20 martie 2019

ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                            Vizat,

PRIMĂRIA COMUNEI                                                              Secretar

ACĂŢARI                                                                        Jozsa  Ferenc

 

 

 

 

P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E

pentru constituirea echipei mobile pentru intervenţia

de urgenţă în cazurile de violenţă domestic

 

 

         Primarul comunei Acăţari;

Văzând expunerea de motive a Primarului comunei Acățari  nr.1859/2019 și raportul  de specialitate  nr. 1865/2019;

         Având în vedere:

-      Adresa  DGASPC Mures ,

-      Ordinul nr.2525/2018 al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, privind aprobarea Procedurii pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică ,

-      Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile Legii nr.52/2003 ,privind transparența decizionalã în administrația publicã, republicatã, cu modificările și  completările ulterioare; 

În conformitate cu  prevederile art. 36 alin.(2) lit.(b) si alin.(5), lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;

 

 

                         P r o p u n e ;                       

 

 

Art.1.  Se constituie echipa mobilă pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică,

în următoarea componenţă:

 

1.      Veres Ervin–viceprimar  - coordonator

2.      Kiss Eva  – asistent social – membru

3.      Papai Laszlo Miklos- preot paroh – membru

4.      Solovastru Danut Petre – poliţist local –membru

5.      Suka Borbala –asistent comunitar-membru

6.      Laszlo Eva –asistent comunitar-membru

 

Art.2 Echipa mobilă se deplasează la faţa locului în maximum 90 de minute de la momentul semnalării, efectuate de către organele de poliţie.

Art.3 Intervenţia de urgenţă a echipei mobile se realizează din perspectiva acordării serviciilor sociale în situaţiile de violenţă domestică, iar activitatea echipei este coordonată de către viceprimarul comunei cu reprezentantul serviciului public de asistenţă socială .

Art.4 Atribuţiile echipei mobile prevăzute la art. 1 sunt cele enumerate în art.3 din Ordinul MMJS nr.2525/2018.

Art.5 Echipa mobilă se deplasează cu autovehicolul din dotarea Polției Locale din cadrul Primăriei Com Acățari/autovehiculele de serviciu aflat în inventarul comunei Acățari , care este pus la dispoziţia echipei mobile pentru intervenţiile de urgenţă.

Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a celor de mai sus se  însărcinează persoanele desmnate la art.1

Art.7 Prezenta hotărâre se comunica primarului comunei Acatari, persoanelor desmnate la art.1, Institutiei Prefectului judetului Mures și se adduce la cunoștință publică.

 

 

 

 

            Comisia juridică

             Nam Vilmos

 

                                                                                Primar,

                                                                              Osvath  Csaba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro, www.acatari.ro

        

 

Nr.1859 din 19 martie 2019

 

EXPUNERE DE MOTIVE

            la Proiectul de Hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile,

                pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică

 

 

Având în vedere necesitatea implementării la nivelul comunei Acățari, a Legii nr..217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de faptul că:

(1) Ocrotirea şi sprijinirea familiei, dezvoltarea şi consolidarea solidarităţii familiale, bazată pe prietenie, afecţiune şi întrajutorare morală şi materială a membrilor familiei, constituie un obiectiv de interes naţional;

            (2) Prevenirea şi combaterea violenţei domestice fac parte din politica integrată de ocrotire şi sprijinire a familiei şi reprezintă o importantă problemă de sănătate publică;

            (3) Statul român, prin autorităţile competente, elaborează şi implementează politici şi programe destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice, precum şi protecţiei victimelor violenţei domestice,

Având în vedere prevederile Capitolului IV1 – “Intervenția de urgență”, din Legea nr.217/2003, potrivit cărora:

“ART. 35^1

    (1) Intervenţia de urgenţă se realizează din perspectiva acordării serviciilor sociale prin intermediul unei echipe mobile formate din reprezentanţi ai Serviciului Public de Asistenţă Socială, denumit în continuare SPAS.

    (2) Echipa mobilă are rol de verificare a semnalărilor, de evaluare iniţială şi de realizare a demersurilor necesare pentru depăşirea riscului imediat, constând în: transport la unitatea sanitară cea mai apropiată în situaţiile în care victima necesită îngrijiri medicale, sesizarea organelor de cercetare penală, sesizarea organelor competente pentru emiterea unui ordin de protecţie provizoriu, orientarea către Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, denumită în continuare DGASPC, sau, după caz, la SPAS, în vederea găzduirii în centre rezidenţiale adecvate nevoilor şi aplicării managementului de caz pentru victime şi agresori”.

            Având în vedere prevederile Ordinului nr.2525/2018 emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, privind aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, publicat în MO nr.95/6 februarie 2019, potrivit căruia:

“Art.1

(2) În vederea asigurării eficienţei, operativităţii şi permanenţei în ceea ce priveşte intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică, consiliile locale[…] au responsabilitatea de a organiza, coordona şi sprijini activitatea echipei mobile […] din perspectiva alocării tuturor resurselor umane, materiale şi financiare necesare intervenţiei de urgenţă.[…]

    (3) La momentul stabilirii componenţei echipei mobile se va desemna prin aceeaşi hotărâre un coordonator din cadrul serviciului public de asistenţă socială.

…………………

(5) Prin aceeaşi hotărâre a consiliului local […] privind stabilirea componenţei echipei mobile se prevăd şi datele concrete despre modul de alocare a mijlocului de transport care este pus la dispoziţia echipei mobile pentru intervenţiile de urgenţă şi, după caz, dacă nu se identifică la nivel instituţional resursele necesare, acestea pot fi asigurate prin contractarea de servicii de la furnizorii privaţi de servicii sociale care furnizează servicii sociale în domeniu”.

 

 

 

                                                                                              Primar,

                                                                                              Osvath Csaba