15 iulie 2019

ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro, www.acatari.ro

 

 

Nr. 4754  din  27 iunie  2019

 

 

 

P R O C E S-V E R B A L

al şedinţei  Consiliului local Acăţari din 27 iunie  2019

 

 

 

                   Încheiat azi  27 iunie  2019 cu ocazia şedinţei ordinare  a Consiliului local al comunei Acăţari.

                   La ședință sunt prezenţi:Osvath Csaba,primarul  comunei Acățari  și următori consilieri locali:  Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad  , Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , More Tibor , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,Pecsi Domokos , Szabo Tibor Levente și Veres Gaspar Ervin .

                   Lipsesc: Krizsan Tibor, Nagy Albert, Szabo Lorand Laszlo

La ședință participă :  Toth Emese Zsuzsanna,administrator public  , Fulop Robert,șef Birou financiar contabil și resurse umane, Simon Maria Aranka,delegat sătesc satul Stejeriș , Piri Jozsef,delegat sătesc satul Corbești

Primar:salut pe cei prezenți.

Primul punct înscris pe ordinea de zi este alegerea președintelui de ședință pentru lunile iunie-august  2019.

Vă rog să faceți propunere.

Menyhart Balint  propune pe Nam Vilmos.

Primar:cine este pentru?

Pentru   : 10 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad  , Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , More Tibor, Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,Pecsi Domokos  , Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

Președinte de ședință:salut pe cei prezenți și dau citire ordinei de zi pentru ședința de azi,care cuprinde următoarele puncte:

 

            1.Proiect de hotărâre privind privind alegerea  presedintelui de sedinta pentru  lunile  iunie-august   2019

         2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul bugetar în curs.

         3.Proiect de hotărâre privind aprobarea  Convenţiei de cooperare pentru implementarea Proiectului de interes public  „Poliţie – Autorităţi locale servicii publice în parteneriat” .

 

                                               - 2 –

 

         4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului  de organizare şi funcţionare al compartimentului  de asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Acățari.

         5.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitatie în vederea închirierii a unui imobil apartinând domeniului public al comunei  Acățari .

         6. Proiect de hotărâre privind dizolvarea , lichidarea și radierea  SC Salubritate Valea Nirajului SRL.

         7. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unui imobil, situat în com.Acățari,sat.Acățari,nr.236/B,proprietar Moreh Victor.

         8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în judeţul Mureş.

         9.Întrebări,interpelări.

         Președinte de ședință:cine este de acord cu ordinea de zi prezentată ?

         Primar:eu aș avea o propunere dacă sunteți de acord

Propun ca  punctul opt din cadrul ordinii de zi să fie amânat pentru o ședință ulterioară,când vom avea informații suplimentare, și vom  vedea  funcționarea colectării deșeurilor.

Să nu adoptăm o hotărârea care poate fi atacată de Instituția Prefectului sau peste o lună trebuie să modificăm.

Ar fi foarte multe de zis la acest punct din cadrul ordinei de zi, mai ales de către reprezentanții ADI Ecolect  și câștigătorul licitației, dar nu doresc acuma să intru în amănunte.

Unele aspecte din cadrul proiectului de hotărâre nu sunt clare,motiv pentru care doresc să obțin informații suplimentare,pe care să le discutăm împreună, și să votați în cunoștință de cauză.

Președinte de  ședință: cine este pentru aprobarea ordinii de zi,cu modificarea propusă de primar.

Pentru   : 10 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad  , Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , More Tibor, Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,Pecsi Domokos  , Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

Aș mai aduce la cunoștința voastră,că societatea care a câștigat licitația pentru colectarea deșeurilor a primit ordin de începere a lucrărilor de la ADI Ecolect,urmând ca în comuna noastră să începe activitate de la 1 iulie 2019.

Vor veni de mai multe ori, atât  la colectarea deșeurilor menajere  cât și la insule pentru deșeurile colectate selectiv.

În proiectul de hotărâre sunt elemente contradictori,dar ce știm sigur este că  trebuie să reorganizăm insulele unde cetățenii pot depozita gunoiul în mod selectiv.

Nu doresc să desfințăm rezultatele obținute  cu privire la colectarea selectivă,dar nici nu doresc ca o persoană vârstnică să transporte deșeul selectiv colectat la o distanță mare.

Am făcut afișe,în care este consemnat că începând cu 1 iulie a.c. deșeurile vor fi colectate de firma care a câștigat licitația ,respectiv SC Sylevy Salubriserv SRL care va colecta deșeurile luni și marți în comuna noastră.

-         3 –

 

La început s-ar putea să fie unele probleme,dar sperăm că acestea cu timpul să fie corectate,ca procesul de colectare a deșeurilor să se desfășoare în condiții bune.

Președinte de ședință:rog secretarul  comunei să prezinte observaţile consilierilor locali legate de conţinutul procesului verbal al şedinţei consiliului local din  data de  14 mai   2019.

Secretarul arată că nu a fost formulată nici o observaţie din partea consilierilor pentru modificarea conţinutului procesului verbal amintit .

                            Președinte de ședință:supun la vot conținutul procesului verbal a ședinței din  14 mai  2019.

Pentru   : 10 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad  , Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , More Tibor, Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,Pecsi Domokos  , Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

                Se trece la discutarea  punctului doi  înscris pe ordinea de zi referitoare la proiectul  de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul bugetar în curs.

         Fulop Robert:prin Contractul de finanțare încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și  Administrației Publice și Consiliul județean,comuna noastră a primit suma de 16.000 lei pentru elaborarea PUG-lor.

         Suma respectivă nu este nici pedeoparte destulă pentru această lucrare,dar bine că s-a început această finanțare.

         Fondul primit este trecut în buget atât la capitolul venituri  la capitolul ”planuri și regulamente de urbanism ”cât și la cheltuieli,cum prevede legislația.

         Președinte de ședință:supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată:

Pentru   : 10 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad  , Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , More Tibor, Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,Pecsi Domokos  , Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

         Se discută punctul trei din cadrul ordinei de zi referitoare la proiectul  de hotărâre privind aprobarea  Convenţiei de cooperare pentru implementarea proiectului de interes public  „Poliţie – Autorităţi locale servicii publice în parteneriat”.

         Secretar:astfel de hotărâre a fost adoptată și în anii precedenți.

         Inspectoratul General al Poliţiei Române a iniţiat proiectul partenerial „Poliție – Autorități locale servicii publice în parteneriat ”.

         Acest Proiect se doreşte a fi un efort colectiv care vizează crearea şi întărirea unui parteneriat bazat pe încredere şi transparenţă între Poliţie şi comunitatea reprezentată prin administraţia publică locală, în scopul îmbunătăţiri nivelului de siguranţă publică în localităţile  de pe teritoriul judeţului Mureş.

         Modelul Convenției de cooperare a fost transmis Instituție noastre de către Inspectoratul județean de Poliție Mureș,care este unul standardizat pentru tot județul.

-         4 –

 

În convenție sunt trecute generalități  cu scopul de a eficientiza sistemul de ordine și siguranță publică,printr-o abordare proactivă,orientată către nevoile cetățenilor și comunități.

Concret se vorbește despre posibilitatea  ajutorării autovehiculelor MAI în derularea activității.

Motivul pentru care se  supune proiectul de hotărâre pentru adoptare de către Consiliul local este că  Convenția de cooperare se încheie între IPJ Mureș și  Consiliul local.

Primar:astfel de convenții au fost încheiate și în anii precedenți,dar dacă mă amintesc bine anul trecut nu am oferit nici un ajutor pentru funcționarea autovehiculelor.

Parcă acum doi anii am contribuit cu o cantitate mica de carburant

         Președinte de ședință:supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată:

Pentru   : 10 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad  , Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , More Tibor, Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,Pecsi Domokos  , Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

         Se trece la discutarea punctului patru și anume  proiectul  de hotărâre privind aprobarea Regulamentului  de organizare şi funcţionare al compartimentului  de asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Acățari.

         Secretar: în perioada 06-20.05 2019 inspectori sociali din cadrul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Mureș au efectuat un control tematic la SAS Acățari.

         În urma constatărilor a fost încheiat procesul-verbal nr.18/20.06.2019,unde la măsuri este consemnat: propunere adoptării de către Consiliul local Acățari a regulamentului cadru de organizare și funcționare ale servicilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal.

         Nu poate un compartiment să funcționeze cu o singură persoană,motiv pentru care în statul de funcții au fost incluși asistenți comunitari și asistenții personali,astfel compartimentul va avea 17 (1 inspector+4 asistenți comunitari+12 asistenți personali) angajați.

         Regulamentul s-a întocmit pe baza unei HGR care a apărut în anul 2017 și cuprinde  prevederi generale cu privire la organizarea Compartimentului.

         Președinte de ședință:supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată:

Pentru   : 10 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad  , Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , More Tibor, Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,Pecsi Domokos  , Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

         Se discută punctul cinci din cadrul ordinei de zi referitoare la proiectul de hotărâre privind scoaterea la licitatie în vederea închirierii a unui imobil apartinând domeniului public al comunei  Acățari .

 

 

-         5 -

 

         Secretar: stația de autobuz din Acățari , că despre acest imobil este vorba ,este trecut în inventarul  domeniul public al comunei , și  în anul 2013 a fost închiriat pentru activitate de schimb valutar și consignație, pentru o perioadă de cinci ani,care a expirat.

                În noul proiect de hotărâre destinația propusă nu se schimbă,termenul de închiriere propus este de douăzeci de ani cu o chirie lunară de la 5 lei/mp/lună

       Se consideră  oportun închirierea acestui imobil, având in vedere o serie de avantaje pe care le-ar aduce comunei Acățari ,cum ar fi: igienizarea si mentinerea curateniei in aceasta zona de către chirias, exploatarea eficace a acestui  imobil,oferirea unor servicii în domeniul schimbului valutar   locuitorilor din  comună ,  precum şi obţinerea unor venituri suplimentare la bugetul  local ,constituite din chirie precum si impozitul datorat pe spaţiul  închiriat .

                În conformitate cu prevederile legale închirierea se face prin licitație publică.

         Președinte de ședință:supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată:

Pentru   : 10 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad  , Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , More Tibor, Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,Pecsi Domokos  , Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

         Se trece la discutarea punctului șase privind proiectul  de hotărâre privind dizolvarea , lichidarea și radierea  SC Salubritate Valea Nirajului SRL.

            Secretar: Printr-o Hotărâre de Consiliu local s-a aprobat delegarea gestiunii activităţilor de colectare şi  transport a deşeurilor  municipale  şi a altor fluxuri de deşeuri, componente ale serviciului de salubrizaredin cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș), pentru comuna Acățari din zona 1 Sînpaul.

         Astfel Asociaţia de dezvoltare intercomunitară ADI Ecolect a fost delegată, respectiv împuternicită să desfăşoare în numele şi pe seama comunei Acățari delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățiile de colectare şi transport a deşeurilor  municipale  şi a altor fluxuri de deşeuri, componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș)

         Prin Hotărârea Consiliului local Acățari  nr.18 din 26 aprilie 2018 s-a aprobat a trecerea Staţie de sortare și de transfer, împreună cu terenul aferent din proprietate comunei Acățari  , în domeniul public al judeţului Mureş și în administrarea Consiliului Județean Mureș.

                   Având în vedere cele de mai sus SC Salubritatea Valea Nirajului a rămas fără patrimoniu și fără obiect de activitate motiv pentru care  se propune  dizolvarea,lichidarea și radierea societăți.

         Președinte de ședință:supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată:

Pentru   : 10 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad  , Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , More Tibor, Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,Pecsi Domokos  , Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

-         6 –

 

         Se discută punctul șapte din cadrul ordinei de zi referitoare la proiectul  de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unui imobil, situat în com.Acățari,sat.Acățari,nr.236/B,proprietar Moreh Victor.

Secretar: Prin Hotărârea  Consiliului local nr.11 din 28 februarie 2019 a fost însușit Raportului de evaluare pentru imobilul situat în com.Acățari sat.Acățari,nr.236/B,proprietar Moreh Victor.

                   În  raportul de evaluare expertul pe baza metodei comparației directe,prin folosirea cataloagelor de reevaluare,metodei  costurilor,metoda valorii de înlocuire sa stabilit  următorul preț  de piață:  227.000 lei (47.889 euro, la un curs de 1 euro=4,7401 lei)


                   Prin Dispoziția Primarului comunei   a fost constituită  Comisia  de negociere a prețului de cumpărare a imobilului.

                               Comisia  susmenționată  , din care au făcut parte și doi consilieri din satul Acățari, în data de 18 aprilie 2019 a încheiat   procesul verbal de negociere nr.2961/2019,în care este  stipulate că  în  urma  negocierii s-a ajuns la prețul de vânzare-cumpărare de 224.000 lei (47.256 euro).

                   În proiectul de hotărâre se propune   însuşirea  Procesului -verbal de negociere și cumpărarea de către  comuna   Acățari a imobilului: casă de locuit din cărămidă,acoperită cu țigle,edificat în  anul 1985,compus din :2 camere, 1 bucătărie,1 cămară,1 baie,1 antreu,cu  suprafață de 123 mp   la sol ,cu terenul  aferent   de 1541 mp, înscris în CF nr.52273/Acățari,proprietar MorehVictor.

                        More Tibor:făcând parte din comisia de negociere am observant că proprietarul  a dorit să obțină un preț mai mare decât cel negociat,susținând că prețul stabilit în raportul de expertiză este mică față de prețul de vânzare la care sa gândit el.

                        Nam Vilmos:imobilul fiind aproape de sediul Primăriei cu siguranță va fi de folos comunei.

                        Primar:consider că  atașamentul consilierilor pentru cumpărarea imobilului a fost exemplară,astfel fiind cuprinsă  în buget și suma cu care se poate achita contravaloarea imobilului.

                        După cum cunoașteți Stația de sortare a fost predat  Consiliului județean și nu există loc de depozitare a mașinilor și uneltelor pe care le are comuna.

                        Această investiție nu este una pentru ziua de azi ci cu siguranță va fi de folos în în viitor.

                        La cumpărare am întâmpinat unele greutăți,pentru că imobilul se compunea din două loturi  care a trebuit unificate ,dar în momentul de față  există un CF în toate regula,deci se poate perfecta vânzarea-cumpărarea.

            Președinte de ședință:supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată:

Pentru   : 10 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad  , Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , More Tibor, Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,Pecsi Domokos  , Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

            Președinte de ședință:dacă are cineva întrebări,interpelări?

            Primar:nu a fost pe ordinea de zi,nici nu permite bugetul,dar încet încet se apropie organizarea Zilelor comunei Acățari.

-                   7 –

 

            Am început organizarea,dar numai prin acțiuni care nu implică financiar Consiliul local.

            Cred că în luna viitoare vom avea rectificare de buget,și cum am procedat și în anii precedenți vom putea discuta concret despre această problemă și se sper să  găsim soluții.

            Dar totuși  doresc să Vă aduc la cunoștința voastră  și cu această ocazie să și mulțumesc d-lui Fulop Robert,că prin proiectul depus la Bruxelles am obținut aproape suma maximă ce se putea,respective  24.500 euro din 25.000 euro.

            Din toate Europa au primt  134 UAT astfel de finanțare,din foarte multe depuse, din România 9 UAT-ri,iar din județul Mureș 5.

            Trebuie să menționez că am început primii organizarea zilelor comunei,încheiând contracte de colaborare  atunci când alte commune nici nu știau despre ce este vorba.

            Până nu am început depunerile de proiecte spre finanțare la Bruxelles ,alții nici nu auzit despre această posibilitate.

            După noi au început să depună și comunele din jurul noastru.

            Din această sumă nu se poate organiza evenimentul,dar cu siguranță că va fi de mare ajutor.

            În ședința viitoare organizarea evenimentului va fi pe ordinea de zi și atunci vom putea vorbi despre lucruri concrete.

            O altă noutate se referă la faptul că pe parcursul lunii viitoare vom primi o delegație de copii din localitatea Beled și jurul acestuia care va  fi găzduit împreună cu Școala.

            O zi din programul acestor copii va fi organizat în comună,prin evenimente cultural,sportive,etc.

            Am cunoștință despre faptul că în viitorul apropiat vom fi invitați la localitățile înfrățite Sopronnemeti și orașul Vaja și poate alte localități ,  unde eu ca primar încerc să onorez invitația  ,dar solicit și ajutorul vostru.

            Vă mai informez că proiectele depuse de asociații au fost  evaluate, fiind în curs semnarea contractelor.

            Doresc  ca sumele acordate să fie  folosite cu succes  și pentru cheltuieli  utile comunităților.

 

 

 

 

 

           Nefiind alte  intervenţi din partea  consilierilor,preşedintele de şedinţă  mulţumeşte    pentru   participare ,considerând  încheiate   lucrările  şedinţei de azi.

 

Preşedinte de şedinţă

                            Nam Vilmos

                                        Secretar

      Jozsa Ferenc