane fizice unde în acest an cota a fost de 0,1%,iar pentru anul viitor se propune 0,095%.

După calculele efectuate impozitele și taxele se vor modifica cu unu,doi,trei lei față de acest an,în majoritatea cazurilor sub 10 lei.

Pentru taxa de salubritate în anul viitor este propus 6 lei/lună/persoană.

Această taxă a fost discutat cu reperezentanți ADI Ecolect Mureș.

La casa de tineret sunt propuse tarifele existente la cămine culturale.

La închirierea săli de sport,respectiv a terenurilor artificiale este propus o majorare la sporturile pe echipă,respective 100 lei/oră în satul Acățari și 90 lei/oră  în satele Roteni și la Casa de tineret cu gazon din Vălenii.

 

 

-         11-

Primar:după cum va fost prezentat,rata inflației de 1,3% trebuie aplicat obligatoriu la fiecare tip de impozit.

Pentru a nu crește taxele și impozitele se propune reducerea cotei la clădirile persoanelor fizice ,astfel taxele și impozitele față de acest an,anul viitor vor fi mai mici.

La taxa de salubritate am solicitat informații de la Consiliul județean,respective ADI Ecolect Mureș de unde am fost informați că județul a fost împărți în șapte zone,privind colectarea deșeurilor.

Licitațiile fiind în curs nu au putut oferi cifre concrete pentru  taxa de salubritate.

Totodată am fost informați că licitațile  nu a fost contestate,astfel în scurt timp posibil două trei luni proiectul județean va fi operational.

Am propus taxa de 6 lei/lună/persoană,pe bază de calculi, ca serviciul nostru propriu să poată funcționa în acest interval,trebuind achitate salarile muncitorilor,costul cu utilijele,curent,plata paznicilor, etc.

Menționez că taxa de depozitare la depozitul de la Sâmpaul a fost crescut,creștere care a fost inclus la calculele pentru stabilirea taxei.

Această taxă,care a fost în acest an 66lei/tonă,fără TVA va fi în anul viitor 99 lei/tonă,fără TVA.

Referitor la casa de tineret,se propune aceleași tarife  ca la cămine culturale,având în vedere că dacă la unul ar fi mai mici,toți ar dori să închirieze acest imobil,iar celălalt ar sta nefuncțional.

La tarifele pentru închirierea săli de sport și a terenurilor cu gazon artificial propunerea în proiectul de hotărâre a venit după un referat de la administratorul săli de sport,pe care am invitat la această ședință și vă rog să prezinte propunerile.

Gall Domokos Zoltan:salut pe cei prezenți.

În propunerea făcută am propus ca jocurile pe echipe în satul Acățari să  crească cu 20 lei/oră,iar la jocurile care se practică cu două patru persoane tarifele să fie mai mici.

După informațile mele în mun.Tg-Mureș,nu există tarif sub 120/lei/oră pentru sală de sport.

Sala de sport din satul Acățari este utilizată și de școală,iar încept necesităle de a efectua reparații la acest imobil.

În acest an au fost realizate unele reparații,dar totdeauna trebuie reparat ceva.De exeplu ar trebui schimbate becurile care iluminează spațiul de joc  și care sunt destul de costisitoare,a apărut igrasia în unele locuri și trebuie luate măsuri.

                   În satele  Roteni și la Casa de tineret cu gazon din Vălenii am propus 80 lei/oră,nefind condițile de la satul Acățari.

                   Menționez ca sala de sport din satul Acățari,mai ales pe timpul iernii este foarte utilizat,iar dacă nu se fac cheltuieli de îmbunătățire/reparații cu siguranță vor apare stricăciuni.

                   Asta sunt propunerile mele,dar consiliul local este cel care hotărâște.

         Primar:nu se poate realiza în toate nouă sate ce se dorește,dar în cele trei sate mari avem teren de sport cu gazon artificial,cu care cu siguranță există și costuri.

 

-         12 -

         Tarifele trebuie ca în satele Vălenii și Roteni să difere față de Acățari,dar propunerea este ca în aceste două sate să fie la fel,condițiile fiind aproape identice.

         Eu propun ca tarifele din satul Acățari pentru anul 2019 să rămână la nivelul anului 2018,iar în satele Vălenii și Roteni să fie mai mici cu 10 lei/oră.

         Veres Gaspar Ervin:consider că diferența de 10 lei/oră este prea mică,în satul Acățari existând condiții pentru a face duș după meci.

         Menyhart Balint:în satul Vălenii,cei care utilizează  gazonul nu fac dușuri,nici nu folosesc casa de tineret să se schimbe,venind gata echipați de acasă.

         Propun ca tariful  în satele Vălenii și Roteni ,tariful să fie de 60 lei/oră.

Primar:eu doresc ca aceste gazone să fie utilizate,în satele Vălenii și Roteni tarifele să fie la fel și cât de cât să se autogospodărească.

         Menyhart Balint:în satul Vălenii 80 lei/oră este prea mare,nu se poate compara cu Acățariul sau Tg-Mureșul.

         Szabo Lorand Laszlo:prețul pâini este la fel și în satul Vălenii cât și la Tg-Mureș.

         Primar:pentru utilizarea de mai multe ori pe  lună a terenurilor sunt propuse unele modificări la tarife.

         Szabo Lorand Laszlo:eu propun să majorăm cu 10 lei la Acățari și să scadem cu 20 de lei față de Acățari la cele două sate.

         Primar:eu propun ca în satul Acățari să nu se facă nici o majorare.

         Menyhart Balint:tineretul din satul Vălenii a prestart muncă voluntară la reabilitarea casei de tineret,lucru de care trebuie ținut cont,fiind vorba de tineri localnici.

         Primar:rog pe d-ul Gall Domokos Zoltan să prezinte beneficiile în cazul utilizării terenurilor.

         Gall Domokos Zoltan:Solicitanţi pot beneficia de abonamente lunare, de comun acord cu persoana responsabilă cu administrarea sălii de sport. Abonamentele se pot solicita pentru perioade minime de 8 ore/lună şi maxime de 16 ore/lună.

În cazul abonamentelor se acordă o reducere de 25% din taxele de utilizare .

         La organizarea unui campionat de minifotbal ,sau alte campionate (volei,baschet,handbal) taxa de utilizare se va reduce cu 50%.

         Szabo Lorand Laszlo:am câteva întrebări legate de taxe și impozite.

         1.Dacă în anexa 17,pct. (f) informațiile topografice se eliberează și pe CD.

         Secretar:dacă se solicit acest lucru,este posibil.

         2.Nu înțeleg la ce se referă  cuvântul ”din alte localități” la taxa pentru închirierea căminelor culturale,să înțeleg că dacă vin din satele comunei,tot trebuie să achite taxa de închiriere majorată.

         Secretar:este greșală de tehnoredactare:se va corecta în ”alte comune”

         Cred că cunoașteți pentru ce a fost introdus această sintagmă.

         3.Anul precedent taxa de salubritate a fost de 9 lei/persoană/lună.

         Cum s-a ajuns ca în acest an să fie 6 lei/persoană/lună.

         Primar:revin încăodată la taxa de salubritate.

         În județ,după informațile noastre, toate caietele de sarcini au fost cumpărate de firme din județ,deci vor fi aproape de UAT-uri.

         Tot din informații am aflat că proiectul județean va fi operational în două –trei luni.

-         13 -

         Dacă am funcționa cu serviciul noastru,taxa de depozitare fiind majorată,cu siguranță nu am putea lucra cu taxa propusă în proiectul de hotărâre.

         Se rediscută taxa de închiriere a salei de sport și a gazoanelor artificiale.

         După discuții se ajunge la următoarele:în satul Acățari să rămână cum a fost până în prezent,iar în satele Vălenii și Roteni să fie 60 lei/oră.

         Menyhart Balint:am o solicitarea.În cazul în care este posibil ,la casa de tineret din satul Vălenii să procurăm mese și bănci.

         Doresc acest lucru datorită faptului că la transportul acestora dintr-o localitate în alta există  posibilitatea ca acestea să se strice.

         Primar:la aprobarea bugetului putem aloca sume și pentru procurarea meselor și băncilor la casa de tineret din Vălenii.

         Doresc să subliniez că regulamentul casei de tineret este elaborată.

         Nu există diferențe mari față de regulamentul căminelor culturale.

         Evenimentele care se țin în interesul locuitorilor,cum ar fi zielele satului sau un parastaz nu se vor percepe taxe.

         La alte evenimente cum sunt:botez,organizare zi de naștere,sărbătorirea terminării liceului (bacalaureat),etc,se vor percepe taxele identice cu cel al căminului cultural.

         Președinte de ședință:dacă nu sunt alte  intervenții din partea consilierilor supun la vot proiectul de hotărâre cu modificările susmenționate.

Pentru   : 11 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , Nagy Albert ,Nam Vilmos ,Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:       0

        

 

         Nefiind alte  intervenţi din partea  consilierilor,preşedintele de şedinţă  mulţumeşte    pentru   participare ,considerând  încheiate   lucrările  şedinţei de azi.

 

Preşedinte de şedinţă

                        Menyhart Balint

                                        Secretar

      Jozsa Ferenc