20 martie 2019

ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro, www.acatari.ro

 

 

Nr. 1259  din   28 februarie 2019

 

 

 

P R O C E S-V E R B A L

al şedinţei  Consiliului local Acăţari din 28 februarie 2019

 

 

                   Încheiat azi  28 februarie  2019 cu ocazia şedinţei ordinare  a Consiliului local al comunei Acăţari.

                   La ședință sunt prezenţi:Osvath Csaba,primarul  comunei Acățari  și următori consilieri locali:  Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , More Tibor ,Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,Pecsi Domokos ,Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente și Veres Gaspar Ervin .

La ședință participă : Fulop Robert,șef birou financiar contabil și resurse umane, Toth Emese Zsuzsanna,consilier primar , Piri Jozsef,delegat sătesc satul Corbești , Simon Maria Aranka,delegat sătesc satul Stejeriș .

Președinte de ședință:salut pe cei prezenți și dau citire ordinei de zi pentru ședința de azi,care cuprinde următoarele puncte:

 

                1.Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul IV,anul 2018.

         2.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai investiției  „CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI ȘCOALĂ GENERALĂ CLASELE I-IV ÎN LOCALITATEA ACĂȚARI, JUDEȚUL MUREȘ” și de asigurare a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL

         3.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați  ai investiţiei „ CONSTRUIRE CENTRU DE COMUNITATE MULTIFUNCȚIONAL ÎN LOCALITATEA GĂIEȘTI,COMUNA ACĂȚARI,JUDEȚUL MUREȘ”.

         4.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați   ai investiţiei „CASĂ DE TINERET CU PISCINĂ ÎN LOCALITATEA ROTENI,COMUNA ACĂȚARI,JUDEȚUL MUREȘ”.

         5.Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor și procedurilor pentru numirea și eliberarea din funcție,cât și  atribuțiile specifice funcției de administrator public.

 

                                               - 2 -

         6.Proiect de hotărâre privind  insușirea  Raportul de expertiza tehnica de evaluare pentru  imobilul  situat în com.Acățari,sat.Acățari,nr.236/B,proprietar Moreh Victor.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de concesiune a pășunilor comunale,aflate în domeniul public al comunei Acățari.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea  reactualizării  Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al comunei Acățari

9.Întrebări,înterpelări.

 

         Președinte de ședință:cine este de acord cu ordinea de zi prezentată .

Pentru   : 13 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , More Tibor, Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

Președinte de ședință:rog secretarul  comunei să prezinte observaţile consilierilor locali legate de conţinutul procesului verbal al şedinţei consiliului local din  data de  30 ianuarie   2019.

                   Secretarul arată că nu a fost formulată nici o observaţie din partea consilierilor pentru modificarea conţinutului procesului verbal amintit.

                   Președinte de ședință:supun la vot conținutul procesului verbal a ședinței din 30 ianuarie  2019.

Pentru   : 13 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , More Tibor, Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

         Se trece la discutarea primului punct înscris pe ordinea de zi referitoare la proiectul de hotărâre privind  aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul IV,anul 2018.

                Fulop Robert:conform legislației contul de execuție bugetară trebuie aprobat pentru fiecare trimestru.

         Indicatorii principali pentru trimestrul IV al anului trecut sunt:

I.               Bugetul Local:

-         total venituri:                     7.532.427  Lei

-         total cheltuieli:                   7.920.647  Lei

-         Rezultatul exercitiului         - 388.220  Lei

Acest deficit a fost acoperit din excedentele anilor precedenți.

Secțiunea de funcționare:

-         venituri:    6.265.655 Lei

-         cheltuieli:  5.730.136 Lei

-         Rezultatul exercitiului SF:      535.519  Lei

Secțiunea de dezvoltare:

-         Venituri:    1.266.772 lei

-         Cheltuilei: 2.190.511  lei

-         Rezultatul exercitiului SD:  - 923.739  lei

                                 -3 -

II.       Venituri Activitati autofinantate – Venituri proprii si subventii:

-         Venituri SF:                212.089 Lei

-         cheltuieli:               205.117 Lei

-         rezultatul exercitiului:         6.972 Lei

Președinte de ședință: dacă nu sunt intervenții supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.

         Pentru   : 13 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , More Tibor, Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

Se discută punctul doi din cadrul ordinei de zi referitoare la proiectul de hotărâre privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai investiției  „CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI ȘCOALĂ GENERALĂ CLASELE I-IV ÎN LOCALITATEA ACĂȚARI, JUDEȚUL MUREȘ” și de asigurare a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL.

         Primar:punctele,doi,trei și patru din cadrul ordinei de zi sunt asemănătoare, respectiv se referă la aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizați la trei investiți.

         La sfârșitul anului precedent,mai exact în luna decembrie,a apărut Ordonanța de Urgență nr.114,prin care este prevăzut că salariul minim pentru angajați din domeniul construcției nu poate să fie mai mică de 3.000 lei.

         Astfel cheltuielile cu manoperă cresc cu cca. 57%,motiv pentru care indicatorii tehnico economici trebuie actualizați.

         Conform statisticilor  a existat și inflație,iar prețul euro a crescut față de cel cu care au fost aprobați indicatori inițiali.

         O altă influență este creșterea prețului la materialele de construcții.

         Din motivele de mai sus   indicatorii care au fost aprobați înainte de decembrie 2018,trebuie actualizați.

         La noi este vorba despre trei invesiții și anume:

-         Grădiniția Acățari

-         Centru de comunitate la Găiești

-         Casa de tineret cu piscină la Roteni.

Menționez că la fiecare investiție  la indicatori de preț,  există o creștere de cca.400.000 lei.

Fulop Robert:la Grădiniția cu program  prelungit și Școală cu clasele IV din localitatea Acățari valoarea totală a proiectului  va fi de 3.264.507,88  lei inclusiv TVA, conform Devizului General al investiţiei.

Primar:despre această Ordonanță cu siguranță ați auzit și în  media, atât audiovizuală cât și scrisă.

Scopul este ca  piața de muncă în constrcții să fie atractivă,având în vedere că foarte mulți muncitori calificați pleacă  în străinătate,unde primesc salarii considerabil mai mari.

Prin Ordonanță Statul obligă pe patroni ca salariul minim în constrcții să fie de 3.000 lei.

 

-         4 -

Având în vedere că,cheltuielile cu manoperă au crescut,automat devizele trebuie refăcătute  cu noile prețuri.

Szabo Lorand Laszlo:nu este sigur că creșterea cu manoperă este de 57 %.

Ordonanța vorbește numai despre faptul că salariul nu poate fi mai mic de 3.000 lei.

Fulop Robert:Informațiile ne-au fost furnizate de la Ministerul Dezvoltării,respectiv ANAF.

Szabo Lorand Laszlo:până în prezent salariul pe oră a unui muncitor în constrcții a fost de 17,92 lei,care creste cu 11-12 lei,ca antreprenorii să poate achita salariul de 3.000 lei/lună.

Fulop Robert:aceasă propunere a fost discutată cu consultanții,iar noile Devize au fost elaborate,conform noilor prevederi.

Este vorba despre proiectele care nu sunt finalizate.

                   Președinte de ședință: dacă nu   sunt alte intervenții supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.

         Pentru   : 13 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , More Tibor, Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

         Se discută punctul trei înscris pe ordinea de zi .referitoare la  proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați  ai investiţiei „ CONSTRUIRE CENTRU DE COMUNITATE MULTIFUNCȚIONAL ÎN LOCALITATEA GĂIEȘTI,COMUNA ACĂȚARI,JUDEȚUL MUREȘ”.

         Menyhart Balint:a fost discutat că Centrul comunitar din satul Găiești va fi finanțat din fonduri europene și nu din bugetul local.

Primar:încă nu există buget pentru acest an.

Nu contează de unde va fi finanțată investiția , indicatorii tehnico economici trebuie actualizați.

Fulop Robert:această investiție este în fază de proiectare.

Dacă nu se actualizează Devizul,la licitație cu siguranță nu se va prezenta  nici un ofertant.

Menyhart Balint:în satul Găiești este vorba despre o investiție a cărei valoare depășește 500.000 euro

Într-un  proces verbal al ședinței din anul 2018,primarul a afirmat că această investiție va fi realizată din fonduri europene.

Primar:vom vedea  ce sursă de finanțare găsim,locală,dela Ministere sau Europeană.

Menyhart Balint:în procesul verbal al ședinței este subliniat că investiția nu va fi finanțat din fonduri proprii.

Primar:în ședința respectivă a fost aprobată comadarea unui studiu nu și finanțarea.

Szabo Lorand Laszlo:și dacă se finanțează din fonduri europene,tot trebuie ca indicatorii tehnico economici și fie reactualizați.

Fulop Robert:se caută sursele de finanțare.

                   Președinte de ședință: dacă nu alte  sunt intervenții supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.

-         5 -

         Pentru   : 13 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , More Tibor, Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

         Se trece la discutarea punctului patru din cadrul ordinei de zi referitoare la proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați   ai investiţiei „CASĂ DE TINERET CU PISCINĂ ÎN LOCALITATEA ROTENI,COMUNA ACĂȚARI,JUDEȚUL MUREȘ”.

         Președinte de ședință: dacă nu   sunt intervenții supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.

         Pentru   : 13 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , More Tibor, Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

         Primar:după cum ați obsevat nu s-a vorbit despre căminul cultural din satul Acățari,având în vedere că Ordonanța a apărut în luna decembrie,iar indicatorii tehnico economici de la această investiție sunt calculate cu valorile noi prevăzute în actul susmenționat.

         Nu doresc  să introduc în eroare  consiliul local.

         A existat un acord de principiu pentru realizarea acestei investiții,iar documentația tehnică este conform cu prevederile OUG nr.114/2018.

Se discută punctul cinci din cadrul ordinei de zi referitoare la proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor și procedurilor pentru numirea și eliberarea din funcție,cât și  atribuțiile specifice funcției de administrator public.

Fulop Robert:în anului precedent a existat o hotărâre de consiliu local prin care sa aprobat înființarea acestui post.

Pentru ocuparea postului dorim să  organizăm  concurs în acest an,dar este nevoie de aprobarea proiectului de hotărâre,care are mai multe anexe și prevede următoarele aspectr principale:

-         Atribuțile aferente  postului

-         Criteri de selecție pentru ocuparea postului

-         Procedura de selecție

-         Obiectivele  și criterile de performanță

-         Contractul de management

Concursul va cuprinde trei etape și anume,analiza dosarelor,probă scrisă,interviu,totodată candidatul trebuie să prezinte un proiect de management.

În anexe sunt trecute și actele necesare pentru a se înscrie la concurs,studi superioare,etc.

Szabo Lorand Laszlo:trebuie o comisie de examen foarte competentă,având în vedere că funcția de  administrator public este o funcție cu responsabilitate mare.

Fulop Robert:cu siguranță că ,comisia va fi formată din persoane competente.

         Președinte de ședință: dacă nu   sunt intervenții supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.

-         6 -

         Pentru   : 13 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , More Tibor, Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

         Primar:cu acest post cu siguranță nivelul Instituției va crește.

         Administratorul nu va fi un angajat în locul cuiva,ci un agjat pe lângă cineva.

         Prin acest angajat sper ca munca Instituției noastre să fie  la un nivel și mai ridicat.

         Am primit în aceste zile o adresă de la Instituția Prefectului,de unde se solicită o situație cu unitățile administrative teritoriale,la care acest post este ocupat.

         Având în vedere că suntem  înainte de aprobarea bugetului,consider că acest proiect trebuia propus acum și nu mai târziu,când va fi  nevoie de rectificare de buget.

                  Se trece la discutarea punctului șase din cadrul ordinei de zi referitoare la proiectul de hotărâre privind  insușirea  Raportul de expertiză tehnică de evaluare pentru  imobilul  situat în com.Acățari,sat.Acățari,nr.236/B,proprietar Moreh Victor.

         Primar:în ședința precedentă am primit acceptul vostru pentru a comanda un studiu de evaluare referitoare la prețul acestui imobil.

         Acest lucru a fost realizat,iar expertul a stabilit prețul imobilului la 47.899 euro,care este echivalentul a  227.000 lei

         În solicitarea inițială proprietarul a cerut 55.000 euro,iar expertul a stabilit prețul  la  valoarea de mai sus.

         Dacă valoarea este mare sau mică, nu eu voi hotărâii,având în vedere că legislația prevede că trebuie format o comisie de negociere pentru stabilirea prețului de vânzare-cumpărare,care nu poate fi mai mare decât cel stabilit de expert.

         Dacă la negociere prețul scade cu un sigur leu,tot această comisie trebuie să stabiliească.

         Ar fi bine achiziționarea acestui imobil,fiind lângă Instituția noastră și care va putea folosi în multiple de scopuri,nu numai acum ci și în viitorul apropiat.

         Eu propun ca din comisie să facă parte:viceprimarul commune,d-nii consilieri Magyari Zoltan și More Tibor,Toth Emese Zsuzsanna și More Tibor,șef serv.SVSU.

         După cum ați observat am propus consilieri din satul Acățari,unde este amplasat imobilul.

         Dacă va mai fi cazul să cumpărăm imobil în alte sate ale comunei,atunci corect este ca din comisie să facă parte consilierul din satul respective.

         În momentul de față suntem la faza obținerii unui extras de carte funciară nouă ,în sensul că în cel vechi la sarcini este trecut CEC-ul.

         Președinte de ședință: dacă nu   sunt intervenții supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.

 

 

-         7 -

         Pentru   : 13 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , More Tibor, Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

         Szabo Lorand Laszlo:cred că prețul stabilit de expert este peste prețul pieții.

Nu demult a fost vândut un imobil în satul Acățari cu 50.000 euro,unde terenul aferent este mai mare,iar casa se află într-o stare mai bună.

         Asta supun atenției comisiei de negociere.

         Primar:dacă în oricare dintre sate se vinde un imobil,care va fi pus la punct,cu aceasta  nivelul localității respective crește.

         Dacă există trotuare,și străzi asfaltate cu siguranță prețul imobilelor  este mai mare..

         Expertul a stabilit prețul maxim,negocierea va stabilii prețul de vânzare-cumpărare.

         Szabo Lorand Laszlo:eu am vrut numai să atenționez comisia.

Primar:astfel  de imobil,care se află în vecinătatea sediului Instituției este de vânzare odată la 100 de ani.

După cum am discutat Școala veche din Acățari va fi demolată.Unde vom depozita toate bunurile care se află în acest imobil

Nam Vilmos:referitor la preț,Vă informez că prețurile din satul Murgești sunt apropiate sau chiar identice cu cele din Acățari.

Nu demult a fost vândut un imobil compus din casă și teren aferent de 800 mp la un preț de 45.000 euro.

Se discută punctul șapte din cadrul ordinei de zi referitoare la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de concesiune a pășunilor comunale,aflate în domeniul public al comunei Acățari.

Secretar: Concesionarea păsunilor comunale a fost efectuată pe baza hotărâriilor Consiliului local nr.44 din 25.06.2013,respectiv Hotărârii Consiliului local nr.12 din 14 martie 2014.

         Aceste concesionări a avut baza legală:prevederile O.U.G. nr. 34/2013, privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

           Ca termen de concesionare,respectiv durata contractului s-a avut în vedere prevederile art.9 din OUG nr.34/2013,care prevedea că contractul de concesionare se încheie maxim pentru cinci ani.

         Această prevedere a fost modificată prin Legea nr.86/2014,care prevede ca termen de concesionare  perioada cuprinsă între 7-10 ani.

         Având în vedere cererile,prin care se solicită prelungirea duratei Contractelor de concesiune,având ca obiect concesionarea pășinilor comunale,prin proiectul de hotărâre se propune prelungirea duratei contractelor pentru următoarele contracte:

                  - nr.1840/28.03.2014,încheiat între Rozs Janos,domiciliat în com.Fîntînele,sat.Fîntănele,nr.23 și comuna Acățari, având ca obiect concesionare de  pășune ,în suprafață de 11,33 ha

 

                                                        - 8 -

-     nr.1754/26.03.2014,încheiat între SC Red Angus Farm SRL,cu sediul în com.Acățari,sat.Stejeriș,nr.76/A, având ca obiect concesionare de pășune,în suprafață de 2,75 ha

-  nr.6392/19.11.2013,încheiat între Composesoratul Roteni,cu exploatația în com.Acățari,sat.Roteni,nr.55, având ca obiect concesionare de pășune,în suprafață de 3,26 ha.        

Președinte de ședință: dacă nu   sunt intervenți supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.

         Pentru   : 13 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , More Tibor, Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

         Nam Vilmos:trebuie ca persoanele care concesinează pășunile să se și întrețină.

                În satul Murgești pășunea este plină cu lână și oase, care de câini sau alte animale  – corb sau cioară - pot fi aduse în sat.

         Acum cu bolile ,cum a fost pesta porcină, degeaba ai gospodăria curată dacă boala se aduce de la  pajiști.

         Se discută punctul opt din cadrul ordinei de zi referitoare la proiect de hotărâre privind aprobarea  reactualizări  Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al comunei Acățari.

         Secretar: Planurile  de Analiză și Acoperire a Riscurilor( PAAR ) se întocmesc  de comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi se aprobă de consiliul local, corespunzător unităţilor administrativ-teritoriale pe care le reprezintă.

                  Analiza se realizează pe tipuri de riscuri, pe baza datelor şi evidenţelor statistice, precum şi a altor documente avute la dispoziţie - studii, prognoze etc., fiind avute în vedere:

    a) riscurile naturale;

    b) riscurile tehnologice;

    c) riscurile biologice;

    d) riscurile de incendiu;

    e) riscurile sociale;

    f) alte tipuri de riscuri.

                Scopurile PAAR sunt de a asigura cunoaşterea de către toţi factorii implicaţi a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin premergător, pe timpul şi după apariţia unei situaţii de urgenţă, de a crea un cadru unitar şi coerent de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă şi de a asigura un răspuns optim în caz de urgenţă, adecvat fiecărui tip de risc identificat.

         Având în vedere că anual pot exista modificări la tipurile de risc- pot exista alte societăți generatoare de risc,se schimbă numărul de animale,etc-,aceasta trebuie aprobat anual.

 

 

-         9 -

         Prin adresa  ISU Horea al Judeţului Mureş solicită reactualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor de pe raza comunei Acăţari,până la data de 25.02.2019.

         Primar:câteva cuvinte  despre  bugetul pentru acest an.

         După cum cunoașteți legea de aprobarea a bugetului a fost atacat la Curtea Constituțională.

         Neavând aprobat bugetul,funcționăm cu cheltuielile de 1/12 parte de la bugetul anului precedent.

         Față de legea bugetului pentru anii precedenți, în bugetul pentru anul în curs este prevăzut că,cheltuielile cu asistenți persoanli vor fi suportate integral de către unitățile administrativ teritoriale.

Cu siguranță pentru plata acestor cheltuieli vom primi și finanțarea necesară.

După cum decurg lucrurile nu este sigur că vom putea  aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul în curs în luna martie.

          

        

 

                  

         Nefiind alte  intervenţi din partea  consilierilor,preşedintele de şedinţă  mulţumeşte    pentru   participare ,considerând  încheiate   lucrările  şedinţei de azi.

 

Preşedinte de şedinţă

                        Menyhart Balint

                                        Secretar

      Jozsa Ferenc