22 februarie 2019

ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro, www.acatari.ro

 

 

Nr. 440  din   30 ianuarie 2019

 

 

 

P R O C E S-V E R B A L

al şedinţei  Consiliului local Acăţari din 30 ianuarie 2019

 

                   Încheiat azi  30 ianuarie 2019 cu ocazia şedinţei ordinare  a Consiliului local al comunei Acăţari.

                   La ședință sunt prezenţi:Osvath Csaba,primarul  comunei Acățari  și următori consilieri locali:  Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , More Tibor ,Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,Pecsi Domokos ,Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente și Veres Gaspar Ervin .

La ședință participă : Fulop Robert,șef birou financiar contabil și resurse umane, Toth Emese Zsuzsanna,consilier primar , Piri Jozsef,delegat sătesc satul Corbești , Simon Maria Aranka,delegat sătesc satul Stejeriș .

Primar:salut pe cei prezenți în prima ședință de consiliu local al anului 2019.

                   Vă urez un an nou fericit.

Președinte de ședință:salut pe cei prezenți și dau citire ordinei de zi pentru ședința de azi,care cuprinde următoarele puncte:

1.Proiect de hotărâre privind  aprobarea   reţelei şcolare pentru anul școlar 2019-2020 de pe raza teritorială a comunei Acăţari.

         2.Proiect de hotărâre privind acordarea avizului favorabil ca Școala Gimnazială Acățari să devină parte a consorțiului școlar constituit de următoarele unități de învățământ Grup Școlar ”Bocskai Istvan”Miercurea Nirajului,Școala Gimnazială Vârgata,Școala Gimnazială Miercurea Nirajului,Școala Gimnazială Mărculeni,Școala Gimnazială Măgherani

         3.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiune pentru repartizarea orelor de muncă persoanelor beneficiare de ajutor social şi altor persoane cu obligaţi să presteze lucrări de ineters local.

         4.Proiect de hotărâre  privind aprobarea Statului de funcții și Organigrama aparatului de specialitate al Primarului comunei Acățari.

         5.Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului   elementelor de activ şi pasiv deţinute de Consiliul local Acăţari la finele anului 2018.

         6.Raportul  Primarului  comunei privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Acățari.

         7.Acordarea unui aviz de principiu pentru cumărarea unui imobil,situat în com.Acățari,sat.Acățari,nr.236/B,proprietar Moreh Victor.

                                                        - 2 -

8.Întrebări,înterpelări.

 

         Președinte de ședință:cine este de acord cu ordinea de zi prezentată .

Pentru   : 13 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , More Tibor, Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

Președinte de ședință:rog secretarul  comunei să prezinte observaţile consilierilor locali legate de conţinutul procesului verbal al şedinţei consiliului local din  data de  27 decembrie  2019.

                   Secretarul arată că nu a fost formulată nici o observaţie din partea consilierilor pentru modificarea conţinutului procesului verbal amintit.

                   Președinte de ședință:supun la vot conținutul procesului verbal a ședinței din 27 decembrie 2019.

Pentru   : 13 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , More Tibor, Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

         Se trece la discutarea primului punct înscris pe ordinea de zi referitoare la proiectul de hotărâre privind  aprobarea   reţelei şcolare pentru anul școlar 2019-2020 de pe raza teritorială a comunei Acăţari.

                        Secretar: Legea Educației Naționale prevede că rețeaua școlară la nivelul UAT-lor se aprobă de Consiliile locale, pe baza avizului conform al Inspectoratelor Școlare.Consiliul de administrație a școlii face o propunere Inspectoratului Școlar,care emite avizul conform,iar Consiliul local prin hotărâre aprobă sau nu rețeaua școlară.

                   De la Inspectoratul Judeţean Mureş s-a primit Avizul Conform nr. 11.092/10.01.2019 motiv pentru care se propune aprobarea reţelei şcolare de pe raza teritorială a comunei Acăţari

                   Trebuie menționat că față de anul școlar 2018-2019 nu există modificări în anul școlar 2019-2020.

                   Președinte de ședință:nefiind intervenții din partea consilierilor supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Pentru   : 13 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , More Tibor, Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

            Se discută punctul doi înscris pe ordinea de zi referitoare la proiectul de hotărâre privind acordarea avizului favorabil ca Școala Gimnazială Acățari să devină parte a consorțiului școlar constituit de următoarele unități de învățământ Grup Școlar ”Bocskai Istvan”Miercurea Nirajului,Școala Gimnazială Vârgata,Școala Gimnazială Miercurea Nirajului,Școala Gimnazială Mărculeni,Școala Gimnazială Măgherani.

 

-         3 –

 

Secretar: Prin  Hotărârea Consiliului local Acățari nr.77 din 29 decembrie 2014  s-a acordat avizul favorabil pentru ca Școala Gimnazială Acățari să devină parte a consorțiului școlar constituit de următoarele unități de învățământ; Grup Școlar ”Bocskai Istvan”Miercurea Nirajului,Școala Gimnazială Vârgata,Școala Gimnazială Miercurea Nirajului,Școala Gimnazială Mărculeni,Școala Gimnazială Măgherani.

         Conform legislației,rescetiv Legea educaţiei naţionale  şi Ordinului  MECTS  este   reglementat  organizarea şi funcţionarea consorţiilor şcolare.

         Modul de colaborare, între unităţile de învăţământ membre ale consorţiului şi de funcţionare al consorţiului, sunt stabilite prin contractul de parteneriat. Contractele de parteneriat între unităţile de învăţământ preuniversitar se încheie pentru o perioadă de 3-5 ani, cu posibilitatea de prelungire cu acordul părţilor, prin act adiţional.

         Având în vedere că perioada de 5 ani s-a expirat  Școala Gimnazială Acățari,prin adresa nr.49/16.01.2019,înregistrat la Instituția noastră sub nr.318/2019 solicită acceptul  ca unitatea susmenționată să devină partener și în continuare a consorțiului.

         Președinte de ședință:nefiind intervenții din partea consilierilor supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Pentru   : 13 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , More Tibor, Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

                   Primar:parteneriatul a existat și până acum,mulți elevi,care nu au ales o școală din Tg-Mureș,au continuat studiile la liceul din Miercurea Nirajului.

         Se discută punctual trei din cadrul ordinei de zi referitoare la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acţiune pentru repartizarea orelor de muncă persoanelor beneficiare de ajutor social şi altor persoane cu obligaţi să presteze lucrări de ineters local.

         Primar:planul de acțiune  pentru repartizarea orelor de muncă persoanelor beneficiare de ajutor social şi altor persoane cu obligaţi să presteze lucrări de ineters local se aprobă în fiecare an.

         La stabilirea locurilor unde persoanele în cauză vor desfășura muncă în folosul comunități nu există modificări majore față de anul precedent.

         Respectivii  vor lucra pe domeniul public al comunei,sala de sport și alte locuri stabilite în plan.

         Singura diferență față de anul trecut se referă la faptul că persoanele în cauză nu vor mai lucre la Stația de sortare din Gruișor,având în vedere că aceasta în scurt timp va fi preluat de ADI Ecolect.

         Președinte de ședință:nefiind intervenții din partea consilierilor supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Pentru   : 13 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , More Tibor, Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

-         4-

Abţineri:      0

         Se trece la discutarea punctului patru din cadrul ordinei de zi referitoare la proiectul  de hotărâre  privind aprobarea Statului de funcții și Organigramei aparatului de specialitate al Primarului comunei Acățari.

            Secretar: Consiliul local   aprobă Statul de funcţii și organigrama aparatului de lucru al primarului comunei Acăţari.

                   Această obligativitate rezultă din prevederile art.36,alin.(3),lit.”b” din legea administrației publice locale ,care prevede:

         (2) Consiliul local exercită următoarele  categorii de atribuţii:

    a) atribuţii  privind organizarea şi  funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi  regiilor  autonome de interes local

         Față de anul precedent există o modificare și anume după pensionarea d-nei Orban Rosalia există un post vacant la Biroul financiar contabil și resurse umane.

         Președinte de ședință:nefiind intervenții din partea consilierilor supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Pentru   : 13 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , More Tibor, Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

         Se discută punctul cinci din cadrul ordinei de zi referitoare la proiectul de hotărâre privind aprobarea inventarului   elementelor de activ şi pasiv deţinute de Consiliul local Acăţari la finele anului 2018.

                Fulop Robert: Conform art. 122 din Legea nr. 215/2001 Legea administrației publice locale, toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale. Consililor locale li se prezintă anual un raport asupra situaţiei gestionării bunurilor.

În urma inventarieri  au rezultat următoarele date:

         Active Fixe:                                                      54.842.235

   din care:

Instalaţii tehnice, mijloace de transport,aparatura

Birotica şi alte active corporale                                                    357.901

Terenuri şi clădiri:                                                                   54.484.134

Active curente:

          din care:

Stocuri:                                                                              1.194.834

Creanţe curente ce urmează a fi incasată

de la pers. Fizice:                                                                  331.882

 

Soldul conturilor la Trezorerie şi bănci:                               725.682

 

TOTAL ACTIVE:                                                                     57.094.633

 

Președinte de ședință:nefiind intervenți din partea consilierilor supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.

 

-         5 -

Pentru   : 13 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , More Tibor, Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

         Se trece la prezentarea  raportul  Primarului  comunei privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Acățari.

                   Primar:legislația prevede că atât primarul cât și consilieri locali în fiecare an trebuie să prezinte raportul de activitate pentru anul precedent.

                   Titulatura raportului pe care prezintă primarul diferă față de cei ai consilierilor,fiind vorba despre  starea economică, socială şi de mediu a comunei Acățari.

                   Raportul întocmit de mine pe care le voi prezenta are 13 pagini și se referă atât la activitățle derulate în anul 2018 cât și la starea economică,socială și de mediu al comunei.

                   Se prezintă succint raprtul,care se atașează la materialul ședinței.

                   Primar:am prezentat în mare acest raport.

                   Lucrăm la pregătirea stategiei pentru anul 2019,dar încă nu există proiect de buget nici la nivelul țării.

                   Cred că cel mai repede bugetul comunei poate  fi aprobat în luna aprilie.

                   Lipsa bugetului nu însemnă că nu putem funcționa,în legislația fiind prevăzută cât putem cheltui lunar.

         Se discută  despre punctul șapte ,respectiv acordarea unui aviz de principiu pentru cumpărarea unui imobil,situat în com.Acățari, sat.Acățari, nr.236/B,proprietar Moreh Victor.

                   Primar:pe data de 10 ianuarie anul curent d-ul Moreh Victor  a adus la cunoștința noastră că imobilul proprietatea lui personală,compusă din casă de locuit și o grădină de 0,17 ha , este de vânzare.

                   Acest lucru a fost făcut datorită faptului că suntem vecini cu respectivul, el dorind să cunoască  dacă consiliul local are nevoie de acest imobil.

                   Am răspuns respectivului că anunțul lui va fi discutat în ședința consiliului local.

                   La acest punct din cadrul ordinei de zi am dorit să discutăm acest lucru și dacă este cazul să obțin un aviz de principiu,având în vedere că, cumpărarea de imobile de către consiliul local este bine reglementat în legislație.

                   Noi pentru a putea cumpăra imobile trebuie să comandăm expertiză privitoare la preț,care se aprobă de consiliul local.

                   Eu consider că avem nevoie de acest imobil,având în vedere că nu există loc unde să putem depozita diferitele utilaje ale primăriei și este nevoie și de spațiu pentru magazionarea diferitelor material.

                   O parte din utilaje au fost depozitate la Stația de sortare din Gruișor,unde a existat paznic,dar acest lucru nu va mai fi posibil după preluarea stației de către ADI Ecolect.

Nici alte locații,de exemplu curtea școlii sau altele,nu sunt o alternativă,având în vedere că aceste utilaje nu vor fi păzite.

 

-         6 -

                  Dacă bugetul va permite,iar prețul va fi acceptabil,propun să cumpărăm acest imobil,care cu siguranță va fi utilă și pentru viitor.

                   Doresc să aflu și părerea voastră ,că ne intereseză sau nu, ca să pot răspunde persoanei în cauză care dorește să se mute la Oradea la fiul său.

                   Szabo Lorand Laszlo:expertiza este obligatoriu?

                   Secretar:da.Peste prețul stabilit de expert nu se poate oferi.

                   Primar:dacă dați avizul vostru favorabil atunci pot comnda o expertiză.

                   Szabo Lorand Laszlo:trebuie început procedura.

                   Primar:parcarea din fața Instituției este totdeauna plină și se parchează inclusiv pe drumul sătesc de lângă primărie,îngreunând circulația.

                   Menționez că până în prezent  nu am vizitat acest imobil.

                   În cerere este menționat un preț de vânzare,respectiv 55.000 euro.

                   More Tibor:după cum am înțeles expertul va stabili prețul.

                   Nam Vilmos:noi am vândut teren unde exista construcții proprietatea lui SC Aramis SRL ,cu 8,5 euro/mp.

                   Acest imobil poate fi utilizat și ca atelier,unde se pot executa  diferite lucrări de tâmplărie,sudură,etc.

                   Szabo Lorand Laszlo:poate expertul va stabili un preț mai mic decât cel care figurează în solicitare.

                   Primar:doresc un aviz de principiu pentru a putea demara procedura,respectiv a comanda expertiza, care va stabili prețul  imobilului.

Pentru   : 13 (Ciatlos Gyorgy , Horvath Arpad , Krizsan Tibor , Magyari Zoltan ,Menyhart Balint , More Tibor, Nagy Albert , Nagy Dalma Imola ,Nam Vilmos ,Pecsi Domokos, Szabo Lorand Laszlo, Szabo Tibor Levente , Veres Gaspar Ervin)

Împotrivă:   0

Abţineri:      0

Acest imobil este de vânzare în satul Acățari,dar dacă se ivesc astfel de cazuri și în  alte localități putem cumpăra și acolo.

La aprobarea bugetului trebuie să ținem cont de acest lucru.

Aceste imobile ne vor fi utile nu numai acum ci și peste 15-20 de ani.

         Szabo Tibor Levente:în satul Gruișor apa pluvial a două străzi curge prin curtea lui Albert Marton.

         Primar:am cunoștință despre acest lucru și vom încerca să găsim o soluție.

 

 

         Nefiind alte  intervenţi din partea  consilierilor,preşedintele de şedinţă  mulţumeşte    pentru   participare ,considerând  încheiate   lucrările  şedinţei de azi.

 

Preşedinte de şedinţă

                        Menyhart Balint

                                        Secretar

      Jozsa Ferenc